source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 7.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>llei</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nTítols de documents\nllei");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p align="left" class="titular">LLEI</p>
79<p align="left"><span class="basetext">S&#8217;escriuen amb majúscula tots els noms i adjectius que formen part de la denominació d&#8217;una disposició normativa que té caràcter i estructura de nom propi, tant si s&#8217;especifica el nom complet com si no:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Pensen modificar la <strong>Llei de la Funció Pública.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ha d&#8217;estudiar la <strong>Llei de Procediment Administratiu</strong> (per Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú)</span> <span class="basetext"><br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext">Però s&#8217;escriu només majúscula inicial en la primera paraula en els casos de denominacions descriptives amb formes com <em>Llei per la qual..., Llei de modificació... (= que modifica...), Llei&#160; reguladora (= de regulació..., que regula...), Llei d&#8217;aprovació... (= per la qual s&#8217;aprova...)</em>. Cal tindre en compte l&#8217;eventual existència de noms propis o noms d&#8217;altres documents en l&#8217;interior:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 21/2000, de 29 de desembre, per la qual es reconeix el dret a la informació concernent a la salut, l&#8217;autonomia del pacient i la documentació clínica.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 2/2006, de 23 de març, per la qual es crea el Consell General de Col·legis d&#8217;Òptics Optometristes.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 11/2005 de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei del Pla Hidrològic Nacional.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local.</span><span class="basetext"><br></span></p>
81<p align="left"><span class="basetext">També s&#8217;escriu amb majúscula inicial el genèric <strong>llei</strong> quan va acompanyat pel número de disposició i l&#8217;any, tant si el nom del document apareix complet com si va únicament el genèric acompanyat de la dita referència numèrica.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L&#8217;article tercer de la Llei 11/2005 establix que...</span> <span class="basetext"><br></span></p>
82<p align="left"><span class="basetext">Pel que fa a la locució <strong>llei orgànica</strong>, rebrà el mateix tractament: majúscula en tots els noms i adjectius quan es tracte de nom propi (p. ex.: <em>la Llei Orgànica del Poder Judicial; la Llei Orgànica de Règim Electoral General...</em>), i minúscula inicial quan es tracte d&#8217;una denominació merament descriptiva sense referència al número i data:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei orgànica per la qual es fixen les normes reguladores de protecció de dades de caràcter personal.</span><span class="basetext"><br></span></p>
83<p align="left"><span class="basetext">Però quan va seguida pel número de disposició i l&#8217;any, es considera que estes dades constituïxen, conjuntament amb el genèric, el nom propi del document, i s&#8217;escriuen amb majúscula els dos mots que precedixen el número i l&#8217;any, tant si apareixen complets els noms dels documents com si van únicament els genèrics acompanyats de la dita referència numèrica. Pel que fa als mots que segueixen, quan van expressos, el mes s&#8217;escriu amb minúscula, i la resta s&#8217;escriuen tal com faríem si no figurara el número; és a dir, amb majúscula tots els substantius i adjectius quan formen un nom propi, i amb minúscula quan es tracta d&#8217;expressions com <em>pel / per la qual..., de modificació..., reguladora, que modifica, que regula,</em> etc.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, per la qual es fixen les normes reguladores de protecció de dades de caràcter personal.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; En la Llei Orgànica 15/1999 s&#8217;establix que...</span><span class="basetext"><br></span></p>
84<p align="left"><span class="basetext">S&#8217;escriu amb minúscula quan es fa referència a la disposició legal sense mencionar-ne el nom:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La mencionada <strong>llei</strong> regula les adopcions.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
85<p align="left"><span class="basetext">També s&#8217;escriu amb minúscula quan s&#8217;usa en sentit genèric:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hem de fer complir la <strong>llei.</strong></span> <span class="basetext"><br>
86<strong><em>_____</em></strong><br>
87<strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
88<ul>
89<li><span class="basetext"><strong><a href="t_tols_de_documents.html" class="basetext">títols de documents</a></strong></span></li>
90</ul>
91<p align="left">&#160;</p>
92<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
93<!--
94if (window.writeIntopicBar)
95        writeIntopicBar(0);
96//-->
97</script>
98</body>
99</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.