source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Organs/deganat.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 4.1 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>deganat</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nÒrgans\ndeganat");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">DEGANAT</p>
79<p class="basetext">S'escriu amb majúscula quan pertany a la denominació d'un òrgan, tant si es menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple, quan és introduït per l'article definit:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; Traslladarem la petició al <strong>Deganat de la Facultat de Filologia.</strong><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>Deganat</strong> ha estudiat les sol·licituds de beques. <em>(Es referix al deganat d'una facultat concreta.)</em></span></p>
81<p class="basetext">Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: <em>este deganat, el nostre deganat, l'esmentat deganat..</em>., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual<em>.</em><br>
82<span class="basetext2">&#8250; El <strong>deganat</strong> de la nostra facultat ha estudiat les sol·licituds de beques.</span></p>
83<p class="basetext">També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; Cada facultat té <strong>deganat.</strong></span></p>
85<p class="basetext"><strong>_____</strong><br>
86<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
87<ul>
88<li><a href="_rgans_(maj_scula).html" class="basetext">òrgans (majúscula)<br></a></li>
89<li><a href="../../Criteris_de_traduccio/_rgans_(traducci_).html" class="basetext">òrgans (traducció)</a></li>
90</ul>
91<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
92<!--
93if (window.writeIntopicBar)
94        writeIntopicBar(0);
95//-->
96</script>
97</body>
98</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.