source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 3 years ago

Adding files

File size: 12.3 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>síl·laba</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nOrtografia\nSíl·laba");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">LA SÍL·LABA</p>
79<p align="left"><span class="basetext"><strong>1. Conceptes generals</strong><br>
80S'anomena <strong>síl·laba</strong> el conjunt de sons produït en una sola emissió fònica. La síl·laba es constituïx al voltant d'un nucli, que està format sempre per una vocal, de manera que esta és l'element imprescindible perquè hi haja síl·laba.<br></span></p>
81<p align="left"><span class="basetext">Segons el nombre de síl·labes, les paraules es classifiquen en <strong>monosíl·labes<em>,</em></strong> si només tenen una síl·laba (<em>cas, vent)</em>, i <strong>polisíl·labes</strong>, si en tenen més d'una. Al seu torn, les paraules polisíl·labes poden ser <strong>bisíl·labes<em>,</em></strong>si tenen dos síl·labes (<em>pin-zell, ro-ba)</em>; <strong>trisíl·labes</strong>, si en tenen tres (<em>hos-pi-tal, lli-bre-ter)</em>, i<strong>tetrasíl·labes<em>,</em></strong>si en tenen quatre (<em>ar-qui-tec-te, ve-lo-ci-tat)</em>.<br></span></p>
82<p align="left"><span class="basetext">En les paraules polisíl·labes hi ha una síl·laba que es pronuncia amb més força que les altres, que rep el nom de <strong>tònica</strong><em>,</em> mentres que les altres s'anomenen <strong>àtones</strong>. Així, en la paraula <em>ca-mi-sa,</em> la síl·laba tònica és <em>-mi-,</em> i les àtones, <em>ca-</em> i <em>-sa.</em><br>
83Els mots polisíl·labs, segons la posició que hi ocupa la síl·laba tònica, es classifiquen en <strong>aguts,</strong> quan la síl·laba tònica és l'última (<em>ar-<strong>ròs</strong>, pa-<strong>per</strong>)</em>; <strong>plans,</strong> quan la síl·laba tònica és la penúltima (<em>ci-<strong>re</strong>-ra, re-<strong>tau</strong>-le)</em>, i <strong>esdrúixols,</strong> quan la síl·laba tònica és l'antepenúltima (<strong><em>èx</em></strong><em>-ta-si, <strong></strong>-mi-a)</em>.<br></span></p>
84<p align="left" class="basetext"><strong>2. La separació sil·làbica</strong><br>
85La separació sil·làbica de les paraules, necessària a efectes prosòdics i ortogràfics, seguix les normes següents:<br>
86<em><br>
87a</em>)&#160; S'han de separar els dígrafs o lletres compostes següents:</p>
88<blockquote>
89<p align="left" class="basetext"><strong>rr</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ca<strong>r</strong>-<strong>r</strong>er</em><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; tl</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ve<strong>t</strong>-<strong>l</strong>a</em><br>
90<strong>ss</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; pa<strong>s</strong>-<strong>s</strong>ar</em><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; tll</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ro<strong>t</strong>-<strong>ll</strong>o</em><br>
91<strong>sc</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; e<strong>s</strong>-<strong>c</strong>e-na</em><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; tm</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; se<strong>t</strong>-<strong>m</strong>anal</em><br>
92<strong>l·l</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; vi<strong>l</strong>-<strong>l</strong>a</em><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; tn</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; co<strong>t</strong>-<strong>n</strong>a</em><br>
93<strong>tj</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ju<strong>t</strong>-<strong>j</strong>at</em><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; tz</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; se<strong>t</strong>-<strong>z</strong>e</em><br>
94<strong>tg</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; fe<strong>t</strong>-<strong>g</strong>e</em><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; mm</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160; i<strong>m</strong>-<strong>m</strong>ers</em><br>
95<strong>tx</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; pi<strong>t</strong>-<strong>x</strong>er</em><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; nn</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i<strong>n</strong>-<strong>n</strong>ocent</em></p>
96</blockquote>
97<p align="left" class="basetext"><span class="basetext"><em>b</em>)&#160; No s'han de separar mai els dígrafs o lletres compostes següents:<br></span></p>
98<blockquote>
99<p align="left" class="basetext"><strong>gu</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; an-ti-<strong>gu</strong>i-tat</em><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ny</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; pe-<strong>ny</strong>a</em><br>
100<strong>qu</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; pi-<strong>qu</strong>et</em><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ig</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ba-te<strong>ig</strong></em><br>
101<strong>ll</strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; pe-<strong>ll</strong>e-ter</em><span class="basetext"><br></span></p>
102</blockquote>
103<p align="left" class="basetext"><span class="basetext"><em>c</em>)&#160; S'han de separar els elements que integren una paraula composta:<br></span></p>
104<blockquote>
105<p align="left" class="basetext"><strong><em>ad</em></strong><em>-herir</em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;» &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i no<strong><em>a</em></strong><em>-dherir</em><br>
106<strong><em>ben</em></strong><em>-estar</em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;»&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<strong><em>be</em></strong><em>-nestar</em><br>
107<strong><em>des</em></strong><em>-encolar</em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »<strong><em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;de</em></strong><em>-sencolar</em><br>
108<strong><em>en</em></strong><em>-aiguar</em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<strong><em>e</em></strong><em>-naiguar</em><br>
109<strong><em>in</em></strong><em>-expert</em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<strong><em>i</em></strong><em>-nexpert</em><br>
110<strong><em>mil</em></strong><em>-homes</em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<strong><em>mi</em></strong><em>-lhomes</em><br>
111<strong><em>vos</em></strong><em>-altres</em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<strong><em>vo</em></strong><em>-saltres</em><span class="basetext"><br></span></p>
112</blockquote>
113<p align="left" class="basetext"><em>d</em>)&#160; No s'ha de deixar cap lletra sola a final o a començament de ratlla:</p>
114<blockquote>
115<p align="left" class="basetext"><strong><em>d'a</em></strong><em>-legria</em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;» &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; i no<strong><em>d</em></strong><em>'-alegria</em><br>
116<strong><em>l'à-</em></strong><em>nec</em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<strong><em>l'-</em></strong><em>ànec</em><br>
117<strong><em>apren</em></strong><em>-dre</em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<strong><em>a</em></strong><em>-prendre</em><br>
118<em>histò-<strong>ria</strong></em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; »&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<em>històri-<strong>a</strong></em></p>
119</blockquote>
120<p align="left"><span class="basetext"><strong><em>_____</em></strong><br>
121<strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
122<ul>
123<li><span class="basetext"><a href="../Diftong/diftong.html" class="basetext">diftong</a><br></span></li>
124<li><span class="basetext"><a href="../Accentuacio/accentuaci_.html" class="basetext">accentuació</a></span></li>
125</ul>
126<p align="left">&#160;</p>
127<p align="left" class="basetext">&#160;</p>
128<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
129<!--
130if (window.writeIntopicBar)
131        writeIntopicBar(0);
132//-->
133</script>
134</body>
135</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.