source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 7.3 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>òrgans</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nÒrgans");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ÒRGANS</p>
79<p class="basetext">S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius, incloent-hi el genèric, quan formen part de la denominació d'un òrgan concret individualitzat:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; S'ha renovat la <strong>Junta Directiva</strong> de l'Ateneu Mercantil.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Forma part del <strong>Consell de Direcció</strong> de l'Institut Valencià d'Art Modern.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La <strong>Comissió d'Esports</strong> aprovà la realització del torneig.</span></p>
81<p class="basetext">S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx un nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet; per exemple, quan és introduït per l'article definit:<br>
82<span class="basetext2">&#8250; La qüestió s'ha discutit en la <strong>Comissió Gestora</strong>. <em>(Es referix a la comissió gestora d'una entitat concreta, tractada de manera individualitzada.)</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El tema es decidirà en la Junta General d'Accionistes <em>(Es referix a la junta general d'accionistes d'una societat concreta.)</em></span></p>
83<p class="basetext">Però s'escriuen amb minúscula els genèrics determinats per un possessiu, per un demostratiu o una altra expressió amb valor anafòric amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: <em>el nostre consell de direcció, esta junta directiva, l'esmentada comissió gestora, la conselleria competent...</em>, ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó de noms comuns amb el significat lèxic usual<em>.</em> Igualment s'escriuen amb minúscula els substantius o locucions nominals que no formen part d'un propi, sinó que s'usen en sentit genèric com a substantius comptables, tant quan s'usen en singular com en plural, o bé els genèrics en plural comuns seguits de la part específica dels noms:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; Això es dedirà en la pròxima <strong>junta general d'accionistes</strong>. <em>(Es referix a la pròxima reunió de la Junta General d'Accionistes, no a l'organ com a tal; per això no és un nom propi i s'escriu en minúscula.)</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els ateneus tenen una <strong>junta directiva</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Les <strong>secretaries generals</strong> de les conselleries d'Economia i Indústria han redactat dos circulars que afecten el personal laboral.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; S'han constituït dos nous <strong>servicis</strong> a les Corts.<br></span><span class="basetext2">&#8250; Els treballs en <strong>comissió</strong> són molt enriquidors.</span></p>
85<p class="basetext">&#160;</p>
86<ul>
87<li><a href="alcaldia.html" class="basetext">alcaldia<br></a></li>
88<li><a href="claustre.html" class="basetext">claustre<br></a></li>
89<li><a href="comissi_.html" class="basetext">comissió<br></a></li>
90<li><a href="comit_.html" class="basetext">comité<br></a></li>
91<li><a href="congr_s.html" class="basetext">congrés<br></a></li>
92<li><a href="consell.html" class="basetext">consell<br></a></li>
93<li><a href="deganat.html" class="basetext">deganat<br></a></li>
94<li><a href="departament.html" class="basetext">departament<br></a></li>
95<li><a href="direcci_.html" class="basetext">direcció<br></a></li>
96<li><a href="divisi_.html" class="basetext">divisió<br></a></li>
97<li><a href="fiscal.html" class="basetext">fiscal<br></a></li>
98<li><a href="gabinet.html" class="basetext">gabinet<br></a></li>
99<li><a href="govern.html" class="basetext">govern<br></a></li>
100<li><a href="junta.html" class="basetext">junta<br></a></li>
101<li><a href="negociat.html" class="basetext">negociat<br></a></li>
102<li><a href="ple.html" class="basetext">ple<br></a></li>
103<li><a href="rectorat.html" class="basetext">rectorat<br></a></li>
104<li><a href="regidoria.html" class="basetext">regidoria<br></a></li>
105<li><a href="registre.html" class="basetext">registre<br></a></li>
106<li><a href="sala.html" class="basetext">sala<br></a></li>
107<li><a href="secci_.html" class="basetext">secció<br></a></li>
108<li><a href="secretaria.html" class="basetext">secretaria<br></a></li>
109<li><a href="senat.html" class="basetext">senat<br></a></li>
110<li><a href="servei.html" class="basetext">servei<br></a></li>
111<li><a href="s_ndic.html" class="basetext">síndic<br></a></li>
112<li><a href="subdirecci_.html" class="basetext">subdirecció<br></a></li>
113<li><a href="subsecretaria.html" class="basetext">subsecretaria<br></a></li>
114<li><a href="vocalia.html" class="basetext">vocalia</a><br></li>
115</ul>
116<p class="basetext"><strong>_____</strong><br>
117<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
118<ul>
119<li><a href="../../Criteris_de_traduccio/_rgans_(traducci_).html" class="basetext">òrgans (traducció)</a></li>
120</ul>
121<p class="basetext">&#160;</p>
122<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
123<!--
124if (window.writeIntopicBar)
125        writeIntopicBar(0);
126//-->
127</script>
128</body>
129</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.