source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 5.9 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>punt i coma</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Signes de puntuació\npunt i coma");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>EL PUNT I COMA</strong></p>
79<p align="left" class="basetext">El <strong>punt i coma</strong> representa una pausa major que la de la coma i menor que la del punt, i s'usa en els casos següents:</p>
80<p align="left" class="basetext"><strong>1.</strong> Per a separar grups d'elements en enumeracions llargues o complexes i que ja contenen comes. En estos casos, davant de les conjuncions <em>i, o</em> i <em>ni</em> no s'ha de posar <strong>punt i coma</strong> sinó coma:<br>
81<span class="basetext2">&#8250; Hi assistiren la directora general, Sra. Melià; el secretari de la Comissió, Sr. Dalmau, i el primer vocal de la Comissió, Sr. Grau.</span></p>
82<p align="left" class="basetext"><strong>2.</strong> Per a separar oracions completes juxtaposades relacionades pel significat, és a dir, fragments formats per una clàusula principal (on pot estar elidit el verb) i les seues subordinades, quan entre estos fragments no hi ha cap nexe de coordinació (<em>i, o, ni, però, sinó...</em>) o de subordinació:<br>
83<span class="basetext2">&#8250; Morfològicament, els quantitatius poden ser variables o invariables; dins dels variables, n'hi ha que només tenen flexió de nombre i n'hi ha que presenten la flexió completa.</span><br>
84<span class="basetext2">&#8250; Els alumnes arribaran a les nou; els professors arribaran mitja hora abans.</span><br>
85<span class="basetext2">&#8250; Els alumnes arribaran a les nou; els professors, mitja hora abans.</span></p>
86<p align="left" class="basetext">Recordem que, quant a l'estructuració jeràrquica dels fragments, l'últim punt i coma (o l'únic, si només hi ha dos oracions) pot ser substituït per coma <em>+ i</em>:<br>
87<span class="basetext2">&#8250; Els alumnes arribaran a les nou, i els professors, mitja hora abans.</span></p>
88<p align="left" class="basetext"><strong>3.</strong> Si alguna de les oracions està encapçalada per algun element que calga separar amb coma, com ara <em>per tant, és a dir, en fi, ara bé, en resum, tot i això, finalment, a més a més, així mateix, en efecte, així mateix, per tant, en definitiva, en tot cas, en este cas, en qualsevol cas, o siga, per exemple, al contrari, sens dubte, en canvi, per fi, en fi, en primer lloc, pel que sembla, en realitat, de tota manera, probablement, lamentablement, com déiem ahir, per dir-ho d'una altra manera, d'una banda..., d'una altra banda...,&#160; pel que fa a..., quant a..., respecte a...</em>, davant del dit element es posa també punt i coma si no hi ha cap conjunció coordinant.<br>
89<span class="basetext2">&#8250; L'informe de la Comissió Tècnica és negatiu; no obstant això, si s'esmenen les deficiències detectades, hi ha la possibilitat que es revise l'expedient.<br></span><br>
90Igualment que en el punt anterior, el punt i coma pot ser substituït per coma <em>+ i</em>:<br>
91<span class="basetext2">&#8250; Volíem anar al concert; per tant, vam anar a comprar les entrades.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Volíem anar al concert, i, per tant, vam anar a comprar les entrades.</span><br>
92<br>
93Però, en casos senzills, es pot prescindir d'alguna de les comes, segons convinga:<br>
94<span class="basetext2">&#8250; Volíem anar al concert, i per tant vam anar a comprar les entrades.</span><br>
95<span class="basetext2">&#8250; Volíem anar al concert i, per tant, vam anar a comprar les entrades.</span><br>
96<strong><em>_____</em></strong><br>
97<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
98<ul>
99<li><a href="coma.html" class="basetext">coma<br></a></li>
100<li><a href="punt.html" class="basetext">punt</a></li>
101</ul>
102<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
103<!--
104if (window.writeIntopicBar)
105        writeIntopicBar(0);
106//-->
107</script>
108</body>
109</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.