source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Organs/congr_s.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.8 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>congrés</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nÒrgans\ncongrés");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">CONGRÉS</p>
79<p class="basetext">El nom d'un congrés, com a activitat organitzada amb una duració limitada, s'escriu entre cometes quan el genèric no forma part del nom fixat de l'activitat, nom que s'escriu amb majúscula només en la paraula inicial (a part dels noms propis que eventualment integre). En este cas, el mot <strong>congrés</strong> s'escriu en minúscula:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; Vol participar en el <strong>congrés</strong> "Escola i família".</span></p>
81<p class="basetext">En canvi, quan el genèric forma part integrant del nom, este nom s'escriu sense cometes i amb majúscula en tots els substantius i adjectius, incloent-hi el genèric:<br>
82<span class="basetext2">&#8250; Pensa anar al <strong>Tercer Congrés d'Oftalmologia</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ha participat en el <strong>IV Congrés del Partit Libera</strong></span><strong>l</strong>.</p>
83<p class="basetext">La paraula <strong>congrés</strong> s'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un òrgan:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; El <strong>Congrés dels Diputats</strong> espanyol té més de tres-cents membres.</span></p>
85<p class="basetext">S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx el nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet; per exemple, quan és introduït per l'article definit:<br>
86<span class="basetext2">&#8250; El <strong>Congrés</strong> ha rebutjat la moció de censura al president.</span></p>
87<p class="basetext">Però s'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genèric, o quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: <em>este congrés, el pròxim congrés, l'esmentat congrés..</em>., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual:<br>
88<span class="basetext2">&#8250; Realitzaran un <strong>congrés</strong> per a donar a conéixer els últims avanços en cirurgia ocular.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Això es va aprovar en l'anterior <strong>congrés</strong> del Partit.</span></p>
89<p class="basetext"><strong>_____</strong><br>
90<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
91<ul>
92<li><a href="_rgans_(maj_scula).html" class="basetext">òrgans (majúscula)<br></a></li>
93<li>cometes</li>
94</ul>
95<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
96<!--
97if (window.writeIntopicBar)
98        writeIntopicBar(0);
99//-->
100</script>
101</body>
102</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.