source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 4.2 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>diversos autors</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Normes de citacions bibliogràfiques\nDiversitat de referències\ndiversos autors");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>DIVERSOS AUTORS</strong></p>
79<p><span class="basetext">Si es tracta de dos</span> <span class="blaunegreta">autors</span><span class="basetext">, se citen els dos seguint l'esquema general, i entre el nom del primer i el cognom del segon es posa un guionet amb un espai a cada banda.<br>
80<strong>FERRANDO, Antoni - NICOLÀS, Miquel</strong>, <em>Panorama d'història de la llengua,</em> Tàndem Edicions, València, 1994.<br>
81En el cas que hi haja més de dos autors, es pot recórrer a l'abreviatura <em>i al.</em> (millor que la locució llatina <em>et alii)</em>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; CARABAL, Maria, <strong>i al<em>.</em></strong><em>, ¿Vols dir? 3r</em>, Tabarca Llibres, València, 1993.</span> <span class="basetext"><br>
82<br>
83Però en el cas que algun dels autors hi tinga una responsabilitat més gran, caldrà introduir l'obra citada a través del nom d'este responsable, especificant entre parèntesis la seua responsabilitat concreta (editor, director, coordinador, curador, compilador, etc.).<br></span> <span class="basetext2">&#8250; FERRANDO, Antoni <strong>(ed.)</strong>, <em>La llengua als mitjans de comunicació</em>, Institut de Filologia Valenciana - Universitat de València, València, 1990.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; BAÑERES, Jordi <strong>(coord.)</strong>, El repte (sòcio)lingüístic de l'Acta Única. Les llengües comunitàries a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; LLOBREGAT, Enric - YBARS, J. F. <strong>(dirs.)</strong>, <em>Història de l'art valencià</em>, Eliseu Climent Editor, València, 1987 - 1988.</span></p>
84<p class="basetext">&#160;</p>
85<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
86<!--
87if (window.writeIntopicBar)
88        writeIntopicBar(0);
89//-->
90</script>
91</body>
92</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.