source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 8.9 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>relatius</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nRelatius");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ELS RELATIUS</p>
79<p class="basetext"><strong>1. Funcions</strong><br>
80Els pronoms relatius poden exercir una doble funció: d'una banda, es comporten com a nexes enllaçant oracions, i, d'una altra, poden subsbtituir un element ja conegut, que rep el nom d'<strong>antecedent</strong>.</p>
81<p class="basetext">El valencià disposa de quatre pronoms relatius invariables: <strong>que, què,</strong> <strong>qui</strong> i <strong>on,</strong> i un de variable: <strong>el qual, la qual, els quals</strong> i <strong>les quals.</strong></p>
82<p class="basetext"><strong>2. El relatiu àton <em>que</em></strong><br>
83Substituïx persones o coses. Dins de l'oració pot exercir les funcions de subjecte, complement directe i complement circumstancial de temps:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; La xica <strong>que</strong> acaba d'arribar és la meua germana.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Acabe de veure el cotxe <strong>que</strong> t'has comprat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Després parlarem de les persones <strong>que</strong> ho van fer.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El dia <strong>que</strong> vingues parlarem de l'augment de sou.</span></p>
85<p class="basetext"><strong>3. El relatiu tònic <em>què</em></strong><br>
86S'usa sempre precedit de preposició i fent referència a coses:<br>
87<span class="basetext2">&#8250; Hem vist l'anunci <strong>de què</strong> parlàrem l'altre dia.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La ploma <strong>amb què</strong> escric me l'he comprada enfront de ma casa.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No han vingut les persones <strong>a què</strong> et referixes.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Esta és la cafeteria <strong>en què</strong> ens vam trobar.</span></p>
88<p class="basetext"><strong>4. El relatiu tònic <em>qui</em></strong><br>
89S'usa per a fer referència a persones i sempre va precedit de preposició:<br>
90<span class="basetext2">&#8250; Ha vingut l'amic <strong>de qui</strong> et parlava.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No conec els amics <strong>amb qui</strong> te'n vas de viatge.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El xiquet <strong>per qui</strong> preguntes se n'ha anat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La persona <strong>a qui</strong> et referixes ja va morir.</span></p>
91<p class="basetext">En les oracions de relatiu substantives s'usa sovint precedit dels mots <strong>el, la, aquell, aquella, tothom,</strong> etc.: <span class="basetext2"><br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Qui</strong> no vullga pols que no vaja a l'era.<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; El qui</strong> ha fet això és un geni.<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Tothom qui</strong> va anar a la reunió s'ho va passar bé.<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Aquells qui</strong> ho faran millor obtindran el premi.</span></p>
92<p class="basetext"><strong>5. El relatiu adverbial <em>on</em></strong><br>
93Exercix la funció de complement circumstancial de lloc, i és equivalent a les formes <strong>en què</strong> i <strong>a què:</strong><br>
94<span class="basetext2">&#8250; Esta és la casa <strong>on</strong> vam passar el cap de setmana.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La carretera <strong>per on</strong> vinguérem estava en males condicions.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ara passem al plató de televisió <strong>des d'on</strong> emeten el concurs.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El pou <strong>d'on</strong> traiem l'aigua s'ha assecat.</span></p>
95<p class="basetext"><strong>6. El relatiu compost <em>qual</em></strong><br>
96Este pronom relatiu va sempre precedit de l'article definit i té variació de nombre: <strong>el qual, la qual, els quals, les quals.</strong> Pot substituir el relatiu àton <strong>que</strong> en les oracions explicatives, i els relatius tònics <strong>què</strong> i <strong>qui</strong> en qualsevol tipus d'oració:<br>
97<span class="basetext2">&#8250; El meu germà, <strong>el qual</strong> és economista, està desocupat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'empresa <strong>de la qual</strong> parlàvem ha fet fallida.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Les adreces, <strong>les quals</strong> vam perdre, eren al calaix del mig.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'escriptor <strong>al qual</strong> van fer l'homenatge és d'Alcoi.</span></p>
98<p class="basetext">Amb certes preposicions tòniques és obligatori l'ús del relatiu <strong>el</strong> <strong>qual:</strong><br>
99<span class="basetext2">&#8250; La sentència <strong>contra la qual</strong> es recorre és totalment injusta.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El dia <strong>durant el qual</strong> no hi hagué electricitat fou dilluns passat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La casa <strong>dins la qual</strong> he sentit soroll és la de la porta verda.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El problema <strong>sobre el qual</strong> vam parlar encara no s'ha resolt.</span></p>
100<p class="basetext">Precedit de la preposició <strong>de,</strong> el relatiu compost pot equivaldre a un possessiu, i en este cas funciona com un complement del nom i se situa darrere del substantiu que complementa:<br>
101<span class="basetext2">&#8250; És un projecte de la viabilitat <strong>del qual</strong> dubte bastant.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; És la xica amb el germà <strong>de la qual</strong> vaig a classe.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Pere és d'un poble el nom <strong>del qual</strong> no recorde.<br></span><span class="basetext2">&#8250; Viu en una casa al jardí <strong>de la qual</strong> hi ha una font.</span></p>
102<p class="basetext">Finalment, hi ha també les formes de relatiu neutre <strong>la qual cosa</strong> i <strong>cosa que.</strong> Estes formes, que només s'usen en les oracions explicatives, poden anar precedides o no de preposició, i l'antecedent està constituït per una oració sencera:<br>
103<span class="basetext2">&#8250; No ha superat la prova, <strong>per la qual cosa</strong> haurà de tornar-se a examinar.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hi ha unanimitat, <strong>la qual cosa</strong> indica que no cal tornar a discutir sobre el tema.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; He perdut les entrades, <strong>cosa que</strong> significa que no podré anar al cinema.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hui no ha vingut Emili, <strong>cosa que</strong> és molt estranya.</span></p>
104<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
105<!--
106if (window.writeIntopicBar)
107        writeIntopicBar(0);
108//-->
109</script>
110</body>
111</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.