source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Organs/gabinet.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.4 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>gabinet</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nÒrgans\ngabinet");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">GABINET</p>
79<p><span class="basetext">S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'algun òrgan o organisme, tant si se'n menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Treballa al <strong>Gabinet del Conseller.</strong><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El conseller ha reunit els membres del <strong>Gabinet</strong>. <em>(Es referix al gabinet del conseller d'una conselleria concreta.)</em></span><span class="basetext"><br></span></p>
80<p><span class="basetext">Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: <em>este gabinet, el nostre gabinet, l'esmentat gabinet..</em>., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual<em>.</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El conseller ha reunit els membres del seu <strong>gabinet</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hui hi ha reunió del gabinet de direcció de la meua empresa.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
81<p><span class="basetext">També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El president ha nomenat els membres del seu <strong>gabinet.</strong></span> <span class="basetext"><br></span></p>
82<p><span class="basetext"><strong>_____</strong><br>
83<strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
84<ul>
85<li><a href="_rgans_(maj_scula).html" class="basetext">òrgans (majúscula)<br></a></li>
86<li><a href="../Designacions_sinonimes_d_institucions/designacions_sin_nimes_d_institucions.html" class="basetext">designacions sinònimes d'institucions</a></li>
87</ul>
88<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
89<!--
90if (window.writeIntopicBar)
91        writeIntopicBar(0);
92//-->
93</script>
94</body>
95</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.