source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Tipus_de_lletra/versaleta.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 3.4 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>versaleta</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Tipus de lletra\nversaleta");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>VERSALETA</strong></p>
79<p class="basetext">És un tipus de lletra que utilitza els caràcters de la majúscula, però amb l'alçària pròpia de les minúscules. S'utilitza fonamentalment en els casos següents:</p>
80<blockquote>
81<p class="basetext"><em>a</em>) Per a escriure els cognoms dels autors en les citacions bibliogràfiques.<br>
82<span class="basetext2">&#8250; Ferrer Pastor, Francesc, <em>Gramàtica valenciana</em>, Comercial Denes, València, 1994.</span></p>
83<p class="basetext"><em>b</em>) En la numeració romana dels segles, quan acompanyen una paraula escrita en minúscula:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; Al segle xix es va produir un esclat dels moviments romàntics.</span></p>
85<p class="basetext"><em>c)</em> Per a indicar l'etimologia d'una paraula:<br>
86<span class="basetext2">&#8250; El mot <em>taula</em> vé del llatí tabula.</span></p>
87</blockquote>
88<p>&#160;</p>
89<p align="left" class="basetext">&#160;</p>
90<p class="basetext">&#160;</p>
91<p>&#160;</p>
92<p>&#160;</p>
93<p>&#160;</p>
94<p class="basetext">&#160;</p>
95<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
96<!--
97if (window.writeIntopicBar)
98        writeIntopicBar(0);
99//-->
100</script>
101</body>
102</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.