source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Signes_de_puntuacio/claud_tors.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.3 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>claudàtors</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Signes de puntuació\nclaudàtors");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>ELS CLAUDÀTORS</strong></p>
79<p align="left"><span class="basetext">Els <strong>claudàtors</strong> s'usen en els casos següents:<br>
80<strong><br>
811.</strong> Per a indicar l'omissió de text dins d'una citació textual. En este cas contenen uns punts suspensius:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; "Si es considera que l'ocultació de la dona davall d'una referència masculinitzant és un fet inacceptable, l'única alternativa eficaç seria recórrer a allò que s'ha anomenat <em>enginyeria genètica</em> [...], només així es podria aconseguir que tots els noms aplicables a persones pogueren ser utilitzats en qualsevol context sense amagar la dona."<br></span> <span class="basetext"><strong><br>
822.</strong> Per a introduir algun aclariment, especialment quan una citació queda incompleta fora del seu context:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; "Nosaltres [els valencians] som mediterranis i, en general, estem orgullosos de ser-ho."<br></span> <span class="basetext"><strong><br>
833.</strong> Per a posar entre parèntesis un text que ja conté algun parèntesi:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els mots acabats en <em>-ot, -ota,</em> com ara: <em>clot, devot, pot; cabota, pilota, quota (</em>excepcions: <em>bot, nebot; bota</em> [calçat], <em>bóta</em> [recipient per al vi], <em>jota</em> i <em>sota</em>).</span> <span class="basetext"><br>
84<strong><br>
854.</strong> I, finalment, s'utilitzen també per a emmarcar transcripcions fonètiques:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Quan hi ha un contacte entre dos vocals àtones, i una d'elles és <em>a</em> o <em>e,</em> se sol practicar l'elisió d'alguna d'estes vocals: <em>Diu que ara ve</em> [díu kára vé].</span> <span class="basetext"><br>
86<strong><em>_____</em></strong><br>
87<strong><em>Vegeu també:</em></strong></span></p>
88<ul>
89<li><a href="par_ntesis.html" class="basetext">parèntesis</a></li>
90</ul>
91<p align="left">&#160;</p>
92<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
93<!--
94if (window.writeIntopicBar)
95        writeIntopicBar(0);
96//-->
97</script>
98</body>
99</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.