MINISTERI

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un organisme:
› Ha sol·licitat el permís al Ministeri d'Assumptes Exteriors.
› El Ministeri Fiscal és un òrgan unipersonal.

S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx el nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› El Ministeri té diverses subsecretaries i direccions generals. (Es referix a un ministeri concret; expressió abreujada en lloc de, per exemple, el Ministeri d'Indústria).

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: este ministeri, el nostre ministeri, l'esmentat ministeri, el ministeri competent..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› Este ministeri té quatre direccions generals.
› D'això s'encarregarà el ministeri competent en afers exteriors.

Igualment s'escriu amb minúscula quan funciona com a substantiu comptable en sentit genèric, tant quan s'usa en singular com en plural, o bé els genèrics en plural comuns seguits de la part específica dels noms:
› El nou gabinet francés ha creat dos ministeris més.
› Els ministeris de Justícia i el d'Interior mantenen punts de vista diferents sobre el tema.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa amb algun dels altres sentits lèxics, com ara quan fa referència a la duració o a les funcions del càrrec d'un ministre, o bé a l'edifici:
› El seu ministeri va ser molt llarg.
› Des d'allí al ministeri d'Indústria es pot anar passejant.
_____
Vegeu també: