source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 5.5 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>reial decret</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nTítols de documents\nreial decret");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p align="left" class="titular">REIAL DECRET</p>
79<p align="left"><span class="basetext">Les denominacions de disposicions normatives encapçalades per locucions com <strong>reial decret</strong>, <strong>reial decret llei</strong>, <strong>reial decret legislatiu</strong>... solen tindre forma de denominacions descriptives del tipus com <em>Reial decret pel qual..., Reial decret de modificació... (= que modifica...), Reial decret regulador (= de regulació..., que regula...), Reial decret sobre..., Reial decret d&#8217;aprovació... (= pel qual s&#8217;aprova...), Reial decret de convocatòria... (= pel qual es convoca...)</em>. Com en el cas de <strong>llei</strong> i <strong>decret</strong>, esta mena de denominacions s&#8217;escriuen amb majúscula només la paraula inicial quan no van davant de la referència numèrica:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; S&#8217;ha publicat el <strong>Reial decret</strong> <strong>de regulació de l&#8217;ús de les llengües oficials en el Senat.</strong></span> <span class="basetext"><br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext">Però quan figura el número de disposició i l&#8217;any, es considera que estes dades constituïxen, conjuntament amb el genèric, el nom propi del document, i s&#8217;escriuen amb majúscula tots els mots que precedixen el número i l&#8217;any. Pel que fa als mots que segueixen, quan van expressos, el mes s&#8217;escriu amb minúscula, i la resta s&#8217;escriuen tal com faríem si no figurara el número:<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; Reial Decret 306/2007,</strong> de 2 de març, pel qual s&#8217;actualitzen les quanties de les sancions establides en el Text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l&#8217;Orde Social, aprovat pel <strong>Reial Decret Legislatiu 5/2000</strong>, de 4 d&#8217;agost<strong>.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; En el <strong>Reial Decret 306/2007</strong> s&#8217;establix que...</span> <span class="basetext"><br></span></p>
81<p align="left"><span class="basetext">S&#8217;escriuen amb minúscula quan no van seguides de la denominació específica, sinó amb un demostratiu o una altra expressió anafòrica:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El mencionat <strong>reial decret</strong> s&#8217;ocupa de les senyalitzacions de les carreteres de l&#8217;estat.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Cal modificar este <strong>reial decret</strong>.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
82<p align="left"><span class="basetext">També s&#8217;escriu amb minúscula quan s&#8217;usa en sentit genèric:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; S&#8217;ha redactat un <strong>reial decret</strong> per a regular les senyalitzacions de les carreteres de l&#8217;estat.</span> <span class="basetext"><br>
83<strong>_____</strong><br>
84<strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
85<ul>
86<li><span class="basetext"><a href="t_tols_de_documents.html" class="basetext">títols de documents</a></span></li>
87</ul>
88<p align="left">&#160;</p>
89<p align="left">&#160;</p>
90<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
91<!--
92if (window.writeIntopicBar)
93        writeIntopicBar(0);
94//-->
95</script>
96</body>
97</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.