source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/inici_despr_s_de_par_ntesi.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 3.4 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html>
3<head>
4<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
5<title>inici després de parèntesi</title>
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
7<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45</head>
46<body>
47<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
48<!--
49if (window.gbWhTopic)
50{
51        if (window.addTocInfo)
52        {
53        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nFunció demarcativa\ninici després de parèntesi");
54addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
55
56        }
57        if (window.writeBtnStyle)
58                writeBtnStyle();
59
60        if (window.writeIntopicBar)
61                writeIntopicBar(1);
62
63        if (window.setRelStartPage)
64        {
65        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
66
67                autoSync(1);
68                sendSyncInfo();
69                sendAveInfoOut();
70        }
71}
72else
73        if (window.gbIE4)
74                document.location.reload();
75//-->
76</script>
77<p class="titular" style="text-align:left;" align="left">INICI DESPRÉS DE PARÈNTESIS</p>
78<p class="basetext">Un text situat a l'interior dels parèntesis que vénen després d'un punt ha de començar amb una majúscula i acabar amb un altre punt dins dels parèntesis: <span class="basetext2"><br>
79&amp;rsaquo; Allà, durant la batalla d'Isly, havia rebut una bala a la regió dels renyons que l'havia doblegat per la mitat. (<strong>A</strong>ixò, però, no li havia impedit de fer petar algun tret contra els prussians, el 70.) <strong>O</strong>, potser, parlava de la guerra d'Espanya.</span></p>
80<p class="basetext">Altrament, ha de començar amb minúscula: <span class="basetext2"><br>
81&amp;rsaquo; Però aquesta nit, jo que vaig tan lluïda i amb la calidesa del Terry aflorant-me a les galtes (<strong>l</strong>es endevine tan rosades i terses; mentre no faça cap carassa rara, no se'm notaran les arrugues), <strong>t</strong>ot anirà bé.</span></p>
82<p class="titular" style="text-align:left;" align="left">&#160;</p>
83<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
84<!--
85if (window.writeIntopicBar)
86        writeIntopicBar(0);
87//-->
88</script>
89</body>
90</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.