source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/cicles_educatius.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 3.9 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>cicles educatius</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nActivitats acadèmiques\ncicles educatius");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">CICLES EDUCATIUS</p>
79<p class="basetext">S'escriu amb majúscula el nom específic dels cicles educatius, nivells, etapes o àrees:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; La seua filla estudia <strong>Educació Primària</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ha decidit estudiar <strong>Formació Professional</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'any pròxim començarà el primer curs d'<strong>Educació Secundària Obligatòria</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Per fi farà <strong>Formació Professional</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>Batxillerat Unificat Polivalent</strong> va implantar-se en els anys setanta.</span></p>
81<p class="basetext">En canvi, s'escriuen amb minúscula les designacions genèriques de matèries o etapes educatives quan no fan referència al nom específic, sinó que s'usen amb el seu significat lexical usual i no es referixen a l'assignatura, nivell, etapa o titulació concret:<br>
82<span class="basetext2">&#8250; L'educació preescolar no és obligatòria a Espanya.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els estudis musicals superiors poden equiparar-se amb els estudis universitaris.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'ensenyament secundari s'estructura en els cicles anomenats Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El Govern vol emprendre la reforma de l'ensenyament universitari.</span></p>
83<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
84<!--
85if (window.writeIntopicBar)
86        writeIntopicBar(0);
87//-->
88</script>
89</body>
90</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.