source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/confer_ncies.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.4 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>conferències</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nActivitats acadèmiques\nconferències");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">CONFERÈNCIES</p>
79<p class="basetext">Quan el genèric <strong>conferència</strong> es referix a una al·locució pública, este nom s'escriu amb majúscula només en la paraula inicial (a part dels noms propis que eventualment integre) i entre cometes.<br>
80<span class="basetext2">&#8250; Va pronunciar una <strong>conferència</strong> amb el títol "Alternatives al desenrotllament actual".</span></p>
81<p class="basetext">La paraula <strong>conferència</strong> s'escriu amb minúscula quan s'usa com a substantiu amb algun dels sentits lèxics habituals:<br>
82<span class="basetext2">&#8250; Ha pronunciat una <strong>conferència</strong> al Club d'Amics de la Unesco.</span></p>
83<p class="basetext">Entre estos significats habituals es troba el de &#8216;reunió&#8217;. Per tant, s'escriu en minúscula quan s'usa com a genèric en este sentit, seguit d'un complement determinatiu, de manera que no es pot dir que formen conjuntament un nom propi fixat com a tal:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; La <strong>conferència</strong> de pau de París va donar lloc al naixement de la Societat de Nacions.</span></p>
85<p class="basetext">En canvi, quan es tracta d'una activitat organitzada que té un nom fixat del qual el forma part integrant el mot <strong>conferència</strong>, este nom s'escriu sense cometes i amb majúscula en tots els substantius i adjectius, incloent-hi el genèric;<br>
86<span class="basetext2">&#8250; Participa en la <strong>II Conferencia Internacional de Software Libre</strong>.</span></p>
87<p class="basetext"><strong>_____</strong><br>
88<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
89<ul>
90<li><a href="../Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html" class="basetext">documents i reunions històrics<br></a></li>
91<li><a href="../../Criteris_de_traduccio/confer_ncies_i_pon_ncies_(trad.).html" class="basetext">conferències i ponències (trad.)<br></a></li>
92<li><a href="../../Signes_de_puntuacio/cometes.html" class="basetext">cometes</a></li>
93</ul>
94<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
95<!--
96if (window.writeIntopicBar)
97        writeIntopicBar(0);
98//-->
99</script>
100</body>
101</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.