source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/decret.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 4.9 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>decret</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nTítols de documents\ndecret");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p align="left" class="titular">DECRET</p>
79<p align="left"><span class="basetext">S'escriuen amb majúscula tots els noms i adjectius que formen part de la denominació d'una disposició normativa que té caràcter i estructura de nom propi, tant si s'especifica el nom complet com si no:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; S'ha publicat el <strong>Decret d'Horari i Condicions de Treball</strong>.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; S'ha publicat el <strong>Decret d'Horari</strong>.</span><span class="basetext"><br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext">Però s'escriu només majúscula inicial en la primera paraula en els casos de denominacions descriptives amb formes com <em>Decret pel qual..., Decret de modificació... (= que modifica...), Decret regulador (= de regulació..., que regula...), Decret sobre..., Decret d'aprovació... (= pel qual s'aprova...), Decret de convocatòria... (= per la qual es convoca...</em>.<br></span></p>
81<p align="left"><span class="basetext">També s'escriu amb majúscula la incial del mot <strong>decret</strong> quan va acompanyada de la data de publicació o de la referència numèrica, perquè s'entén que és un nom propi. En el cas de les locucions <strong>Decret Legislatiu, Reial Decret Legislatiu</strong>..., s'escriuen amb majúscula els noms i substantius quan van davant de la referència numèrica:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>Decret 30/96</strong>.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>Reial Decret Legislatiu</strong> 3/2004, de 5 de març.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
82<p align="left"><span class="basetext">S'escriu amb minúscula quan no va seguit de la denominació específica, sinó acompanyat d&#8217;un demostratiu o d&#8217;una altra expressió anafòrica:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El mencionat <strong>decret</strong> s'ocupa de les senyalitzacions de la Generalitat.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
83<p align="left"><span class="basetext">També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; S'ha redactat un <strong>decret</strong> per a regular les senyalitzacions</span><span class="basetext">.<br>
84<strong>_____</strong><br>
85<strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
86<ul>
87<li><span class="basetext"><strong><a href="t_tols_de_documents.html" class="basetext">títols de documents</a></strong></span></li>
88</ul>
89<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
90<!--
91if (window.writeIntopicBar)
92        writeIntopicBar(0);
93//-->
94</script>
95</body>
96</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.