source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Signes_de_puntuacio/coma.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 23.4 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>coma</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Signes de puntuació\ncoma");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>LA COMA</strong></p>
79<p align="left"><span class="basetext"><strong>Usos correctes</strong><br>
80<br>
81La <strong class="blaunegreta">coma</strong> representa una pausa breu en el discurs, i s'usa en els casos següents:<br>
82<strong><br>
831.</strong> Per a aïllar i remarcar un vocatiu:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Isabel, escolta'm.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Mira, Josep, no pense repetir-t'ho.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Distingida senyora,</span> <span class="basetext"><br>
84<strong><br>
852.</strong> Per a separar els elements d'una enumeració, ja siguen paraules o frases, quan estos elements són senzills, és a dir, no tenen comes internes:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Necessitem folis, llapis, bolígrafs, etc.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Arribà a casa, es canvià de roba, s'assegué i començà a llegir el diari.</span> <span class="basetext"><br>
86<br>
87No es posa <strong>coma,</strong> però, quan els elements simples de l'enumeració estan units per les conjuncions <em>i, o</em> o <em>ni:</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El seu germà és alt, prim i moré.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; La població no tenia ni aigua ni aliments.</span><span class="basetext"><br>
88<br>
89No obstant això, quan alguns elements de l'enumeració són complexos, és a dir, porten comes internes, van units per punt i coma, i aleshores l'últim element, si va introduït per una conjunció, porta coma davant de la conjunció:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Van acudir a la festa el president, acompanyat de la seua esposa; el secretari, que arribà en el seu cotxe nou, i la resta de membres del consell d'administració de l'empresa.</span><span class="basetext"><br>
90<br>
91També posarem coma davant de l'últim element o de la conjunció que l'introduïx si este porta alguna coma o algun element que introduïsca algun matís explicatiu, com <em>també, així com, bé</em>:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Després de Joanes trobem un bon nombre de deixebles, entre els quals estan Nicolau Borràs, Miquel Joan Porta, Cristòfol Llorenç, i els seus propis fills Joan Vicent, Margarida i Dorotea.<br>
92Després de Joanes trobem un bon nombre de deixebles, entre els quals estan Nicolau Borràs, Miquel Joan Porta, Cristòfol Llorenç, i també el seu propi fill Vicent.</span><span class="basetext"><br>
93<strong><br>
943.</strong> Per a separar incisos explicatius:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El poble de Benaguasil, situat a la comarca del Camp de Túria, té actualment al voltant de 10.000 habitants.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El peix, que és molt bo per a la salut, ha de consumir-se fresc.<br></span> <span class="basetext"><strong><br>
954.</strong> Per a marcar que s'ha alterat l'orde lògic de l'oració avantposant al verb algun element distint del subjecte:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Esta novel·la, la vaig llegir fa molts anys.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Quan vaig arribar al teatre, ja havia començat la representació.</span><span class="basetext"><br></span></p>
96<p align="left"><span class="basetext">Cal tindre en compte, però, que el grau d'obligatorietat d'esta coma és diferent segons la casuística. No se separen amb coma els elements senzills que emmarquen el temps o el lloc de l'acció verbal (<em>ara, ací, hui, ahir, demà, esta setmana, el mes que ve, a continuació...</em>) si no és que es volen destacar especialment, ni determinats adverbis que van habitualment davant del verb (<em>ja, encara, mai...</em>):<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hui eixirem tots una hora més prompte.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Esta setmana encara no ha plogut.<br></span> <span class="basetext"><br>
97Pel que fa als elements tematitzats, és a dir, avantposats al verb perquè constituïxen el tema de què tracta l'oració, la coma és optativa, però tendix a posar-se si l'element és molt llarg o complex:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Les claus me les he deixades damunt de la taula.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Les claus que necessite per a obrir el despatx i que tots hi puguem entrar, me les he deixades damunt de la taula.</span><span class="basetext"><br>
98<br>
99Respecte als complements circumstancials avantposats, solen separar-se amb coma, sobretot si el circumstancial és llarg o si es tracta d'una oració adverbial:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; En el despatx del costat(,) es treballa més a gust.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Quan torne del treball, t'ajudaré a fer els deures de l'escola.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Si no entens alguna cosa, te l'explicaré.</span><span class="basetext"><br></span></p>
100<p align="left"><span class="basetext">Si estes oracions adverbials van intercalades, se separen amb dos comes de la resta de l'oració:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els escacs, sempre que no es convertisquen en una obsessió, són un excel·lent passatemps i un esport mental que té molts efectes favorables.</span><span class="basetext"><br>
101<br>
102Però si el complement circumstancial avantposat va darrere d'algun altre element ja separat amb coma del qual no siga una explicació, el circumstancial no se separa amb coma de la resta de l'oració:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Segons l'opinió general, en el despatx del costat es treballa més a gust.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Probablement, quan torne del treball ja t'hauràs adormit.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; A pesar de tot, si no entens algun problema te l'explicaré.<br></span> <span class="basetext"><strong><br>
1035.</strong> Per a marcar la supressió del verb:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Este edifici té sis plantes, i el que estan construint al costat, huit.</span><span class="basetext"><br>
104<strong><br>
1056.</strong> Se separen obligatòriament amb coma (o dos comes, si van intercalats) els complements oracionals, és a dir, els que afecten tota l'oració explicant-la, matisant-la, i no únicament el sintagma verbal, tant quan van avantposats com quan van intercalats o postposats:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Per desgràcia, ja hem aribat tard.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ja hem arribat tard, per desgràcia.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Probablement, demà plourà.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Demà, probablement, plourà.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tots som iguals davant la llei, segons la Constitució.<br></span> <span class="basetext"><br>
106Entre estos complements oracionals es troben una sèrie d'elements considerats tradicionalment conjuncions o adverbis i locucions conjuntives o adverbials, o construccions similars, com ara: <em>no obstant això, tanmateix, doncs</em> (quan és continuativa)<em>, per tant, és a dir, en fi, ara bé, en resum, tot i això, finalment, a més a més, així mateix, en efecte, així mateix, per tant, en definitiva, en tot cas, en este cas, en qualsevol cas, o siga, per exemple, al contrari, sens dubte, en canvi, per fi, en fi, en primer lloc, pel que sembla, en realitat, de tota manera, probablement, lamentablement, com déiem ahir, per dir-ho d'una altra manera, d'una banda..., d'una altra banda...,&#160; pel que fa a..., quant a..., respecte a...,</em> etc.:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No ha estudiat gens i, no obstant això, ha aprovat tot el curs.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Estava molt vigilat. No sabem, doncs, com va aconseguir fugir de la presó.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; En realitat, sempre estava en contra de tot.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El teu germà, de tota manera, no vindrà.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ja està tot decidit, lamentablement.<br></span> <span class="basetext"><br>
107Si algun d'estos complements oracionals encapçalen la frase, van usualment darrere de punt o punt i coma; però si l'oració va unida a una oració anterior per mitjà de la conjunció <em>i</em>, cal posar en certs casos una altra coma davant de la <em>i</em>:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'esmentat joc té dos grans mèrits: d'una banda, permet reflexionar sobre el que s'escolta, analitzar i recuperar, deduir i traure conclusions, i, d'una altra, permet abordar una peça sense cap prejuí.</span> <span class="basetext"><br>
108<br>
109No obstant això, en casos com este o en construccions senzilles, és lícit prescindir d'alguna de les dos comes, segons convinga:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Volíem anar al concert; per tant, vam anar a comprar les entrades.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Volíem anar al concert, i per tant vam anar a comprar les entrades.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Volíem anar al concert i, per tant, vam anar a comprar les entrades.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'esmentat joc té dos grans mèrits: d'una banda, permet reflexionar sobre el que s'escolta, analitzar i recuperar, deduir i traure conclusions, i d'una altra, permet abordar una peça sense cap prejuí.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ja coneixem els fets, i per tant actuarem en conseqüència.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ja coneixem els fets i, per tant, actuarem en conseqüència.</span><span class="basetext"><br>
110<br>
111Cal advertir, però, que en molts casos no es pot prescindir de la primera coma:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; En la major part de les ocasions, cal actuar amb rapidesa, i(,) en altres casos, cal meditar molt la decisió a prendre.<br></span> <span class="basetext"><br>
112i no<br></span> <span class="basetext2">&#8250; *En la major part de les ocasions, cal actuar amb rapidesa i, en altres casos, cal meditar molt la decisió a prendre.<br></span> <span class="basetext"><br>
113ja que en este cas "en altres casos" quedaria com un fals incís, i la segona oració quedaria afectada pel primer complement ("En la major part...") i seria falsa.<br>
114<strong><br>
1157.</strong> Se separen amb coma les oracions copulatives o disjuntives (unides per conjuncions com <em>i, o</em>) totalment independents, és a dir, que tinguen subjecte i predicat propi, excepte en casos d'oracions molt curtes i senzilles:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El professor entrà i els alumnes s'assegueren.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tots volen guanyar, i cada u utilitza els mitjans que té.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El despatx és molt sorollós, i no s'hi treballa a gust.<br></span> <span class="basetext"><br>
116En canvi, quan les oracions no són independents, sinó que compartixen, per exemple, el subjecte, és a dir, quan tenim una coordinació de dos sintagmes verbals o dos elements qualsevol dins de l'oració, no és necessari separar-los amb comes:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El professor entrà i començà a parlar.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Tots volen guanyar i utilitzen els mitjans que tenen.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El despatx és molt sorollós i no reunix les condicions necessàries per a treballar-hi.</span> <span class="basetext"><br>
117<br>
118Tanmateix, es convenient usar la coma quan els elements que s'unixen són llargs o complexos, i sobretot en cas que algun dels elements continga coordinacions internes:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Pensàvem que el que ens havia contat no era cert, i després comprovàrem que tot havia passat tal com ell ens ho havia explicat.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; La coma representa una pausa breu en el discurs, i s'usa sobretot per a separar els diversos elements d'una enumeració.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; La Unió respectarà la riquesa de la seua diversitat cultural i lingüística, i vetlarà per la preservació i el desenvolupament del patrimoni cultural europeu.</span> <span class="basetext"><br>
119<br>
120Concretament, la coma és obligatòria en els casos següents:</span></p>
121<span class="basetext">a). Quan la segona oració o element no és una coordinació simple del primer, sinó que amb la conjunció volem expressar algun matís de contraposició, oposició, conseqüencia, etc.:</span><br>
122<span class="basetext2">&#8250; Els funcionaris hem de complir la llei, i no podem actuar com ens done la gana.</span><br>
123<span class="basetext2">&#8250; Estudia, o no aprovaràs.</span><br>
124<span class="basetext2">&#8250; Volien pujar a l'Aneto, i no van poder fer-ho.</span><br>
125<span class="basetext2">&#8250; Vam visitar la catedral i l'església de Santa Caterina, i ja estàvem cansats.</span>
126<p align="left" class="basetext">b). Quan alguna de les oracions o elements és complex per tindre comes internes o algun complement que només afecta el dit element, de manera que la coma aclarix l'estructura sintàctica:<br>
127<span class="basetext2">&#8250; Aquell edifici té sis plantes, i el que construïxen al costat, huit.</span><br>
128<span class="basetext2">&#8250; Joan canta, i balla sempre que li ho demanen. <em>(La subordinada afecta només el segon verb; si no posem la coma, el dit complement modificaria els dos verbs.)</em></span><br>
129<span class="basetext2">&#8250; Joan canta cançons populars, i balla, sempre que li ho demanen, tangos argentins.<br></span> <strong><br>
1308.</strong> Per a separar oracions adversatives:<br>
131<span class="basetext2">&#8250; L'autor del robatori no ha sigut ell, sinó el seu germà.</span><br>
132<span class="basetext2">&#8250; Volia vindre a l'excursió, però els pares no li han donat permís.</span><br>
133<strong><br>
1349.</strong> Per a separar oracions causals introduïdes per les conjuncions <em>ja que, car, puix que, per tal com...</em> i <em>perquè</em> en el cas que indique causa lògica (<em>perquè</em> coordinant):<br>
135<span class="basetext2">&#8250; És impossible que aprove, ja que no ha estudiat gens.</span><br>
136<span class="basetext2">&#8250; Suposem que està encara malalt, perquè no l'hem vist en tota la setmana.</span><br>
137<strong><br>
13810.</strong> Per a separar oracions adverbials que no equivalguen a un simple complement circumstancial del sintagma nominal, sinó que afecten tota l'oració explicant-la d'alguna manera, fet que s'indica en la parla amb una pausa:<br>
139<span class="basetext2">&#8250; L'expedient s'ha de tramitar en un termini d'un mes, com indica l'article 27. <em>(Si no posem la coma, la subordinada indicaria únicament la manera com s'ha de tramitar l'expedient.)</em></span><br>
140<span class="basetext2">&#8250; El Congrés dels Diputats té 350 membres, d'acord amb la Constitució Espanyola.</span><br>
141<span class="basetext2">&#8250; Ho faré, encara que hi estic en contra. <em>(Es tracta d'una explicació, més que d'un complement circumstancial que expresse oposició. Si no hi posem coma, seria més normal el verb en subjuntiu.)</em></span><br>
142<span class="basetext2">&#8250; Hi anirem demà, sempre que no ploga. <em>(Hi ha una pausa que afegix a la condició un matís explicatiu.)</em><br></span> <strong><br>
14311.</strong> La coma té la funció general de separar sintàcticament elements en casos en què segons altres criteris no hauríem de posar-la:<br>
144<span class="basetext2">&#8250; Presentem ací algunes reflexions i suggeriments adreçats als pares que desitgen ajudar els seus fills a estimar la música, extrets del llibre <em>Comment parler de musique aux enfants</em>, de Pierre Charvert.&#160; <em>(La coma separa un complement especificatiu i no és estrictament necessària, però ajuda a separar este complement de l'introduït per</em> adreçats.).<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El concert tindrà lloc al Palau de la Música de València, el 16 de juny, a les 19:30 h. <em>(La coma ajuda a separar els elements de la convocatòria.)</em></span><br>
145<strong><br>
14612.</strong> En les expressions numèriques, per a separar les unitats enteres de les decimals:<br>
147<span class="basetext2">&#8250; Té 6,5 metres de llarg.</span><br>
148<span class="basetext2">&#8250; El resultat de la divisió és 254,63.</span><br>
149<strong><br>
150<br>
151Usos incorrectes</strong><br>
152<strong><br>
1531.</strong> No s'ha d'usar mai la <strong>coma</strong> per a separar les hores dels minuts en les representacions horàries abreujades. En este cas, s'han d'usar els dos punts o el punt, sense deixar cap espai:<br>
154<span class="basetext2">&#8250; La reunió tindrà lloc a les 18:30 hores.</span><br>
155<br>
156o<br>
157<span class="basetext2">&#8250; La reunió tindrà lloc a les 18.30 hores.</span><br>
158<br>
159i no<br>
160<span class="basetext2">&#8250; La reunió tindrà lloc a les 18,30 hores.<br></span> <strong><br>
1612.</strong> No s'ha d'usar la <strong>coma</strong> per a separar el subjecte i el verb d'una mateixa oració:<br>
162<span class="basetext2">&#8250; Els treballadors que van resultar afectats per les restriccions econòmiques han firmat una protesta.</span><br>
163<br>
164i no<br>
165<span class="basetext2">&#8250; *Els treballadors que van resultar afectats per les restriccions econòmiques, han firmat una protesta.</span><br>
166<br>
167Excepcionalment, però, es pot separar del verb el subjecte quan este és molt llarg o complex:<br>
168<span class="basetext2">&#8250; Els treballadors que van resultar afectats per les restriccions econòmiques i que no van poder ser reabsorbits per les noves empreses creades com a conseqüència del conveni signat entre l'Administració i els empresaris de la zona, han firmat una protesta.</span><br>
169<br>
170La coma esdevé també necessària quan el subjecte porta comes internes:<br>
171<span class="basetext2">&#8250; Els treballadors de l'empresa, afectats per les restriccions econòmiques, i les seues dones, han firmat una protesta.<br></span> <strong><br>
1723.</strong> No s'ha d'usar mai la <strong>coma</strong> per a separar el verb del complement directe o de l'atribut d'una mateixa oració:<br>
173<span class="basetext2">&#8250; M'han oferit una possibilitat única.</span><br>
174<br>
175i no<br>
176<span class="basetext2">&#8250; M'han oferit, una possibilitat única.</span><br>
177<strong><br>
1784.</strong> Tampoc no s'ha d'usar la <strong>coma</strong> per a separar el verb del complement indirecte o el circumstancial postposats al verb, ni les oracions adverbials que tenen una funció de complement circumstancial situades al final de la frase:<br>
179<span class="basetext2">&#8250; Va arribar quan jo me n'anava. <em>(Circumstància de temps.)</em></span><br>
180<span class="basetext2">&#8250; Ho faré encara que hi estiga en contra. <em>(Indica simplement un obstacle a l'acció verbal.)</em></span><br>
181<span class="basetext2">&#8250; L'expedient s'ha de tramitar com indica l'article 27. <em>(Indica la manera.)</em></span><br>
182<span class="basetext2">&#8250; Els diputats s'elegiran d'acord amb el que disposa la Llei Electoral. <em>(Indica la manera.)</em></span><br>
183<strong><br>
1845.</strong> No es marquen tampoc amb comes els canvis d'orde dels complements directe, indirecte o circumstancials postposats al verb, excepte si es volen destacar especialment o si la funció de circumstancial la fa una subordinada adverbial intercalada llarga (recordem que sí que se separen amb comes els complements oracionals, tal com hem vist dalt):<br>
185<span class="basetext2">&#8250; Va deixar a cada un dels seus nebots un milió d'euros.</span><br>
186<span class="basetext2">&#8250; T'explicaré quan puga la lliçó.</span><br>
187<span class="basetext2">&#8250; T'explicaré, quan arribe a casa després del treball, la part de la lliçó que no entens.</span><br>
188<span class="basetext2">&#8250; Ho va deixar tot sense fer damunt de la taula.</span><br>
189<span class="basetext2">&#8250; Ho va deixar tot, sense més explicacions, damunt de la taula. <em>(No és un complement circumstancial de manera, sinó un complement oracional explicatiu.)</em><br></span> <strong><br>
1906.</strong> No s'ha d'usar mai la <strong>coma</strong> davant d'un guió llarg o d'un parèntesi que marquen un incís.<br>
191<span class="basetext2">&#8250; Quan albiraren el cometa (un dels més bells de la història), els astrònoms van quedar fascinats per la seua cua.</span><br>
192<br>
193i no<br>
194<span class="basetext2">&#8250; *Quan albiraren el cometa, (un dels més bells de la història) els astrònoms van quedar fascinats per la seua cua.</span><br>
195<strong><em>_____</em></strong><br>
196<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
197<ul>
198<li><strong class="basetext"><a href="punt_i_coma.html" class="basetext">punt i coma</a></strong><br></li>
199<li><strong><a href="punt.html" class="basetext">punt</a></strong></li>
200</ul>
201<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
202<!--
203if (window.writeIntopicBar)
204        writeIntopicBar(0);
205//-->
206</script>
207</body>
208</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.