source: salt-server/trunk/fuentes/sltslt.py @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

  • Property svn:executable set to *
File size: 12.2 KB
Line 
1# -*- coding: latin-1 -*-
2import vbfunctions
3import sltgl
4import sltgen
5
6def OpConfigCargar_():
7  #Valores por defecto
8  sltgl.optma = True
9  sltgl.optdsem = True
10  sltgl.optpades = True
11  sltgl.optnpdes = False
12  sltgl.optopconfig = True
13  sltgl.optxi = True
14  sltgl.optacc = False
15  sltgl.optplu = False
16  sltgl.optpart = False
17  sltgl.optdemostra = True
18  sltgl.optincoac = False
19  sltgl.optpis = False
20  sltgl.optpp = True
21  sltgl.opttop = True
22  #optAsi = False           'Así 1 (així)
23  #optDesarrollar = False   'Desarrollar 1 (desenrotllar)
24  #optHoy = False           'Hoy 1 (hui)
25  #optOcho = True          #Ocho 1 (huit)
26  optQuinto = True        #Quinto 1 (quint)
27  #optServicio = True      'Servicio 1 (servei)
28  #optTener = False         'Tener 1 (tindre)
29  #optVer = False           'Ver 1 (vore)
30  sltgl.optnoptimo = sltgl.optstandard
31  sltgl.optnformal = sltgl.optconvergent
32  sltgl.optnfcorrnodetectar = True
33  sltgl.optnotradint = False
34
35
36def OpConfigCargar():
37  #
38  #   Cargar las opciones de configuración por defecto.
39  #   éstos valores por defecto, se pueden modificar en el fichero salt.ini
40  #
41  # VB2PY (UntranslatedCode) On Error Resume Next
42  #Valores por defecto
43  sltgl.optma = True
44  sltgl.optdsem = True
45  sltgl.optpades = True
46  sltgl.optnpdes = False
47  sltgl.optopconfig = True
48  sltgl.optxi = True
49  sltgl.optacc = False                          # Accents oberts o tancats en paraules tipus cafè (true) / café (false)
50  sltgl.optplu = False                          # plurals: Ex. Textos (cas), si true es tradueix a texts i si false a textos.
51  sltgl.optpart = False                         # participis
52  sltgl.optdemostra = True                      # Demostratius
53  sltgl.optincoac = False                       # Incoatius
54  sltgl.optpis = False                         
55  # El que fa es el pret. perfect simple, 'true' fa pret. perfet perifr.
56  sltgl.optpp = False
57  sltgl.opttop = True
58  sltgl.optnoptimo = sltgl.optstandard
59  sltgl.optnformal = sltgl.optformal
60  sltgl.optnfcorrnodetectar = True
61  sltgl.optnotradint = False
62  #Modificar según fichero de configuración
63  f=file(sltgl.cfgPath+'/sltsrv.config','rb')
64  scfg=f.read()
65  f.close()
66  cfg=eval(scfg)
67  #import ConfigParser
68  #cfg=ConfigParser.ConfigParser()
69  #cfg.read(os.path.abspath(sltgl.cfgPath+'/sltsrv.config'))
70  sltgl.optma=GetConfig(cfg,'config','maj',vTrue='2')
71  #sltgl.optdsem=GetConfig(cfg,'config','dsem',vTrue='2')
72  sltgl.optdsem=1
73  sltgl.optpades=GetConfig(cfg,'config','pades',vTrue='2')
74  sltgl.optnpdes=GetConfig(cfg,'config','npdes',vTrue='2')
75  sltgl.optopconfig=GetConfig(cfg,'config','opconfig',vTrue='2')
76  #sltgl.optxi=GetConfig(cfg,'config','xifres',vTrue='2')
77  sltgl.optxi=True
78  sltgl.optplu=GetConfig(cfg,'config','plural',vTrue='2')
79  #sltgl.optdemostra=GetConfig(cfg,'config','demostratius',vTrue='1')
80  # Aquest
81  sltgl.optdemostra=False
82  # eix /ejes /eje /ese
83  #sltgl.optincoac=GetConfig(cfg,'config','incoatius',vTrue='1')
84  sltgl.optincoac=False
85  sltgl.optacc=GetConfig(cfg,'config','acc',vTrue='2')
86  sltgl.opttop=GetConfig(cfg,'config','top',vTrue='1')
87  #sltgl.optnoptimo=GetConfig(cfg,'config','noptimo',vDef=sltgl.optnoptimo)
88  sltgl.optnoptimo=sltgl.optstandard
89  sltgl.optnformal=GetConfig(cfg,'config','nformal',vDef=sltgl.optnformal)
90  sltgl.optnfcorrnodetectar=GetConfig(cfg,'config','nfcorr',vTrue='2')
91  sltgl.exereglesdesact=GetConfig(cfg,'config','ExeReglesDesact',vTrue='SI')
92  sltgl.optnfcorrnodetectar=GetConfig(cfg,'config','nfcorr',vTrue='2')
93  #Lèxic, per assimilació a altres opcions de morfosintaxi TODO
94  sltgl.optasi=GetConfig(cfg,'config','así',vFalse='1')
95  #Desarrollar
96  sltgl.optdesarrollar=2 #GetConfig(cfg,'config','desarrollar',vTrue='2')
97  #sltgl.optdesarrollar=False
98  sltgl.opthoy=GetConfig(cfg,'config','hoy',vFalse='1')
99  sltgl.optocho = sltgl.optacc
100  sltgl.opthoy = sltgl.optacc
101  # Tindre / Tenir
102  sltgl.opttener = sltgl.optacc
103
104  # Cinqué / Quinto
105  sltgl.optquinto = not sltgl.optdemostra
106  # Servei / Servici
107  sltgl.optservicio =True
108  sltgl.optver=GetConfig(cfg,'config','ver',vFalse='1')
109 
110  sltgl.void_npalmin=GetConfig(cfg,'config','void_npalmin',vDef=9999)
111  sltgl.void_percent=GetConfig(cfg,'config','void_percent',vDef=100)
112
113def OpConfigGuardar():
114  #
115  #   Guardar las opciones de configuración en salt.ini
116  #
117  # VB2PY (UntranslatedCode) On Error Resume Next
118  #Modificar según salt.ini
119  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optma == True, '2', '1')
120  WriteBDConfig('maj', cadena)
121  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optdsem == True, '2', '1')
122  WriteBDConfig('dsem', cadena)
123  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optpades == True, '2', '1')
124  WriteBDConfig('pades', cadena)
125  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optnpdes == True, '2', '1')
126  WriteBDConfig('npdes', cadena)
127  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optopconfig == True, '2', '1')
128  WriteBDConfig('opconfig', cadena)
129  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optxi == True, '2', '1')
130  WriteBDConfig('xifres', cadena)
131  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optplu == True, '2', '1')
132  WriteBDConfig('plural', cadena)
133  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optdemostra == False, '2', '1')
134  WriteBDConfig('demostratius', cadena)
135  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optincoac == False, '2', '1')
136  WriteBDConfig('incoatius', cadena)
137  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optacc == True, '2', '1')
138  WriteBDConfig('acc', cadena)
139  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.opttop == False, '2', '1')
140  WriteBDConfig('top', cadena)
141  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.opttener == True, '2', '1')
142  WriteBDConfig('tener', cadena)
143  cadena = Trim(str(sltgl.optnoptimo))
144  WriteBDConfig('noptimo', cadena)
145  cadena = Trim(str(sltgl.optnformal))
146  WriteBDConfig('nformal', cadena)
147  cadena = vbfunctions.IIf(sltgl.optnfcorrnodetectar == True, '2', '1')
148  WriteBDConfig('nfcorr', cadena)
149
150def ConfigLoad():
151  #Obtener el contenido del fichero de configuración
152  #Retorno: Contenido del fichero de configuración
153  f=file(sltgl.cfgPath+'/sltsrv.config','rb')
154  scfg=f.read()
155  f.close()
156  return scfg
157
158def ConfigSave(scfg):
159  #Guardar nueva configuración en el fichero de configuración
160  #Entrada: scfg: Nueva configuración (como string)
161  f=file(sltgl.cfgPath+'/sltsrv.config','wb')
162  f.write(scfg)
163  f.close()
164
165def Credits():
166  txt=[u'Direcció Salt 4',[u'Vicent Satorres'],u'Direcció Salt 3',[u'Josep Lacreu',u'Vicent Satorres'],
167       u'Direcció Salt 1 i 2',[u'Josep Lacreu'],u'Coordinació lingüística versions 1, 2 i 3',
168       [u'Conxa Chulià',u'Robert Escolano'],u'Procés informàtic',[u'Rafael Pinter'],
169       u'Suport informàtic versions Linux',[u'Javier García', u'Ángel Berlanas'],
170       u'Procés lingüístic Salt 3 i 4',[u'Ferran Bataller', u'Maluy Benet', u'Cristina Domingo',
171       u'Josep G. Illa', u'Enric M. Català', u'Lluís Julián', u'Aurora Navarro',
172       u'Juli Ortells', u'Anna Eva Peig', u'Donís Seguí', u'Josep Sendra',
173       u'Santiago Vallés'],
174       u'Procés lingüístic Salt 1 i 2',[u'Ernest Anyó',u'Pepa Baixauli',u'Cristina Domingo',
175       u'Josep G. Illa',u'Mari Trini Garcia',u'Sílvia Garcia',u'Enric M. Català',
176       u'Núria Martínez',u'Rafel Moreno',u'Aurora Navarro',u'Juli Ortells',
177       u'Susanna Pardines',u'Àngels Romero',u'Vicenta Sabater',u'Marina Sahuquillo',
178       u'Beatriu Sales',u'Isabel Saval',u'Donís Seguí',u'Empar Sòria'],
179       u'Diccionari bilingüe Salt 4',[u'Robert Escolano',u'Toni Lluch',u'Xavier Casero'],
180       u'Diccionari Salt 4',[u'Ofèlia Sanmartín'],
181       u'Grafisme Salt 4',[u'ädisseny (Sònia i Àlex Aygües)']]
182  return txt
183
184def VerModalidad_():
185  sltgl.tbvbmodval = 'vbmodval'
186  sltgl.tbpron = 'pron'
187  sltgl.tbpronerr = 'pronerr'
188  sltgl.tbpadubt = vbfunctions.IIf(sltgl.optincoac, 'padubt', 'padubtaquest')
189  sltgl.tbvbdubt = 'vbdubt'
190  sltgl.tbfrfetes = 'frfetes'
191  sltgl.tbdoblsem = 'metadoblsem'
192  sltgl.tbajuda = 'ajuda'
193  sltgl.tbajudacont = 'AjudaCont'
194
195def VerConfig():
196  _ret = None
197  #
198  #   Analizar si se permite entrar en configuración,
199  #   según el fichero INI
200  #
201  #   Retorno:    True, si se permite
202  #               False, si no se permite
203  #
204  _ret = True
205  ret,cadena = GetBDConfig('àmbit', cadena)
206  if ret > 0:
207    if vbfunctions.Left(cadena, ret) == '2':
208      _ret = False
209  return _ret
210
211def IdiomaMsg(msgId):
212  _ret = None
213  #
214  #   Obtener un mensaje de aviso, según el idioma seleccionado
215  #   (pppIdAvisos)
216  #
217  #   Entrada:    msgId: Identificador de mensaje
218  #
219  #   Retorno:    Mensaje correspondiente a msgId y pppIdAvisos
220  #
221  _select367 = msgId
222  if (_select367 == sltgl.msggen):
223    _ret = sltgl.msggenval
224  elif (_select367 == sltgl.msggenyaenexe):
225    _ret = sltgl.msggenyaenexeval
226  elif (_select367 == sltgl.msggennobd):
227    _ret = sltgl.msggennobdval
228  elif (_select367 == sltgl.msgfierr):
229    _ret = sltgl.msgfierrval
230  elif (_select367 == sltgl.msgfinoopen):
231    _ret = sltgl.msgfinoopenval
232  elif (_select367 == sltgl.msgfinoopen2):
233    _ret = sltgl.msgfinoopen2val
234  elif (_select367 == sltgl.msgfinoguarda):
235    _ret = sltgl.msgfinoguardaval
236  elif (_select367 == sltgl.msgfinocarga):
237    _ret = sltgl.msgfinocargaval
238  elif (_select367 == sltgl.msgfinoimpo):
239    _ret = sltgl.msgfinoimpoval
240  elif (_select367 == sltgl.msgfigran):
241    _ret = sltgl.msgfigranval
242  elif (_select367 == sltgl.msgimanoinsert):
243    _ret = sltgl.msgimanoinsertval
244  elif (_select367 == sltgl.msgimabordererr):
245    _ret = sltgl.msgimabordererrval
246  elif (_select367 == sltgl.msgtraerr):
247    _ret = sltgl.msgtraerrval
248  elif (_select367 == sltgl.msgtrafin):
249    _ret = sltgl.msgtrafinval
250  elif (_select367 == sltgl.msgtraMarca):
251    _ret = sltgl.msgtramarcaval
252  elif (_select367 == sltgl.msgcorrfin):
253    _ret = sltgl.msgcorrfinval
254  elif (_select367 == sltgl.msgrevfin):
255    _ret = sltgl.msgrevfinval
256  elif (_select367 == sltgl.msgrevcan):
257    _ret = sltgl.msgrevcanval
258  elif (_select367 == sltgl.msgrevpte):
259    _ret = sltgl.msgrevpteval
260  elif (_select367 == sltgl.msgajunoexis):
261    _ret = sltgl.msgajunoexisval
262  elif (_select367 == sltgl.msgadminnoopen):
263    _ret = sltgl.msgadminnoopenval
264  elif (_select367 == sltgl.msgadminerrafe):
265    _ret = sltgl.msgadminerrafeval
266  elif (_select367 == sltgl.msgbusreemfin):
267    _ret = sltgl.msgbusreemfinval
268  elif (_select367 == sltgl.msgbusreemtit):
269    _ret = sltgl.msgbusreemtitval
270  elif (_select367 == sltgl.msgfiguardar1):
271    _ret = sltgl.msgfiguardar1val
272  elif (_select367 == sltgl.msgfiguardar2):
273    _ret = sltgl.msgfiguardar2val
274  elif (_select367 == sltgl.msgfiguardar3):
275    _ret = sltgl.msgfiguardar3val
276  elif (_select367 == sltgl.msgimarutaerr):
277    _ret = sltgl.msgimarutaerrval
278  return _ret
279
280def Main():
281  frmDOC.Show()
282
283def GetConfig(cfg,sec,clave,vDef=None,vTrue=None,vFalse=None):
284  _ret = vDef
285  #
286  #   Obtener información del fichero de configuración
287  #
288  #   Entrada: cfg: Objeto asociado al fichero de configuración
289  #            sec: Sección
290  #            clave: Clave de la entrada
291  #            vDef: Valor por defecto
292  #            vTrue: Valor para respoder True
293  #            vFalse: Valor para responder False
294  #
295  #   Retorno: Por defecto retorna vDef. Si existe retorna valor o True/False si valor == vTrue/vFalse
296  #
297  #if cfg.has_option(sec,clave):
298    #if vTrue!=None:
299      #_ret = vbfunctions.IIf(vbfunctions.LCase(cfg.get(sec,clave)) == vbfunctions.LCase(vTrue), True, False)
300    #elif vFalse!=None:
301      #_ret = vbfunctions.IIf(vbfunctions.LCase(cfg.get(sec,clave)) == vbfunctions.LCase(vFalse), False, True)
302    #else:
303      #_ret=cfg.get(sec,clave)
304      #if vDef!=None:
305        #if str(type(vDef))=="<type 'int'>":
306          #_ret=eval(_ret)
307  if cfg.has_key(sec):
308    if cfg[sec].has_key(clave):
309      if vTrue!=None:
310        _ret = vbfunctions.IIf(vbfunctions.LCase(str(cfg[sec][clave])) == vbfunctions.LCase(vTrue), True, False)
311      elif vFalse!=None:
312        _ret = vbfunctions.IIf(vbfunctions.LCase(str(cfg[sec][clave])) == vbfunctions.LCase(vFalse), False, True)
313      else:
314        _ret=cfg[sec][clave]
315  return _ret
316
317def WriteBDConfig(Clau, Valor):
318  #
319  #   Guardar información de la tabla Config de la base de datos
320  #
321  #   Entrada: Clau: Clave a buscar
322  #            Valor: Información asociada a Clau
323  #
324  r=RSet()
325  sql = 'select * from Config where Clau = %s' #+ Clau + '"'
326  r.OpenR(sql, (Clau,)) # TODO
327  if r.eof:
328    sql = 'insert into Config (Clau,Valor) values ("' + Clau + '","' + Valor + '")'
329  else:
330    sql = 'update Config set Valor = "' + Valor + '" where Clau = "' + Clau + '"'
331  sltgl.curd.execute(sql,())
332
333# VB2PY (UntranslatedCode) Attribute VB_Name = "sltslt"
334# VB2PY (UntranslatedCode) Option Explicit
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.