source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 5.1 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>verbs</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nVerbs");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ELS VERBS</p>
79<p><span class="basetext">El verb és la categoria gramatical, nucli del sintagma verbal, que expressa existència, estats, accions, processos o modificacions d'un subjecte o sintagma nominal.</span></p>
80<p><span class="basetext">En el verb poden distingir-se dos components: el <strong>lexema,</strong> que és la part invariable del verb que conté el significat, i el <strong>morfema,</strong> que n'és la part variable que indica la persona, el nombre, el temps, l'aspecte i el mode.</span></p>
81<p><span class="basetext">Partint d'esta distinció, els verbs es classifiquen en <strong>regulars</strong> i <strong>irregulars.</strong> Els verbs regulars són aquells que es conjuguen sense alteracions en el lexema o sense modificar les desinències o la vocal temàtica de la conjugació a què pertanyen; i els irregulars, els que presenten alteracions en el lexema o es conjuguen modificant les desinències o la vocal temàtica de la conjugació a què pertanyen.</span></p>
82<p><span class="basetext">En valencià es distingixen tres conjugacions. La <strong>primera</strong> està composta pels verbs acabats en <strong>-ar,</strong> com ara <em>cantar, ballar</em> i <em>mirar.</em> La <strong>segona</strong> integra els verbs acabats en <strong>-er</strong> o <strong>-re,</strong> com ara <em>córrer, témer; batre, caure</em> i <em>ploure.</em> I la <strong>tercera</strong> està formada pels verbs acabats en <strong>-ir,</strong> com ara <em>servir, dormir, ferir</em> i <em>fregir.</em> En esta conjugació hi ha dos grups: els verbs anomenats <strong>incoatius</strong>, que prenen els increments -<strong>eix</strong>, -<strong>ix</strong> o -<strong>isc</strong> en les persones del singular i la tercera persona del plural dels presents d'indicatiu i de subjuntiu, i els anomenats <strong>purs,</strong> que es conjuguen sense afegir-hi este increment.</span></p>
83<p class="basetext2"><u>REMARCA</u>: Formen part de la segona conjugació, tot i la seua terminació atípica, els verbs <em>dir</em> i <em>dur.</em></p>
84<p><span class="basetext">D'altra banda, cal distingir entre els <strong>temps simples</strong> i els <strong>temps compostos.</strong> Els temps simples són aquells que estan formats per un sol element, com ara <em>cante, cantares;</em> i els temps compostos, els que estan constituïts per una forma simple del verb auxiliar i el participi del verb que es conjuga: <em>he cantat, hauria cantat.</em><br>
85I encara hi ha els <strong>temps</strong> <strong>perifràstics</strong>, formats amb les formes <strong>vaig, vas</strong> (o <strong>vares</strong>)<strong>, va, vam</strong> (o <strong>vàrem</strong>)<strong>...</strong> i l'infinitiu del verb que es conjuga: <em>vaig cantar, vam saber.</em></span></p>
86<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
87<!--
88if (window.writeIntopicBar)
89        writeIntopicBar(0);
90//-->
91</script>
92</body>
93</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.