source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Signes_de_puntuacio/dos_punts.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>dos punts</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Signes de puntuació\ndos punts");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>ELS DOS PUNTS</strong></p>
79<p align="left"><span class="basetext">Els <strong>dos punts</strong> s'usen en els casos següents:<br>
80<strong><br>
811.</strong> Per a introduir enumeracions o sèries que poden anar disposades en línia contínua o en columna i precedides d'expressions com <em>per exemple, com ara, següents,</em> etc.:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; En esta conferència intervindran diversos països europeus: Itàlia, Suïssa, França, etc.</span> <span class="basetext"><br>
82<strong><br>
832.</strong> Per a introduir exemples, il·lustracions o advertiments:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Este projecte arquitectònic presenta algunes mancances: les despeses que pot comportar l'adequació dels terrenys on s'ha d'edificar, les obres d'infraestructura i de sanejament, els accessos, etc.</span> <span class="basetext"><br>
84<strong><br>
853.</strong> Per a introduir explicacions, proves, causes, conseqüències, conclusions, etc.:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Segons el Codi Civil aquest testament no té validesa: cal demanar-ne l'anul·lació.</span> <span class="basetext"><br>
86<strong><br>
874.</strong> Per a introduir citacions textuals:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Amb referència al pacte social, el ministre va dir: "A pesar de les discrepàncies que hi ha entre els diversos sectors afectats, arribar a un acord és hui una necessitat".</span> <span class="basetext"><br>
88<strong><br>
895.</strong> Després de les paraules <em>expose, demane, certifique,</em> etc., en els documents administratius:<br></span> <span class="basetext2"><strong>&#8250; SOL·LICITE</strong>: Que em siga concedida l'ajuda sol·licitada.<br></span> <span class="basetext"><strong><br>
906.</strong> Per a indicar la divisió entre dos quantitats (en este cas també es pot fer ús de la barra):<br></span> <span class="basetext2">&#8250; 240:12</span> <span class="basetext"><br>
91<strong><em>_____</em></strong><br>
92<strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
93<ul>
94<li><span class="basetext"><strong class="basetext"><a href="coma.html" class="basetext">coma</a><br></strong></span></li>
95<li><span class="basetext"><strong class="basetext"><a href="barra_inclinada.html" class="basetext">barra inclinada</a></strong></span></li>
96</ul>
97<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
98<!--
99if (window.writeIntopicBar)
100        writeIntopicBar(0);
101//-->
102</script>
103</body>
104</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.