source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 6.2 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>Sistema autor-data</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Normes de citacions bibliogràfiques\nSistema autor-data");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>SISTEMA AUTOR-DATA</strong></p>
79<p><span class="basetext"><strong>Referències bàsiques</strong><br>
80Per a indicar referències bibliogràfiques, també s'utilitza el sistema autor-data, que consistix a donar en el text mateix, entre parèntesis, el cognom de l'autor seguit de l'any de la primera edició del llibre citat. Les dos dades se separen amb dos punts.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La paraula <em>pidgin</em> és, originalment, la designació del Chinese Pidgin English, a partir de la deformació que pateix la paraula anglesa <em>business</em> (HALL: 1944).</span> <span class="basetext"><br>
81<strong><br>
82Diverses obres d'un autor en un mateix any</strong><br>
83En cas que se citen diverses publicacions d'un autor editades el mateix any, es distingixen posant a continuació de l'any d'edició les lletres de l'alfabet en cursiva, seguint l'orde en què foren publicades.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els elements dels sistema lingüístic són els signes, el seu conjunt ordenat constitueix el sistema de signes que anomenem llengua (MARCOS: 1975<em>a</em>).</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Val a dir que ens movem en un context postchomskià en què no hi ha una divisió radical de semàntica i sintaxi (MARCOS: 1975<em>b</em>).</span> <span class="basetext"><br>
84<strong><br>
85Especificació de parts de l'obra</strong><br>
86Quan siga necessari explicitar altres elements d'identificació com ara pàgines, paràgrafs, capítols, etc., es mencionen a continuació de l'any, separats amb una coma.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; A este tipus pertany l'anomenada <em>lingoa geral</em>, de base tupí, mitjà de comunicació a l'Amazones, progressivament substituïda pel portugués del Brasil (JESPERSEN: 1922, 234).</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Així, no és difícil trobar en les grans religions paràgrafs que destaquen el paper i la importància de la paraula (MARCOS: 1975<em>b</em>, 1.2).</span> <span class="basetext"><br>
87<strong><br>
88Citació d'una obra amb proximitat al nom de l'autor</strong><br>
89Quan la referència bibliogràfica es fa immediatament després del nom de l'autor, se n'evita la repetició.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Albert Valdman (1973), enfront de De Camp (1971), creu que qualsevol crioll establit té davant seu l'alternativa de l'extinció o la continuació.<br></span> <span class="basetext"><br>
90<strong>Referències finals</strong><br>
91Este sistema autor-data s'ha de completar amb les referències bibliogràfiques finals, on es detallen les citacions indicades al llarg del text.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; DE CAMP, D. (1971): &#8221;Toward a generative analysis of post-creole continuum&#8220;, dins <em>Pidginization and creolization and creolization of languages</em>, University Press, Cambridge.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; HALL, Robert (1944): &#8221;Chinese Pidgin English grammar and texts&#8220;, <em>Journal of the American Oriental Society.</em></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; JESPERSEN, Otto (1922): <em>Language</em>, Allen and Unwin, Londres.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; MARCOS MARÍN, Francisco (1975<em>a</em>): <em>Aproximación a la gramática española</em>, Cincel, Madrid.</span><span class="basetext"><br></span><span class="basetext2">&#8250; &#8211; (1975<em>b</em>): <em>Lingüística y lengua española</em>, Cincel, Madrid.</span><span class="basetext"><br></span><span class="basetext2">&#8250; VALDMAN, Albert (1973): &#8221;Some aspects of descreolization in Creole French&#8220;, <em>Current Trends in Linguistics</em>, 11.</span></p>
92<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
93<!--
94if (window.writeIntopicBar)
95        writeIntopicBar(0);
96//-->
97</script>
98</body>
99</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.