EDATS HISTÒRIQUES

S'escriuen amb minúscula els noms comuns com prehistòria, història, antiguitat...:
› Durant la segona mitat del segle XIX, moltes troballes permeteren tindre informació sobre la prehistòria.

També s'escriuen amb minúscula les locucions nominals formades amb els noms comuns edat, era, període, època:
› És una destral de l'edat del bronze.
› L'edat mitjana arriba fins a la caiguda de Constantinoble.
› Els dinosaures dominaren la Terra durant l'era secundària.
› El període paleolític (o, senzillament, el paleolític) es caracteritza per l'ús de la pedra tallada.

Però s'escriuen en majúscula els noms propis de períodes històrics que se superposen a la divisió lèxica en eres i edats:
› La Il·lustració és la època de l'extensió del pensament científic i racional.
› El Renaixement és una època de refloriment de  la civilització i de les arts.