source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ministeri.html

Last change on this file was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 5.5 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>ministeri</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nInstitucions i organismes\nministeri");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p align="left" class="titular">MINISTERI</p>
79<p align="left"><span class="basetext">S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un organisme:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ha sol·licitat el permís al <strong>Ministeri d'Assumptes Exteriors.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>Ministeri Fiscal</strong> és un òrgan unipersonal.</span><span class="basetext"><br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext">S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx el nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>Ministeri</strong> té diverses subsecretaries i direccions generals. (<em>Es referix a un ministeri concret; expressió abreujada en lloc de, per exemple,</em> el Ministeri d'Indústria).</span><span class="basetext"><br></span></p>
81<p align="left"><span class="basetext">Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: <em>este ministeri, el nostre ministeri, l'esmentat ministeri, el ministeri competent..</em>., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual<em>.</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Este <strong>ministeri</strong> té quatre direccions generals.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; D'això s'encarregarà el ministeri competent en afers exteriors.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
82<p align="left"><span class="basetext">Igualment s'escriu amb minúscula quan funciona com a substantiu comptable en sentit genèric, tant quan s'usa en singular com en plural, o bé els genèrics en plural comuns seguits de la part específica dels noms:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El nou gabinet francés ha creat dos <strong>ministeris</strong> més.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els ministeris de Justícia i el d'Interior mantenen punts de vista diferents sobre el tema.</span><span class="basetext"><br></span></p>
83<p align="left"><span class="basetext">També s'escriu amb minúscula quan s'usa amb algun dels altres sentits lèxics, com ara quan fa referència a la duració o a les funcions del càrrec d'un ministre, o bé a l'edifici:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El seu <strong>ministeri</strong> va ser molt llarg.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Des d'allí al <strong>ministeri</strong> d'Indústria es pot anar passejant.</span> <span class="basetext"><br>
84<strong>_____</strong><br>
85<strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
86<ul>
87<li><span class="basetext"><a href="institucions_i_organismes.html" class="basetext">organismes</a></span></li>
88</ul>
89<p align="left">&#160;</p>
90<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
91<!--
92if (window.writeIntopicBar)
93        writeIntopicBar(0);
94//-->
95</script>
96</body>
97</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.