source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Signes_de_puntuacio/gui_.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.8 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>guió</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Signes de puntuació\nguió");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>EL GUIÓ</strong></p>
79<p align="left"><span class="basetext">El <strong>guió</strong> s'utilitza en els casos següents:<br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext"><strong>1.</strong> Per a delimitar un incís, sobretot quan este introduïx una segona veu o trenca l'estructura sintàctica del discurs; s'escriu immediatament davant de la primera paraula de l'incís i immediatament darrere de l'última:<br></span> <span class="basetext2">La falta de matèries primeres <span class="basetext">&#8212;</span>un dels principals problemes de la nostra economia<span class="basetext">&#8212;</span> ha determinat que la indústria no haja prosperat tant com hauria sigut desitjable.</span> <span class="basetext"><br>
81<br>
82Quan el segon guió, el que tanca el fragment, hauria d'anar davant de punt, el guió se suprimix:<br></span> <span class="basetext2">Llavors jo ja estava farta d'esperar-lo i me'n vaig anar ¾no cal que t'explique de quin humor.</span><span class="basetext"><br></span></p>
83<p align="left"><span class="basetext"><strong>2.</strong> Per a marcar l'inici del parlament d'un personatge en un diàleg:<br></span> <span class="basetext2"><span class="basetext">&#8212;</span> Bon dia, és vosté Joan Peris?</span> <span class="basetext"><br></span><span class="basetext2"><span class="basetext">&#8212;</span> Efectivament, jo sóc. Què volia?</span><span class="basetext"><br>
84<br>
85També es marquen amb guió les intervencions del narrador quan no hi ha un canvi de paràgraf. Si després continua el parlament del personatge, la intervenció del narrador s'emmarca entre guions, i en este cas el segons guió no se suprimix encara que vaja davant de punt:<br></span><span class="basetext2">&#8212; Bon dia, és vosté Joan Peris? &#8212;va preguntar l'inspector.</span> <span class="basetext"><br></span><span class="basetext2">&#8212; Efectivament, jo sóc &#8212;respongué&#8212;. Què volia?</span><span class="basetext"><br></span><span class="basetext2">&#8212; M'interessaria saber &#8212;continuà amb semblant inquisidor, sense deixar de mirar-lo&#8212; on es trobava el dimarts 13 a les 10 de la nit.</span></p>
86<p><strong><em>_____</em></strong><br>
87<span class="basetext"><strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
88<ul>
89<li><span class="basetext"><a href="punt.html" class="basetext">punt</a><br></span></li>
90<li><span class="basetext"><a href="par_ntesis.html" class="basetext">parèntesis</a></span></li>
91</ul>
92<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
93<!--
94if (window.writeIntopicBar)
95        writeIntopicBar(0);
96//-->
97</script>
98</body>
99</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.