source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 10.2 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>apòstrof</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nOrtografia\nApòstrof");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">L'APÒSTROF</p>
79<p><span class="basetext">L'apòstrof (') és el signe ortogràfic que s'usa per a indicar la supressió d'una vocal. S'utilitza en els casos següents:</span></p>
80<p><span class="basetext"><strong>1.&#160; Apostrofació dels articles <em>el, la, en, na</em></strong><br>
81Com a regla general, els articles determinats <strong>el</strong> i <strong>la</strong> es reduïxen a <strong>l'</strong>, i els articles personals <strong>en, na</strong>, quan la paraula que els seguix comença per vocal o <strong>h</strong> muda: <strong><em>l'</em></strong><em>avi, <strong>l'</strong>egua, <strong>l'</strong>invent, <strong>l'</strong>orgue, <strong>l'</strong>ull, <strong>l'</strong>hivern, <strong>n'</strong>Isidre, <strong>n'</strong>Honorat, <strong>n'</strong>Adelaida, <strong>n'</strong>Úrsula.</em><br>
82Esta regla general d'apostrofació de l'article presenta les excepcions següents, a més de les regles comunes a l'apostrofació de l'article i de la preposició <strong>de</strong> que s'exposen més avant:</span></p>
83<ul>
84<li><span class="basetext">Davant d'un mot femení començat amb <strong>i</strong> o <strong>u</strong> àtones (precedides o no de <strong>h</strong>) es manté la forma plena dels articles <strong>la, na:</strong> <strong><em>la</em></strong> <em>idea, <strong>la</strong> il·lusió, <strong>la</strong> hipòtesi, <strong>la</strong> història; <strong>la</strong> unitat, <strong>la</strong> universitat, <strong>la</strong> humitat, <strong>la</strong> humorada, <strong>na</strong> Irene, <strong>na</strong> Isabel, <strong>na</strong> Ursulina.</em><br></span></li>
85<li><span class="basetext">Davant dels mots <em>una</em> (referit a l'hora del dia), <em>ira</em> i <em>host</em>, s'usa la forma plena <strong>la: <em>la</em></strong> <em>una, <strong>la</strong> ira, <strong>la</strong> host</em>.<br></span></li>
86<li><span class="basetext">No s'apostrofa tampoc l'article <strong>la</strong> quan la paraula que precedix comença amb el prefix <strong>a-</strong> amb valor negatiu, si pot originar confusió per homofonia: <strong><em>la</em></strong> <em>anormalitat, <strong>la</strong> asexualitat, <strong>la</strong> asimetria, <strong>la</strong> asincronia.</em><br></span></li>
87</ul>
88<p><span class="basetext2"><u>REMARCA</u>: Davant de les xifres romanes i aràbigues, l'article adopta les formes apostrofades si quan s'escriuen amb caràcters alfabètics s'apostrofen: <strong><em>l'</em></strong><em>1de gener</em> (= <strong>l'</strong>u de gener); <em><strong>l'</strong>XI</em> (=<strong>&#160;l'</strong>onze); <em><strong>d'</strong>1.000<strong>.</strong>000 a 2.000.000</em> (= <strong>d'</strong>un milió a dos milions).</span></p>
89<p class="basetext"><span class="basetext"><strong>2.&#160; Apostrofació dels pronoms febles<br></strong></span>Els pronoms febles <strong>me, te, lo, la, se, ne</strong> s'apostrofen quan s'usen en la forma anomenada <em>elidida</em> (<strong>m', t', l',</strong> <strong>s', n'</strong>), és a dir, davant d'un verb o pronom començat per vocal o hac: <em>m'ha vist, t'afanyaràs, l'avise</em> (a ell o a ella), <em>s'acosta, n'use, m'ho diu, t'hi puges, l'en traus, s'hi acosta, n'hi ha</em>.</p>
90<p class="basetext">Excepcions:</p>
91<ul>
92<li class="basetext">El pronom <strong>la</strong> no s'apostrofa quan va davant d'un verb començat per una <strong>i</strong> o una <strong>u</strong> àtones (precedides o no de <strong>h</strong>): <em>l'invite</em> (a ell), però: <em>la invite</em> (a ella). Igualment: <em>la utitlitza, la hipnotitza, la humanitza</em>.</li>
93<li class="basetext">No s'apostrofa el primer pronom feble en les combinacions <strong>la hi, se us</strong>: <em>la hi porte, se us veu</em>.</li>
94<li class="basetext">Els pronoms febles <strong>me, te, lo, se, ne, nos, los</strong> s'apostrofen quan s'usen en la forma anomenada <em>reduïda</em> (<strong>'m, 't, 'l, 's, 'n, 'ns, 'ls</strong>), és a dir, davant d'un verb o pronom acabat en so vocàlic: <em>dóna'm, porta't, compra'l, veure's, porta'n, mira'ns, vendre'ls, se'm diu, se't fa, emporta-te'l, te'n regalen, se'ns oferix, regala-li'ls.</em></li>
95</ul>
96<p class="basetext">Cal tindre en compte, però, que en una combinació de pronoms, l'apòstrof va tan a la dreta com siga possible: <em>se m'ha dit, se t'acosta, te l'emportes, el n'has tret, endur-se-n'ho, se te n'han anat,</em> <em>se te'n van</em>.</p>
97<p class="basetext"><strong>3. Apostrofació de la preposició <em>de</em></strong></p>
98<p class="basetext">La preposició <strong>de</strong> es reduïx a <strong>d'</strong> quan la paraula que la seguix comença per un so vocàlic, tant si es grafia amb vocal o <strong>h</strong> com amb un signe gràfic que es llija com un so vocàlic (<strong><em>d'</em></strong><em>amor, <strong>d'</strong>història, <strong>d'</strong>11</em>...).</p>
99<p class="basetext"><strong>4. Regles comunes en l'apostrofació dels articles i de la preposició <em>de</em></strong></p>
100<ul>
101<li class="basetext">Quan el mot següent comença amb una <strong>i</strong> o una <strong>u</strong> no vocàliques es manté la forma plena de l'article, tant en masculí com en femení: <strong><em>el</em></strong> <em>iaio, <strong>el</strong> ioga, <strong>el</strong> iogurt, <strong>el</strong> hiatus, <strong>el</strong> hioide, <strong>el</strong> uigur, <strong>el</strong> uombat; <strong>la</strong> iarda, <strong>la</strong> ionosfera, <strong>la</strong> hialita, <strong>la</strong> hiena.</em> Tampoc no s'apostrofa la preposició <strong>de: <em>de</em></strong> <em>ioga, <strong>de</strong> iogurt, <strong>de</strong> hiatus, <strong>de</strong> hioide, <strong>de</strong> uigur, <strong>de</strong> uombat; <strong>de</strong> iardes, <strong>de</strong> ionosfera, <strong>de</strong> hialita, <strong>de</strong> hienes, <strong>de</strong> hui.</em> Excepció: <strong><em>l'</em></strong><em>ió, <strong>d'</strong>ió.</em></li>
102<li class="basetext">Els articles <strong>el, la, en, na</strong> i la preposició <strong>de</strong> no s'apostrofen davant de mots no adaptats o noms propis estrangers començats per <strong>h</strong> amb so consonàntic: <strong><em>el</em></strong> <em>hippy, <strong>de</strong> Hollywood...</em></li>
103<li class="basetext">Davant del nom de les lletres, no s'apostrofa mai: <strong><em>la</em></strong> <em>a, <strong>la</strong> ene, <strong>la</strong> hac, <strong>la</strong> ele; <strong>de</strong> A a B</em>.</li>
104<li class="basetext">Se seguixen les normes generals d'apostrofació davant d'elements que figuren entre cometes o en cursiva (o redona, si el text és en cursiva): <em>el director d'</em>El País; <em>va qualificar el fet d'«inaudit»; el verb</em> lliurar <em>té el sentit d'&#8216;entragar&#8217;.</em> S'exceptua el cas de la cursiva (o redona) usada en sentit metalingüístic, davant la qual no s'apostrofa: <em>el participi de</em> establir.</li>
105<li class="basetext">S'apostrofa davant de símbols numèrics o d'abreviatures en els casos que, quan es lligen, comencen per un so vocàlic: <em>l'1 de maig; l'XI Congrés de Formació del Professorat; l'ap. 4</em>.</li>
106<li class="basetext">Se seguixen les regles generals davant de sigles que es lligen com una paraula: <em>l'ONU, l'IVA, l'URSS, la UNESCO, la UEFA</em>.</li>
107<li class="basetext">S'apostrofa davant sigles que es lletregen i que, al pronunciar-les, comencen per un so vocàlic: <em>l'EMT, l'AVL, l'ONG, l'FM, l'LSD</em>.</li>
108<li class="basetext">Davant de mots no adaptats o estrangers que comencen per <strong>s</strong> líquida, s'admet l'apostrofació o la manca d'apostrofació en el cas de l'article masculí (<em>el speaker</em> o <em>l'speaker</em>), mentre que no s'apostrofa l'article femení (<em>la Scala</em>) ni la preposició (<em>de striptease, de Stalin)</em>. No obstant això, la solució més senzilla i coherent és no apostrofar en cap cas: <em>el speaker, la Scala, de striptease, de Stalin</em>.</li>
109</ul>
110<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
111<!--
112if (window.writeIntopicBar)
113        writeIntopicBar(0);
114//-->
115</script>
116</body>
117</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.