source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 11.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>títols de documents</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nTítols de documents");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p align="left" class="titular">TÍTOLS DE DOCUMENTS</p>
79<p align="left"><span class="basetext">Els noms i adjectius que componen el títol d&#8217;un document oficial que té caràcter i estructura de nom propi s&#8217;escriuen amb majúscula, tant si s&#8217;especifica el nom complet com si no:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; S&#8217;ha redactat la <strong>Llei de Recuperació i Conservació dels Espais Naturals</strong>.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; L&#8217;article 23 de la <strong>Llei d&#8217;Ús</strong> (per Llei d&#8217;Ús i Ensenyament del Valencià).</span><span class="basetext"><br></span></p>
80<h1 align="left"><span class="basetext">Igualment: <em>el Codi Civil; el Codi Penal; el Codi de Comerç; la <strong>Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; la Constitució Espanyola, l&#8217;Estatut d&#8217;Autonomia de la Comunitat Valenciana, el</strong> Decret de Condicions de Treball, la Llei de la Funció Pública Valenciana<strong>...</strong></em><br>
81En canvi, s&#8217;escriuen només amb majúscula inicial la primera paraula dels documents encapçalats per un substantiu com <em>llei</em>, <em>decret, resolució...</em> que tenen un nom amb caràcter merament descriptiu. Es tracta de frases amb formes com <em>Llei per la qual..., Decret de modificació..., Orde reguladora, Llei que modifica, Llei que regula, Resolució per la qual s&#8217;establixen, Informe sobre..., Resolució d&#8217;aprovació... (= per la qual s&#8217;aprova...), Orde de convocatòria... (= per la qual es convoca...)</em>, etc. Cal tindre en compte l&#8217;eventual existència de noms propis o noms d&#8217;altres documents en l&#8217;interior:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 21/2000, de 29 de desembre, per la qual es reconeix el dret a la informació concernent a la salut, l&#8217;autonomia del pacient i la documentació clínica.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 2/2006, de 23 de març, per la qual es crea el Consell General de Col·legis d&#8217;Òptics Optometristes.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 11/2005 de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei del Pla Hidrològic Nacional.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Decret 48/2006, de 7 d&#8217;abril, del Consell de la Generalitat, de modificació del Decret 100/1990, de 25 de juny, pel qual es va aprovar el Reglament dels òrgans de govern de l&#8217;Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Decret 50/2006, de 7 d&#8217;abril, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural de Penyagolosa.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Resolució de 7 d&#8217;abril de 2006, de la Universitat d&#8217;Alacant, per la qual es publica la relació provisional d&#8217;admesos i exclosos per a la provisió de places docents en règim de contractació laboral, convocades per Resolució de 8 de març de 2006.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Orde de 14 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a les organitzacions sindicals de personal docent no universitari que tenen implantació a la Comunitat Valenciana.</span> <span class="basetext"><br></span></h1>
82<p align="left"><span class="basetext">S&#8217;escriu amb majúscula només la lletra de la paraula inicial de les locucions com <em>decret llei, reial decret, reial decret legislatiu, decret legislatiu, llei orgànica, proposta de resolució, projecte de llei, text refós, proposició no de llei</em>, etc., quan encapçalen una denominació d&#8217;un document que no és un nom propi i on no figura la referència al número i any, sinó que té caràcter merament descriptiu:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Reial decret pel qual s&#8217;establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Llei orgànica per la qual es fixen les normes reguladores de protecció de dades de caràcter personal.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; S&#8217;ha aprovat el Text refós de la Llei de l&#8217;Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Reial decret legislatiu pel qual s&#8217;aprova el Text refós de la Llei de l&#8217;Impost sobre la Renda de les Persones <strong>Físiques.</strong></span> <span class="basetext"><br></span></p>
83<p align="left"><span class="basetext">Tanmateix, s&#8217;escriuen amb majúscula tots els substantius i adjectius d&#8217;estes locucions quan formen part d&#8217;un nom propi: <em>Llei Orgànica del Poder Judicial; Llei Orgànica de Règim Electoral General.</em></span></p>
84<p align="left" class="basetext">Quan algun d&#8217;estos substantius o locucions van acompanyats pel número de disposició i l&#8217;any, es considera que estes dades constituïxen, conjuntament amb el genèric, el nom propi del document, i s&#8217;escriuen amb majúscula tots els mots que precedixen el número i l&#8217;any, tant si apareixen complets els noms dels documents com si van únicament els genèrics acompanyats de la dita referència numèrica. Pel que fa als mots que segueixen, quan van expressos, el mes s&#8217;escriu amb minúscula, i la resta s&#8217;escriuen tal com faríem si no figurara el número; és a dir, amb majúscula tots els substantius i adjectius quan formen un nom propi, i amb minúscula quan es tracta d&#8217;expressions com <em>pel / per la qual..., de modificació..., reguladora, que modifica, que regula,</em> etc.<br>
85<span class="basetext2">&#8250; Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.</span><br>
86<span class="basetext2">&#8250; Reial Decret 486/1997, de 14 d&#8217;abril, pel qual s&#8217;establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.</span><br>
87<span class="basetext2">&#8250; Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, per la qual es fixen les normes reguladores de protecció de dades de caràcter personal.</span><br>
88<span class="basetext2">&#8250; Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual s&#8217;aprova el Text refós de la Llei de l&#8217;Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.</span><br>
89<span class="basetext2">&#8250; En la Llei Orgànica 15/1999 s&#8217;establix que...</span><br>
90<span class="basetext2">&#8250; En el Reial Decret Legislatiu 3/2004 es diu que...</span></p>
91<p align="left" class="basetext">Quan es fa referència al nom genèric d&#8217;un document mencionat anteriorment, per mitjà d&#8217;expressions anafòriques com <em>este, l&#8217;esmentat, el dit, el mencionat,</em> etc., s&#8217;escriu amb minúscula:<br>
92<span class="basetext2">&#8250; Esta <strong>llei</strong> inicia els treballs del nou parlament.</span></p>
93<p align="left" class="basetext">També s&#8217;escriuen amb minúscula els plurals aglutinadors i les designacions genèriques de classes de documents:<br>
94<span class="basetext2">&#8250; Les <strong>constitucions</strong> espanyola i italiana tenen moltes semblances.</span><br>
95<span class="basetext2">&#8250; Era urgent la publicació tant de l&#8217;<strong>orde</strong> com del <strong>decret</strong>.</span><br>
96<span class="basetext2">&#8250; Està estudiant les diverses <strong>resolucions</strong> sobre oposicions.</span><br>
97<span class="basetext2">&#8250; Es va examinar dels <strong>codis</strong> Civil, Militar i Penal.</span></p>
98<p class="basetext">&#160;</p>
99<ul>
100<li class="basetext"><a href="codi.html" class="basetext">codi</a><br></li>
101<li class="basetext"><a href="constituci_.html" class="basetext">constitució</a><br></li>
102<li class="basetext"><a href="decret.html" class="basetext">decret</a><br></li>
103<li class="basetext"><a href="estatut.html" class="basetext">estatut</a><br></li>
104<li class="basetext"><a href="impost.html" class="basetext">impost</a><br></li>
105<li class="basetext"><a href="llei.html" class="basetext">llei</a><br></li>
106<li class="basetext"><a href="orde_(disposici_).html" class="basetext">orde (disposició)</a><br></li>
107<li class="basetext"><a href="pla.html" class="basetext">pla</a><br></li>
108<li class="basetext"><a href="programa.html" class="basetext">programa</a><br></li>
109<li class="basetext"><a href="projecte.html" class="basetext">projecte</a><br></li>
110<li class="basetext"><a href="proposici_.html" class="basetext">proposició</a><br></li>
111<li class="basetext"><a href="reglament.html" class="basetext">reglament</a><br></li>
112<li class="basetext"><a href="reial_decret.html" class="basetext">reial decret</a></li>
113</ul>
114<p align="left">&#160;</p>
115<p align="left">&#160;</p>
116<p align="left">&#160;</p>
117<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
118<!--
119if (window.writeIntopicBar)
120        writeIntopicBar(0);
121//-->
122</script>
123</body>
124</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.