source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 5.8 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>associacions</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nAssociacions");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ASSOCIACIONS</p>
79<p class="basetext">S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que formen part del nom de qualsevol tipus d'associació o institució, incloent-hi el genèric quan forma part de la denominació convencional fixada:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; L'<strong>Associació de Veïns del Cabanyal</strong> ha preparat diverses xarrades.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'<strong>Orfeó Valencià Navarro Reverter</strong> ha interpretat el <em>Requiem</em> de Mozart amb l'<strong>Orquestra de València</strong>.</span></p>
81<p class="basetext">S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx un nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet; per exemple, quan és introduït per l'article definit:<br>
82<span class="basetext2">&#8250; L'<strong>Orfeó</strong> ha realitzat una campanya per a l'admissió de nous membres.</span></p>
83<p class="basetext">Però s'escriuen amb minúscula els genèrics determinats per un possessiu, demostratiu o una altra expressió amb valor anafòric, o quan van acompanyats per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: <em>esta conselleria, la nostra universitat, l'esmentat ministeri, l'associació de veïns del meu barri...</em>, ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó de noms comuns amb el significat lèxic usual<em>.</em></p>
84<p class="basetext">Igualment s'escriuen amb minúscula els substantius o locucions nominals que no formen part d'un propi, sinó que s'usen en sentit genèric com a substantius comptables, tant quan s'usen en singular com en plural:<br>
85<span class="basetext2">&#8250; El nostre <strong>orfeó</strong> va ser fundat l'any 1972.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Este <strong>club</strong> és més que un club.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Volen fundar un nou <strong>partit polític</strong>.</span></p>
86<p class="basetext">S'escriuen amb minúscula els genèrics que no pertanyen a la denominació de l'entitat:<br>
87<span class="basetext2">&#8250; El <strong>grup musical</strong> Capella de Ministrers farà un concert el pròxim diumenge.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Alguns regidors de l'Ajuntament d'Aldaia s'han reunit amb membres del <strong>sindicat</strong> Unió General de Treballadors.</span></p>
88<p class="basetext">&#160;</p>
89<ul>
90<li><a href="agrupaci_.html" class="basetext">agrupació<br></a></li>
91<li><a href="associaci_.html" class="basetext">associació<br></a></li>
92<li><a href="cercle.html" class="basetext">cercle<br></a></li>
93<li><a href="club.html" class="basetext">club<br></a></li>
94<li><a href="confederaci_.html" class="basetext">confederació<br></a></li>
95<li><a href="confraria.html" class="basetext">confraria<br></a></li>
96<li><a href="congregaci_.html" class="basetext">congregació<br></a></li>
97<li><a href="federaci__(maj_scula).html" class="basetext">federació (majúscula)<br></a></li>
98<li><a href="germandat.html" class="basetext">germandat<br></a></li>
99<li><a href="lliga.html" class="basetext">lliga<br></a></li>
100<li><a href="orde_(associaci_).html" class="basetext">orde (associació)<br></a></li>
101<li><a href="partits_pol_tics_(maj_scula).html" class="basetext">partits polítics (majúscula)<br></a></li>
102<li><a href="sindicats.html" class="basetext">sindicats<br></a></li>
103<li><a href="societat.html" class="basetext">societat</a></li>
104</ul>
105<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
106<!--
107if (window.writeIntopicBar)
108        writeIntopicBar(0);
109//-->
110</script>
111</body>
112</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.