source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/designacions_sin_nimes_d_institucions.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.0 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>designacions sinònimes d'institucions</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nDesignacions sinònimes");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">DESIGNACIONS SINÒNIMES D'INSTITUCIONS</p>
79<p class="basetext">Quan per a designar una institució, un organisme o una entitat no s'usa el nom de la seua designació oficial i s'hi fa referència per mitjà d'una denominació coreferent, s'escriuen amb minúscula tots els substantius i adjectius utilitzats:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; És diputada de la <strong>cambra baixa</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ens visitaran els edils del <strong>consistori</strong> castellonenc.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Les iniciatives de la <strong>corporació municipal</strong> d'Alacant.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; És una <strong>entitat</strong> dedicada a la investigació cel·lular.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Esta <strong>institució</strong> vol arribar a la societat.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Esta secció de l'<strong>empresa</strong> treballa per millorar el producte final.</span></p>
81<p class="basetext">&#160;</p>
82<ul>
83<li><a href="administraci_.html" class="basetext">administració<br></a></li>
84<li><a href="cambra.html" class="basetext">cambra<br></a></li>
85<li><a href="consistori.html" class="basetext">consistori<br></a></li>
86<li><a href="corporaci_.html" class="basetext">corporació<br></a></li>
87<li><a href="ens.html" class="basetext">ens<br></a></li>
88<li><a href="entitat.html" class="basetext">entitat<br></a></li>
89<li><a href="gabinet.html" class="basetext">gabinet<br></a></li>
90<li><a href="r_gim.html" class="basetext">règim</a></li>
91</ul>
92<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
93<!--
94if (window.writeIntopicBar)
95        writeIntopicBar(0);
96//-->
97</script>
98</body>
99</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.