source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/jornades.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 3.8 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>jornades</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nActivitats acadèmiques\njornades");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">JORNADES</p>
79<p><span class="basetext">El nom de les jornades, com a activitat organitzada amb una duració limitada, s'escriu entre cometes quan el genèric no forma part del nom fixat de l'activitat, nom que s'escriu amb majúscula només en la paraula inicial (a part dels noms propis que eventualment integre). En este cas, el mot <strong>jornades</strong> s'escriu en minúscula:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vol participar en les <strong>jornades</strong> "Les biblioteques públiques, espais d'integració social".</span></p>
80<p><span class="basetext">En canvi, quan el genèric forma part integrant del nom, este nom s'escriu sense cometes i amb majúscula en tots els substantius i adjectius, incloent-hi el genèric:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Pensa anar a les <strong>III Jornades de Programari Lliure</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; S'han organitzat les <strong>Primeres Jornades Musicals d'Ibi.</strong></span></p>
81<p><span class="basetext">S'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genèric:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Participarem en una <strong>jornada</strong> sobre les aplicacions de l'energia solar tèrmica.</span></p>
82<p><span class="basetext"><strong>_____</strong><br>
83<strong><em>Vegeu també:</em></strong></span></p>
84<ul>
85<li><a href="../../Signes_de_puntuacio/cometes.html" class="basetext">cometes</a></li>
86</ul>
87<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
88<!--
89if (window.writeIntopicBar)
90        writeIntopicBar(0);
91//-->
92</script>
93</body>
94</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.