CURSOS

La paraula curs s'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un curs determinat:
› Assistix al Primer Curs d'Agricultura Biològica.

Només s'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genèric:
› Fa segon curs d'Imatge i So.
› Ha fet un curs d'Informàtica.

_____
Vegeu també: