source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 10.3 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>institucions i organismes</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nInstitucions i organismes");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p align="left" class="titular">INSTITUCIONS I ORGANISMES</p>
79<p align="left"><span class="basetext">S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que formen part del nom d'un organisme o institució, incloent-hi el genèric quan forma part de la denominació convencional fixada:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El president de la <strong>Generalitat</strong> va inaugurar aquesta exposició.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; La <strong>Conselleria d'Indústria</strong> i la <strong>Universitat Politècnica</strong> han firmat un conveni de col·laboració.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; La <strong>Diputació d'Alacant</strong> ha publicat les ajudes per a potenciar el turisme rural.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; La <strong>Institució Valenciana d'Estudis Avançats</strong> ha donat a conéixer el seu programa d'actuacions.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'<strong>Ajuntament d'Elx</strong> ha decidit fer la circumval·lació que tenia projectada.</span><span class="basetext"><br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext">S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx un nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet; per exemple, quan és introduït per l'article definit:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La <strong>Universitat</strong> de València és una institució destinada a l'ensenyament universitari. (...) La <strong>Universitat</strong> té autonomia administrativa, i es regix per mitjà dels seus propis òrgans de direcció.</span><span class="basetext"><br></span></p>
81<p align="left"><span class="basetext">Però s'escriuen amb minúscula els genèrics determinats per un possessiu, per un demostratiu o una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: <em>esta conselleria, la conselleria competent, la nostra universitat, l'esmentat ministeri, l'ajuntament del meu poble...</em>, ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó de noms comuns amb el significat lèxic usual<em>.</em> Igualment s'escriuen amb minúscula els substantius o locucions nominals que no formen part d'un nom propi, sinó que s'usen en sentit genèric com a substantius comptables, tant quan s'usen en singular com en plural, o bé els genèrics en plural comuns seguits de la part específica dels noms:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El nostre <strong>municipi</strong> necessita dos <strong>col·legis públics</strong> i un <strong>institut d'ensenyament secundari</strong>.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; En aquella <strong>conselleria</strong> hi ha quatre <strong>direccions generals</strong> i una <strong>secretaria autonòmica</strong>.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; La <strong>universitat</strong> és una institució autònoma.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Pròximament s'estudiaran les competències de cada <strong>diputació</strong>.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Les <strong>conselleries</strong> d'Indústria i Sanitat col·laboraran estretament en el projecte.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tots els <strong>ajuntaments</strong> de la comarca treballen per crear una mancomunitat.</span><span class="basetext"><br></span></p>
82<p align="left"><span class="basetext">També s'escriuen amb minúscula les denominacions genèriques coreferents que no constituïxen un nom propi:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Alguns membres de la <strong>corporació municipal</strong> s'han oposat al projecte.</span><span class="basetext"><br></span></p>
83<p align="left"><span class="basetext">Alguns substantius genèrics que es referixen a noms d'organismes o institucions (<em>ajuntament, ministeri, universitat, conselleria...</em> tenen també com una de les accepcions la d'edifici on es troba la dita institució. Quan el referent és el mateix edifici, i no la institució, estos genèrics s'escriuen amb minúscula:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'<strong>ajuntament</strong> de València té també un gran valor arquitectònic.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Podem anar a la <strong>conselleria</strong> d'Hisenda a peu.</span><span class="basetext"><br></span></p>
84<p align="left"><span class="basetext">En canvi, en altres casos no existix el dit valor lèxic, i s'usa el mateix nom de l'organisme (en majúscula) en un sentit metonímic com a nom del lloc:<br></span><span class="basetext2">&#8250; Té el despatx al costat de la <strong>Direcció General de Personal</strong>.</span></p>
85<p align="left">&#160;</p>
86<ul>
87<li class="basetext"><a href="ajuntament.html" class="basetext">ajuntament</a><br></li>
88<li class="basetext"><a href="ambaixada.html" class="basetext">ambaixada</a><br></li>
89<li class="basetext"><a href="audi_ncia.html" class="basetext">audiència</a><br></li>
90<li class="basetext"><a href="biblioteca.html" class="basetext">biblioteca</a><br></li>
91<li class="basetext"><a href="borsa.html" class="basetext">borsa</a><br></li>
92<li class="basetext"><a href="cambra.html" class="basetext">cambra</a><br></li>
93<li class="basetext"><a href="col_legi_(maj_scula).html" class="basetext">col·legi</a><br></li>
94<li class="basetext"><a href="comunitat.html" class="basetext">comunitat</a><br></li>
95<li class="basetext"><a href="conselleria.html" class="basetext">conselleria</a><br></li>
96<li class="basetext"><a href="consolat.html" class="basetext">consolat</a><br></li>
97<li class="basetext"><a href="corts.html" class="basetext">corts</a><br></li>
98<li class="basetext"><a href="diputaci_.html" class="basetext">diputació</a></li>
99<li class="basetext"><a href="escola.html" class="basetext">escola</a><br></li>
100<li class="basetext"><a href="facultat.html" class="basetext">facultat</a><br></li>
101<li class="basetext"><a href="fira.html" class="basetext">fira</a><br></li>
102<li class="basetext"><a href="gabinet.html" class="basetext">gabinet</a><br></li>
103<li class="basetext"><a href="generalitat.html" class="basetext">generalitat</a><br></li>
104<li class="basetext"><a href="hospital.html" class="basetext">hospital</a><br></li>
105<li class="basetext"><a href="institut.html" class="basetext">institut</a><br></li>
106<li class="basetext"><a href="jurat.html" class="basetext">jurat</a><br></li>
107<li class="basetext"><a href="just_cia.html" class="basetext">justícia</a><br></li>
108<li class="basetext"><a href="jutjat.html" class="basetext">jutjat</a><br></li>
109<li class="basetext"><a href="mancomunitat.html" class="basetext">mancomunitat</a><br></li>
110<li class="basetext"><a href="ministeri.html" class="basetext">ministeri</a><br></li>
111<li class="basetext"><a href="museu_(maj_scula).html" class="basetext">museu</a><br></li>
112<li class="basetext"><a href="palau_(maj_scula).html" class="basetext">palau</a><br></li>
113<li class="basetext"><a href="parlament.html" class="basetext">parlament</a><br></li>
114<li class="basetext"><a href="tribunal_(maj_scula).html" class="basetext">tribunal</a><br></li>
115<li class="basetext"><a href="universitat.html" class="basetext">universitat</a></li>
116</ul>
117<p align="left" class="basetext"><strong>_____</strong><br>
118<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
119<ul>
120<li><span class="basetext"><a href="../Designacions_sinonimes_d_institucions/designacions_sin_nimes_d_institucions.html" class="basetext">designacions sinònimes d'institucions</a></span><br></li>
121<li><a href="../Associacions/associacions.html" class="basetext">associacions</a><br></li>
122<li><a href="../../Criteris_de_traduccio/institucions_i_organismes_(trad.).html" class="basetext">institucions i organismes (trad.)</a></li>
123</ul>
124<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
125<!--
126if (window.writeIntopicBar)
127        writeIntopicBar(0);
128//-->
129</script>
130</body>
131</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.