source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Tipus_de_lletra/cursiva.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 9.2 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>cursiva</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Tipus de lletra\ncursiva");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>CURSIVA</strong></p>
79<p><span class="basetext">La lletra</span> <span class="blaunegreta">cursiva</span> <span class="basetext">es caracteritza perquè té una lleugera inclinació d'esquerra a dreta. Cal utilitzar-la per a destacar els elements següents:<br>
80<em><br>
81a</em>) Títols i subtítols de llibres:</span></p>
82<ul>
83<li><span class="basetext">Podreu trobar models d'exàmens en el llibre <em>Exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Convocatòria Octubre 93</em>, publicat per</span></li>
84<li><span class="basetext">Tàndem Edicions i Generalitat Valenciana.<br></span></li>
85<li><span class="basetext">Per a iniciar-vos en el maneig de l'ordinador podeu consultar <em>El curs d'iniciació a Microsoft Windows 3.1,</em> de Kjetil Idås, editat per Easy Data Ibérica i</span></li>
86<li><span class="basetext">Generalitat Valenciana.</span></li>
87</ul>
88<p><span class="basetext"><em>b</em>) Noms de diaris, revistes i publicacions periòdiques en general:</span></p>
89<ul>
90<li><span class="basetext">Un article d'<em>El</em> <em>Temps</em>.<br></span></li>
91<li><span class="basetext">S'ha publicat en el <em>Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.</em></span></li>
92</ul>
93<p><span class="basetext"><em>c</em>) Títols d'obres d'art (pintura, escultura, música, etc.):</span></p>
94<ul>
95<li><span class="basetext"><em>La pietat</em><br></span></li>
96<li><span class="basetext"><em>La rendició de Breda</em><br></span></li>
97<li><span class="basetext"><em>El llac dels cignes</em></span></li>
98</ul>
99<p><span class="basetext"><em>d</em>) Títols de pel·lícules i de sèries televisives:</span></p>
100<ul>
101<li><span class="basetext"><em>To be or not to be</em><br></span></li>
102<li><span class="basetext"><em>Carta blanca</em></span></li>
103</ul>
104<p><span class="basetext"><em>e</em>) Noms propis d'embarcacions, avions i altres vehicles:</span></p>
105<ul>
106<li><span class="basetext">el <em>Titanic</em><br></span></li>
107<li><span class="basetext">l'<em>Orient Express</em><br></span></li>
108<li><span class="basetext">la <em>Pinta</em></span></li>
109</ul>
110<p><span class="basetext"><em>f</em>) Paraules i locucions llatines no adaptades:</span></p>
111<ul>
112<li><span class="basetext"><em>in extremis</em><br></span></li>
113<li><span class="basetext"><em>in articulo mortis</em><br></span></li>
114<li><span class="basetext">doctor <em>honoris causa</em></span></li>
115</ul>
116<p><span class="basetext"><em>g</em>) Paraules o expressions en un altre idioma:</span></p>
117<ul>
118<li><span class="basetext">el <em>savoir faire</em><br></span></li>
119<li><span class="basetext">el <em>new look</em></span></li>
120</ul>
121<p><span class="basetext"><em>h</em>) Paraules no normatives:</span></p>
122<ul>
123<li><span class="basetext">Sempre s'<em>escaqueja</em> quan més faena hi ha.</span></li>
124</ul>
125<p><span class="basetext"><em>i</em>) Paraules que es volen remarcar dins del text, sobretot els termes que apareixen per primera vegada o el sentit dels quals es vol destacar, sense cap voluntat de connotació:</span></p>
126<ul>
127<li><span class="basetext">L'Estat no és només <em>protector</em> de béns i llibertats, sinó <em>prestador</em> de servicis.<br></span></li>
128<li><span class="basetext">La <em>massa inercial</em> es definix com la mesura de resistència d'un cos a la variació de la velocitat.<br></span></li>
129<li><span class="basetext">Però en els casos en què es pretén usar una paraula per a donar-li un segon sentit connotat, en alguns casos irònic o amb una certa reserva o atenuació, o bé per a reproduir un ús anterior a manera de citació, es poden usar les cometes altes:<br></span> <span class="basetext2">La pretesa "distracció" va produir en realitat un greu accident</span><span class="basetext">.<br></span> <span class="basetext2">Els "sabuts" de la reunió, en realitat, no tenien ni idea del tema de què es tractava.</span></li>
130</ul>
131<p><span class="basetext"><em>j</em>) Paraules o frases usades en sentit metalingüístic:</span></p>
132<ul>
133<li><span class="basetext">La paraula <em>saldo</em> és un manlleu de l'italià.</span></li>
134</ul>
135<p><span class="basetext"><em>k</em>) El nom científic de les espècies vegetals i animals:</span></p>
136<ul>
137<li><span class="basetext">el rovelló (<em>Lactarius sanguifluus</em>)<br></span></li>
138<li><span class="basetext">el tigre (<em>Panthera tigris</em>)</span></li>
139</ul>
140<p><span class="basetext"><em>l</em>) Paraules o frases citades com a exemples:</span></p>
141<ul>
142<li><span class="basetext">Les paraules poden ser agudes, com ara <em>camió, urbà, sabó,</em> etc.</span></li>
143</ul>
144<p><span class="basetext"><em>m</em>) Els malnoms, sobrenoms i àlies citats en aposició (a continuació del nom propi):</span></p>
145<ul>
146<li><span class="basetext">Jordi Martínez, <em>Aspar</em><br></span></li>
147<li><span class="basetext">Paco Cabanes, <em>el</em> <em>Genovés</em><br></span></li>
148<li><span class="basetext">En el cas, però, que estes paraules no vagen acompanyades del nom propi, s'escriuen en redona:<br></span></li>
149<li><span class="basetext">Aspar ha derrapat en l'última revolta.<br></span></li>
150<li><span class="basetext">El Genovés ha derrotat Fredi.</span></li>
151</ul>
152<p><span class="basetext"><em>n</em>) Les lletres d'orde amb què s'introduïxen els diversos apartats:</span></p>
153<blockquote>
154<p><span class="basetext"><em>a</em>) conferències<em><br>
155b</em>) cursos<em><br>
156c</em>) col·loquis</span></p>
157</blockquote>
158<p><span class="basetext"><strong>Ús de la cursiva dins d'un text en cursiva</strong><br>
159Per a marcar un fragment que hauria d'anar en cursiva dins d'un text que ja va en cursiva, cal distingir dos casos:</span></p>
160<ol>
161<li class="basetext">Si el text en cursiva no forma un paràgraf separat, usarem la cometa simple:</li>
162</ol>
163<blockquote>
164<p class="basetext2">&#8250; El títol del llibre serà <em>Introducció a l'estudi del &#8216;Curial e Güelfa&#8217;</em>.<br>
165&#8250; El seu llibre <em>Els costums reproductors de &#8216;Pan troglodytes&#8217;</em> m'ha agradat molt.</p>
166</blockquote>
167<ol>
168<li class="basetext">Si el text en cursiva forma un paràgraf separat, per exemple, en un peu de foto, usarem redona:</li>
169</ol>
170<blockquote>
171<p class="basetext2"><em>&#8250; En el quadre</em> I encara diuen que el peix és car, <em>Sorolla s'interessa per la problemàtica social de l'època.</em></p>
172</blockquote>
173<p class="basetext"><strong>Ús de la cursiva dins d'un text en majúscules</strong><br>
174Per a marcar un fragment que hauria d'anar en cursiva dins d'un text que haja d'anar en majúscules, per exemple dins del títol que encapçala una obra, un capítol o un apartat, usem la cometa simple:<br>
175<span class="basetext2">&#8250; INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DEL &#8216;CURIAL E GÜELFA&#8217;</span></p>
176<p>&#160;</p>
177<p align="left" class="basetext">&#160;</p>
178<p class="basetext">&#160;</p>
179<p>&#160;</p>
180<p>&#160;</p>
181<p>&#160;</p>
182<p class="basetext">&#160;</p>
183<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
184<!--
185if (window.writeIntopicBar)
186        writeIntopicBar(0);
187//-->
188</script>
189</body>
190</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.