source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 4.3 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>parèntesis</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Signes de puntuació\nparèntesis");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>ELS PARÈNTESIS</strong></p>
79<p align="left"><span class="basetext">Els <strong class="blaunegreta">parèntesis</strong> s'usen d'acord amb els criteris següents:<br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext"><strong>1.</strong> S'utilitzen per a intercalar en una frase informacions complementàries, aclariments breus, referències, dades secundàries, etc.:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La LOGSE (Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu) pretén racionalitzar el sistema educatiu.<br>
81El pressupost d'enguany (230 milions de pessetes) resulta insuficient per a dur a terme totes les millores que s'havien projectat.<br>
82Decret 117/1991, de 26 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball (<em>DOGV</em> núm. 1.577, de 2 de juliol de 1991).</span> <span class="basetext"><br></span></p>
83<p align="left"><span class="basetext"><strong>2.</strong> Quan un <strong>parèntesi</strong> final coincidix amb coma, punt i coma o dos punts, estos signes de puntuació han d'anar com a norma fora i darrere del <strong>parèntesi:</strong><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Esta qüestió va ser tractada en l'últim Ple (3-10-95), i aprovada per majoria absoluta.</span> <span class="basetext"><br>
84<br>
85Però quan els parèntesis emmarquen un fragment entre punts, aleshores el parèntesi final es col·loca darrere del punt.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Al final es va decidir ajornar la decisió per una propera reunió. (No m'agradava gens esta decisió, però vaig haver de conformar-me, perquè estava en minoria.)</span><span class="basetext"><br>
86<strong><em>_____</em></strong><br>
87<strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
88<ul>
89<li><a href="coma.html" class="basetext">coma</a><strong><br></strong></li>
90<li><a href="gui_.html" class="basetext">guió</a></li>
91</ul>
92<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
93<!--
94if (window.writeIntopicBar)
95        writeIntopicBar(0);
96//-->
97</script>
98</body>
99</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.