source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/refer_ncies_descriptives_de_documents.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 3 years ago

Adding files

File size: 4.4 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>referències descriptives de documents</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nReferències descriptives de documents");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p align="left" class="titular">DOCUMENTS</p>
79<p class="basetext">S'escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula del títol d'aquells documents, com ara informes, dictàmens, preguntes parlamentàries, etc., que no tenen estructura de nom propi, sinó que tenen un caràcter més prompte descriptiu, iniciats amb expressions del tipus <em>Informe sobre... Resolució d'aprovació... (= per la qual s'aprova...), Orde de convocatòria... (= per la qual es convoca...</em>), i similars:<br>
80<span class="basetext2"><strong>&#8250; Pregunta parlamentària número 3/1998,</strong> del PSPV-PSOE, <strong>sobre les subvencions per a activitats esportives municipals.</strong><br>
81S'ha aprovat la <strong>Resolució de 7 d'abril de 2006, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publica la relació provisional d'admesos i exclosos per a la provisió de places docents en règim de contractació laboral, convocades per Resolució de 8 de març de 2006</strong>.</span></p>
82<p class="basetext">&#160;</p>
83<ul>
84<li class="basetext"><a href="conveni.html" class="basetext">conveni</a><br></li>
85<li class="basetext"><a href="dictamen.html" class="basetext">dictamen</a><br></li>
86<li class="basetext"><a href="edicte.html" class="basetext">edicte</a><br></li>
87<li class="basetext"><a href="informe_(maj_scula).html" class="basetext">informe (majúscula)</a><br></li>
88<li class="basetext"><a href="interpel_laci_.html" class="basetext">interpel·lació</a><br></li>
89<li class="basetext"><a href="moci_.html" class="basetext">moció</a><br></li>
90<li class="basetext"><a href="orde_(disposici_).html" class="basetext">orde (disposició)</a><br></li>
91<li class="basetext"><a href="plec.html" class="basetext">plec</a><br></li>
92<li class="basetext"><a href="pregunta.html" class="basetext">pregunta</a><br></li>
93<li class="basetext"><a href="resoluci__(maj_scula).html" class="basetext">resolució</a></li>
94</ul>
95<p align="left">&#160;</p>
96<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
97<!--
98if (window.writeIntopicBar)
99        writeIntopicBar(0);
100//-->
101</script>
102</body>
103</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.