source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/col_legi_(maj_scula).html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.0 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>col·legi (majúscula)</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nInstitucions i organismes\ncol·legi");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p align="left" class="titular">COL·LEGI</p>
79<p align="left"><span class="basetext">S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'una entitat:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>Col·legi de Metges</strong> de València ha preparat diversos actes.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Han inaugurat el <strong>Col·legi Públic Nou d'Octubre</strong>.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext">S'escriu, però, amb minúscula si s'usa en sentit genèric, quan va introduït per un demostratiu, per un altra expressió amb sentit anafòric o per un possessiu, o quan manté el sentit lèxic originari d&#8217;&#8217;establiment d'ensenyament primari o secundari&#8217; sense voler insistir en el nom complet de la institució, ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Heu d'anar al <strong>col·legi</strong>.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vaig estudiar al <strong>col·legi</strong> Balmes.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ell també va anar al mateix <strong>col·legi</strong>.</span></p>
81<p align="left" class="basetext"><strong>_____</strong><br>
82<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
83<ul>
84<li class="basetext"><a href="../../Criteris_de_traduccio/col_legi_(traducci_).html" class="basetext">col·legi (traducció)</a></li>
85</ul>
86<p align="left">&#160;</p>
87<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
88<!--
89if (window.writeIntopicBar)
90        writeIntopicBar(0);
91//-->
92</script>
93</body>
94</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.