source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Signes_de_puntuacio/punts_suspensius.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 5.8 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>punts suspensius</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Signes de puntuació\npunts suspensius");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>ELS PUNTS SUSPENSIUS</strong></p>
79<p align="left"><span class="basetext"><strong>Usos correctes</strong><br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext"><strong>1.</strong> Els <strong class="blaunegreta">punts suspensius</strong> van immediatament després del caràcter precedent, i els seguix un espai en blanc (excepte quan van seguits de coma, parèntesis, claudàtors o cometes):<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hem de fer una comanda de material d'oficina: folis, llapis, bolígrafs... i tot el que necessitem.</span> <span class="basetext"><br>
81<br>
82i no<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hem de fer una comanda de material d'oficina: folis, llapis, bolígrafs ...i tot el que necessitem.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
83<p align="left"><span class="basetext"><strong>2.</strong> S'utilitzen per a deixar una frase voluntàriament inacabada:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Professors, pares, alumnes... Tots estaven d'acord amb la solució proposada.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
84<p align="left"><span class="basetext"><strong>3.</strong> També s'usen per a expressar una interrupció del discurs que indica sorpresa o dubte:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Diuen que acabaran les obres esta setmana... i van començar ahir!</span> <span class="basetext"><br></span></p>
85<p align="left"><span class="basetext"><strong>4.</strong> Es posen entre claudàtors per a indicar l'omissió d'una part de text en una citació textual:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La disposició transitòria primera de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià diu: "L'ús i ensenyament del valencià regulats en esta llei [...] hauran de realitzar-se en un termini de tres anys."</span> <span class="basetext"><br></span></p>
86<p align="left"><span class="basetext"><strong><br>
87Usos incorrectes</strong><br></span></p>
88<p align="left"><span class="basetext"><strong>1.</strong> Els <strong>punts suspensius</strong> no es posen mai a continuació de l'abreviatura <em>etc.</em>:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El llibre inclou poemes, contes, endevinalles...</span> <span class="basetext"><br></span></p>
89<p align="left"><span class="basetext">o<br></span><span class="basetext2">&#8250; El llibre inclou poemes, contes, endevinalles, etc.</span> <span class="basetext"><br>
90<br>
91i no<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El llibre inclou poemes, contes, endevinalles, etc...</span> <span class="basetext"><br></span></p>
92<p align="left"><span class="basetext"><strong>2.</strong> No es posa coma davant dels <strong>punts suspensius</strong> en una enumeració:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La sol·licitud ha d'incloure totes les dades personals: nom, cognoms, telèfon...</span> <span class="basetext"><br>
93<br>
94i no<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La sol·licitud ha d'incloure totes les dades personals: nom, cognoms, telèfon,...</span> <span class="basetext"><br></span></p>
95<p align="left"><span class="basetext"><strong>3.</strong> Els <strong>punts suspensius</strong> són sempre tres:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Este manual tracta els signes de puntuació més freqüents: el punt, la coma, els dos punts...</span> <span class="basetext"><br>
96<br>
97i no<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Este manual tracta els signes de puntuació més freqüents: el punt, la coma, els dos punts.....</span></p>
98<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
99<!--
100if (window.writeIntopicBar)
101        writeIntopicBar(0);
102//-->
103</script>
104</body>
105</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.