source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Signes_de_puntuacio/cometes.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 9.4 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>cometes</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Signes de puntuació\ncometes");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>LES COMETES</strong></p>
79<p align="left"><span class="basetext">Hi ha, fonamentalment, tres tipus de cometes: dos modalitats de cometes dobles (les baixes o llatines « » i les altes o anglosaxones &#8220; &#8221;), i a més les simples (' '). En els usos generals administratius, quan cal usar les cometes dobles, és preferible l'ús de les cometes altes (&#8220; &#8221;), que són les que estan disponibles en tots els teclats d'ordinador, i si cal posar entre cometes alguna paraula o expressió dins d'un text que ja està entre cometes, poden utilitzar-se les simples.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'orador acabà el seu discurs amb les següents suggestives paraules: &#8221;Aquest tema podria donar lloc a una altra conferència, que potser podríem titular 'Com fer servir la baixa laboral com a alternativa als dies blaus'. Conec el conferenciant idoni&#8220;.</span><span class="basetext"><br>
80<br>
81En tot cas, es poden usar les cometes baixes per a marcar les citacions que formen un paràgraf a banda, mantenint les cometes altes per als usos de la cometa doble dins d'un paràgraf, incloent-hi les cometes internes en este tipus de citacions:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'orador acabà el seu discurs amb les següents suggestives paraules:<br>
82«Aquest tema podria donar lloc a una altra conferència, que potser podríem titular "Com fer servir la baixa laboral com a alternativa als dies blaus". Conec el conferenciant idoni.»</span><span class="basetext"><br>
83<strong><br>
84<br>
85Ús de les cometes dobles</strong><br>
86<br>
87Les cometes dobles s'usen en els casos següents:</span></p>
88<div align="left">
89<ul>
90<li class="basetext">Títols de conferències, comunicacions, ponències i discursos, amb majúscula només en la inicial del títol:</li>
91</ul>
92</div>
93<p align="left" class="basetext2">&#8250; El títol de la conferència serà &#8221;Les noves tecnologies i el medi ambient&#8220;.</p>
94<div align="left">
95<ul>
96<li class="basetext">Títols de capítols o parts d'un llibre:</li>
97</ul>
98</div>
99<p align="left" class="basetext2">&#8250; El capítol segon té com a títol &#8221;Qüestions de nomenclatura&#8220;.</p>
100<div align="left">
101<ul>
102<li class="basetext">Títols d'àries o fragments d'una òpera o obra musical més extensa, excepte quan es tracta d'una simple indicació de <em>tempo</em> o d'un nom genèric com <em>scherzo, minuetto</em>, etc.</li>
103</ul>
104</div>
105<p align="left" class="basetext2">&#8250; El "Comiat de Votan" és el fragmen final de <em>La valquíria</em>.<br>
106&#8250; Interpretarà l'ària "Mi chiamano Mimì", de <em>La bohème</em>, de Pucini.<br>
107&#8250; Acabarà el concert amb el <em>Scherzo</em> de la Tercera Simfonia de Beethoven.</p>
108<div align="left">
109<ul>
110<li class="basetext">Títols d'articles en diaris i revistes:</li>
111</ul>
112</div>
113<p align="left" class="basetext2">&#8250; L'article &#8221;Tribus urbanes&#8220; fou publicat en <em>El Temps.</em></p>
114<div align="left">
115<ul>
116<li class="basetext">Noms de col·leccions de llibres o altres obres:</li>
117</ul>
118</div>
119<p align="left" class="basetext2">&#8250; Està en la col·lecció &#8221;Papers de Sociolingüística&#8220;.</p>
120<div align="left">
121<ul>
122<li class="basetext">Els noms d'activitats organitzades amb una duració limitada (<em>congrés, conferència, simposi, fira, curs, exposició, màster, seminari, jornades, trobades, col·loqui...</em>) s'escriu entre cometes quan el genèric no forma part del nom fixat de l'activitat, nom que s'escriu amb majúscula només en la paraula inicial (a part dels noms propis que eventualment integre). En canvi, quan el genèric forma part integrant del nom, este nom s'escriu sense cometes i amb majúscula en tots els substantius i adjectius, incloent-hi el genèric:</li>
123</ul>
124</div>
125<p align="left" class="basetext2">&#8250; Has vist ja l'exposició "Els tresors pictòrics dels Borja".<br>
126&#8250; A Sevilla es va celebrar l'Exposició Universal de 1992.<br>
127&#8250; S'ha matriculat en el curs "Els inicis de l'astronomia alexandrina".<br>
128&#8250; S'ha matriculat en el Curs de Llenguatge Administratiu Valencià.<br>
129&#8250; Ha participat en les jornades "Les biblioteques públiques, espais d'integració social".<br>
130&#8250; Ha participat en les III Jornades de Programari Lliure.<br>
131&#8250; Ha presentat una ponència al congrés "Escola i família".<br>
132&#8250; Ha presentat una ponència al IV Congrés del Partit Liberal.</p>
133<div align="left">
134<ul>
135<li class="basetext">Citacions textuals:</li>
136</ul>
137</div>
138<p align="left" class="basetext2">&#8250; Segons Fuster, &#8221;La unitat col·loquial és qui sosté un idioma, no la llengua escrita, i aquella és més difícil d'aconseguir&#8220;.</p>
139<div align="left">
140<ul>
141<li class="basetext">Per a ressaltar una paraula per a donar-li un segon sentit connotat, en alguns casos irònic o amb certa reserva o atenuació, o bé per a reproduir un ús anterior a manera de citació, es poden usar les cometes altes:</li>
142</ul>
143</div>
144<p align="left" class="basetext2">&#8250; La pretesa "distracció" va produir en realitat un greu accident.<br>
145&#8250; Els "sabuts" de la reunió, en realitat, no tenien ni idea del tema de què es tractava.</p>
146<div align="left">
147<ul>
148<li class="basetext">Els títols de cursos, projectes, beques, premis, etc., no s'han d'escriure entre cometes, sinó en redona.</li>
149</ul>
150</div>
151<p align="left" class="basetext"><strong><br>
152Ús de les cometes simples</strong><br>
153<br>
154Les cometes simples s'usen en els casos següents:</p>
155<div align="left">
156<ul>
157<li class="basetext">Per a indicar que un fragment ha d'anar entre cometes quan va inserit en un fragment major amb cometes dobles altes:<br>
158<br></li>
159<li class="basetext">Per a indicar que una paraula o un fragment ha d'anar en cursiva, dins d'un text que s'escriu en cursiva sense formar un paràgraf sencer:</li>
160</ul>
161</div>
162<p align="left" class="basetext2">&#8250; El títol del llibre serà <em>Introducció a l'estudi del &#8216;Curial e Güelfa&#8217;</em>.</p>
163<div align="left">
164<ul>
165<li class="basetext">Per a indicar que una paraula o un fragment ha d'anar en cursiva, dins del títol que encapçala una obra, un capítol, un apartat o un artícle periodístic:</li>
166</ul>
167</div>
168<p align="left" class="basetext2">&#8250; INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DEL &#8216;CURIAL E GÜELFA&#8217;</p>
169<div align="left">
170<ul>
171<li class="basetext">La qüestió de l'autor del &#8216;Curial e Güelfa&#8217;</li>
172</ul>
173</div>
174<p align="left" class="basetext"><strong><br>
175L'adéu a l'&#8216;apartheid&#8217;</strong><br>
176<br>
177<span class="basetext2">&#8250; L'<em>apartheid</em> ja pertany al passat. Però una societat que ha viscut tants anys sota la pressió d'un règim que ha institucionalitzat la segregació racial no pot oblidar tan fàcilment el color de la pell...</span></p>
178<div align="left">
179<ul>
180<li class="basetext">Per a indicar el significat d'una paraula o expressió:</li>
181</ul>
182</div>
183<p align="left" class="basetext2">&#8250; El mot <em>mesa</em> significa &#8216;conjunt de persones que dirigixen una assemblea&#8217;.</p>
184<p align="left">&#160;</p>
185<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
186<!--
187if (window.writeIntopicBar)
188        writeIntopicBar(0);
189//-->
190</script>
191</body>
192</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.