source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Titulacions_academiques/titulacions_acad_miques.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.1 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>titulacions acadèmiques</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nTitulacions acadèmiques");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p align="left" class="titular">TITULACIONS ACADÈMIQUES</p>
79<p align="left"><span class="basetext">S'escriuen amb minúscula els genèrics de la denominació de les titulacions (tècnic, llicenciat, doctor...), i amb majúscula tots els substantius i adjectius que formen la part específica de la denominació oficial:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ella té el títol de <strong>llicenciada en Filologia Anglesa</strong>.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Li falta un any per a ser <strong>tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny</strong>.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ell és <strong>llicenciat</strong>, però encara no és <strong>doctor</strong>.</span><span class="basetext"><br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext">Però es pot escriure també amb minúscula la part específica quan indica la matèria general de la titulació sense voler destacar el nom exacte de l'estudi cursat, encara que el nom usat genèricament puga coincidir amb el nom oficial:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ramon és <strong>doctor</strong> <strong>en medicina</strong>.<br>
81<br></span></p>
82<ul>
83<li class="basetext"><a href="doctor_doctora.html" class="basetext">doctor/doctora</a><br></li>
84<li class="basetext"><a href="doctorat.html" class="basetext">doctorat</a><br></li>
85<li class="basetext"><a href="llicenciat_llicenciada.html" class="basetext">llicenciat/llicenciada</a><br></li>
86<li class="basetext"><a href="llicenciatura.html" class="basetext">llicenciatura</a></li>
87</ul>
88<p align="left">&#160;</p>
89<p align="left" class="basetext">&#160;</p>
90<p align="left">&#160;</p>
91<p align="left">&#160;</p>
92<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
93<!--
94if (window.writeIntopicBar)
95        writeIntopicBar(0);
96//-->
97</script>
98</body>
99</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.