source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/comunitat.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>comunitat</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nDemarcacions territorials\ncomunitat");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">COMUNITAT</p>
79<p><span class="basetext">S'escriu amb majúscula quan forma part del nom oficial d'una demarcació territorial o organisme, tant si se'n menciona la denominació completa com si no (en este cas, precedida de l'article definit):<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La <strong>Comunitat Valenciana</strong> té més de tres milions d'habitants, dels quals quasi mig milió han nascut fora de la <strong>Comunitat</strong>.</span></p>
80<p><span class="basetext">Igualment, la paraula <strong>comunitat</strong> forma part del nom propi en els casos següents: <em>la Comunitat de Madrid</em> i <em>la Comunitat Foral de Navarra.</em></span></p>
81<p><span class="basetext">S'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genèric, per exemple, precedida d'un possessiu, demostratiu o una altra expressió amb valor anafòric, o quan no forma part del nom propi; especialment, en el sintagma <em>comunitat autònoma</em>, que no forma part del nom de cap comunitat autònoma concreta, sinó que es tracta d'una locució amb un significat lèxic comú:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La nostra <strong>comunitat</strong> (<em>o</em> La nostra <strong>comunitat autònoma</strong>) té més de tres milions d'habitants.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La <strong>comunitat murciana</strong> té problemes de desertització (<em>no és el nom oficial de la comunitat autònoma anomenada Regió de Múrcia).</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; La <strong>comunitat autònoma</strong> d'Aragó ha signat un conveni de col·laboració amb les <strong>comunitats</strong> (<em>o</em> amb les <strong>comunitats autònomes</strong>) de la Rioja i Catalunya.</span></p>
82<p><span class="basetext">També s'escriu en minúscula quan s'usa com a substantiu amb els significats lèxics habituals, o quan forma part d'altres locucions nominals amb valor de substantiu comú:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; És president d'una <strong>comunitat de propietaris</strong>.</span></p>
83<p class="basetext"><strong>_____</strong><br>
84<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
85<ul>
86<li><a href="demarcacions_territorials.html" class="basetext">demarcacions territorials<br></a></li>
87<li><a href="../Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html" class="basetext">organismes</a></li>
88</ul>
89<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
90<!--
91if (window.writeIntopicBar)
92        writeIntopicBar(0);
93//-->
94</script>
95</body>
96</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.