source: sinadura/trunk/fuentes/sinadura.amd64/resources/i18n/language_ca_ES.properties @ 536

Last change on this file since 536 was 536, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 13.9 KB
Line 
1# Copyright 2008 zylk.net
2#
3# This file is part of Sinadura.
4#
5# Sinadura is free software: you can redistribute it and/or modify
6# it under the terms of the GNU General Public License as published by
7# the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
8# (at your option) any later version.
9#
10# Sinadura is distributed in the hope that it will be useful,
11# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13# GNU General Public License for more details.
14#
15# You should have received a copy of the GNU General Public License
16# along with Sinadura.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. [^]
17#
18# See COPYRIGHT.txt for copyright notices and details.
19#
20
21#
22# ee
23#
24ee.proxy.disabled=El módulo de {0} sólo está disponible en 'Sinadura EE'
25
26
27#
28# Mensajes de error
29#
30error.no_selected_file=No hi ha cap document seleccionat.
31error.operacion_cancelada=L'operació en curs ha estat cancel·lada.
32error.drivers.no_encontrados=No disposa de cap driver instal·lat per a l'ús de targetes intel·ligents.
33error.aliases.no_encontrados=No ha estat possible llegir els certificats del dispositiu.
34error.tarjeta_incorrecta=La targeta no està correctament inserida o el model no es compatible.
35error.cargar_store=S'ha produït un error en carregar el certificat.
36error.configuracion_incorrecta=S'ha produït un error en la càrrega del certificat, és possible que el dispositiu no estigui configurat correctament.
37error.pin_incorrecto=La contrasenya introduïda no és correcta. Vagi amb compte ja que 3 intents fallits provoquen el bloqueig de la targeta.
38error.tarjeta_bloqueada=La targeta es troba bloquejada, de manera que no és possible accedir al certificat.
39error.pkcs12_pin_incorrecto=La contrasenya introduïda no és correcta.
40error.no_file.exists=No es troba cap fitxer en la ruta indicada.
41error.no_desktop_support=No hi ha suport per a l'API Desktop.
42error.unknown_system_application=No s'ha detectat cap aplicació en el sistema operatiu capaç d'obrir l'arxiu seleccionat.
43warning.save_extension.empty=Si no especifica un sufijo el documento firmado podría sobreescribirá el original.
44error.certificate.revoked=El certificat signant ha estat revocat. Els documents no es signaran.
45error.certificate.expired=El certificat signant ha expirat. Els documents no es signaran.
46error.certificate.notyetvalid=El certificat signant encara no és vàlid. Els documents no es signaran.
47error.certificate.ocsp_error=S'ha produït un error en realitzar la connexió al servidor OCSP. Els documents no es signaran. Error: {0}
48error.certificate.ocsp.unknown_url=No ha estat possible obtenir del certificat l'URL per realitzar la validació OCSP. Els documents no es signaran.
49error.certificate.ocsp.issuer_required=No ha estat possible obtenir el certificat intermedi per realitzar la validació OCSP. Els documents no es signaran.
50error.sign.unexpected=S'ha produït un error inesperat en signar els documents. Error: {0}
51error.certificate.sign.unexpected=S'ha produït un error inesperat en signar el document "{0}" Error: {1}
52error.file.invalid=Se ha producido un error en la lectura del fichero {0}. Compruebe que la ruta tenga un formato válido
53error.validation.unexpected=S'ha produït un error inesperat en validar els documents. Error: {0}
54error.certificate.validation.unexpected=S'ha produït un error inesperat en validar el document "{0}" Error: {1}
55error.overwrite=No s'ha pogut signar el document "{0}". Ja existeix un arxiu anomenat "{1}".
56error.exporting_csv=No ha estat possible l'exportació de les dades al fitxer: {0}
57error.importing_csv=No ha estat possible la importació de les dades des del fitxer: {0}
58error.importing.certificate=No ha estat possible importar el certificat. És possible que el format no sigui adequat.
59error.proxy_configuration=És necessari especificar l'usuari i la contrasenya del servidor proxy en cas d'habilitar-lo en les preferències.
60error.runtime=S'ha produït un error inesperat en l'aplicació i aquesta ha de finalitzar.
61error.pkcs7.extract=No ha estat possible extreure el contingut original del fitxer seleccionat.
62error.certificate.connection=S'ha produït un error en realitzar la connexió. Error: {0}
63error.format.number.page=Ha d'especificar un nombre senser major que 1
64error.outlook.not.found=La función enviar sólo está disponible para Microsoft Outlook
65error.sun_provider.not.found=No se ha encontrado el proveedor 'sun.security.pkcs11.SunPKCS11' en la instalaci\u00F3n Java, con lo que no se podr\u00E1 firmar.
66
67#
68# Mensajes de info
69#
70info.browser.open=Inici del navegador web: {0}
71info.email_client.open=Inici del client de correu electrònic.
72info.preferences_changed=Per fer efectius els canvis és necessari reiniciar l'aplicació.
73info.document.signing=Signant el document "{0}"
74info.document.signed=El document "{0}" s'ha signat correctament.
75error.document.notsigned.passwordlocked=No se ha proporcionado una contrase\u00F1a v\u00E1lida para abrir el documento protegido "{0}"\: documento no firmado.
76info.document.validating=Validant el document "{0}"
77info.import.trusted_certificate=Desitja afegir el certificat "{0}" a la seva llista de certificats confiables?
78info.loading.certificate=Carregant certificat...
79info.campos_obligatorios=Els camps marcats amb "*" són obligatoris.
80
81#
82# Botons generals
83#
84button.accept=Aceptar
85button.cancel=Cancel·lar
86button.back=Tornar
87button.browse=Examinar
88button.show=Mostrar
89button.export=Exportar
90button.add=Afegir
91button.modify=Modificar
92button.remove=Eliminar
93
94#
95# MENU MAIN
96#
97menu.file=Arxiu
98submenu.exit=Sortir
99submenu.preferences=Preferencies
100menu.help=Ajuda
101submenu.documentation=Documentació
102submenu.license=Llicència
103submenu.about=Sobre
104submenu.news=Notícies
105
106#
107# Alert informació i error
108#
109info.dialog.title=Missatge informatiu
110password.dialog.title=Petició de contrasenya
111password.dialog.message=Introduïu la contrasenya del certificat:
112password.dialog.passwordprotected=El archivo est\u00E1 protegido. Por favor, introduzca la contrase\u00F1a\:
113alert.dialog.title=Missatge informatiu
114save.dialog.title=Desar com
115open.dialog.title=Obrir arxiu
116alias.dialog.title=Selecció de certificat
117alias.dialog.message=Seleccioneu el certificat que vulgueu utilitzar per signar els documents.
118slot.dialog.title=Selecció de lector
119slot.dialog.message=Seleccioneu el lector que vulgueu utilitzar per signar els documents.
120
121
122#
123# MAIN WINDOW
124#
125
126#
127# SIGN SECTION
128#
129section.sign.button.add.pdf=Afegir documents
130section.sign.button.add.dir=Afegir directori
131section.sign.button.remove=Eliminar
132section.sign.button.view=Visualitzar
133section.sign.button.send=Enviar
134section.sign.button.sign=Signar
135section.sign.button.validate=Validar
136section.sign.table_pdf.path=Origen
137section.sign.table_pdf.name=Nom
138section.sign.table_pdf.version=Revisió del document
139section.sign.table_pdf.signer=Signant
140section.sign.table_pdf.date=Data
141section.sign.not.signed=Document no signat
142
143#
144# PREFERENCES
145#
146
147#
148# Main preferences
149#
150preferences.main.title=Generals
151preferences.main.description=Caraterístiques generals de l'aplicació.
152preferences.main.idiom=Idioma:
153preferences.main.output.auto.enable=Desar els documents signats en el mateix directori que l'original.
154preferences.main.output_dir=Directori de destí:
155preferences.main.extension=Sufix del nom:
156preferences.main.auto.validate=Validar els documents en el moment d'importar-los.
157preferences.main.add.dir.recursive=Añadir los documentos contenidos en las subcarpetas al utilizar la acción 'Añadir directorio'.
158preferences.main.enable.statistics=Reportar informació anònima d'utilització per contribuir a la millora de l'aplicació.
159
160#
161# Proxy preferences
162#
163preferences.proxy.title=Proxy
164preferences.proxy.description=Característiques del servidor proxy.
165preferences.proxy.user=Usuari:
166preferences.proxy.pass=Contrasenya:
167preferences.proxy.pac=Utilitzar la configuració del proxy del sistema.
168
169#
170# Cert preferences
171#
172preferences.cert.title=Certificats
173preferences.cert.description=Configuració dels certificats que s'utilizaran per signar els documents.
174preferences.cert.type=Seleccioneu el tipus de certificat amb què signar:
175preferences.cert.type.software=Certificat programari.
176preferences.cert.type.hardware=Targeta intel·ligent.
177preferences.cert.type.mscapi=MSCAPI (solo windows)
178
179#
180# Hardware cert preferences
181#
182preferences.cert.hardware.title=Targetes intel·ligents
183preferences.cert.hardware.description=Selecció del tipus de targeta intel·ligent a utilizar per signar els documents.
184preferences.cert.hardware.dispositive=Tipus de targeta:
185
186#
187# Software cert preferences
188#
189preferences.cert.software.title=Certificats programari.
190preferences.cert.software.description=Configuració dels certificats programari a utilizar per signar els documents.
191preferences.cert.software.default_title=Selecció del certificat.
192preferences.cert.software.default_cert=Seleccioneu el certificat programari amb què signar:
193
194#
195# Software cert Dialog
196#
197preferences.cert.software.dialog.title=Certificat programari
198preferences.cert.software.dialog.name=Nom (*):
199preferences.cert.software.dialog.path=Ruta (*):
200
201#
202# Opciones certs
203#
204preferences.filter.sign.certs=Si existen varios certificados, seleccionar el más adecuado.
205
206#
207# Sign preferences
208#
209preferences.sign.title=Signatura.
210preferences.sign.description=Opcions de signatura.
211preferences.sign.ts.enable=Habilitar segellat de temps (recomanat).
212preferences.sign.ts.tsa=Autoritat certificadora del segellat de temps:
213preferences.sign.ocsp.enable=Incloure validació online de l'estat dels certificats (recomanat).
214
215#
216# Pdf preferences
217#
218preferences.pdf.title=PDF
219preferences.pdf.description=Configuració dels paràmetres que s'apliquen al signar PDFs.
220preferences.pdf.sign.type=Tipo de firma:
221preferences.pdf.sign.type.pdf=Firma PDF
222preferences.pdf.sign.type.xades=Firma XAdES
223preferences.pdf.profile.title=Perfiles de firma
224preferences.pdf.profile.selected=Seleccione el perfil con el que firmar:
225preferences.pdf.profile.window.title=Perfil de firma
226preferences.pdf.profile.name=Nombre del perfil:
227preferences.pdf.profile.position.ask=Preguntar la posición en el momento de firmar.
228preferences.pdf.profile.acrofield=Acrofield:
229preferences.pdf.sign_visible=Signatura visible.
230preferences.pdf.stamp_active=Incloure imatge de fons.
231preferences.pdf.stamp.input=Imatge:
232preferences.pdf.reason=Raó:
233preferences.pdf.location=Localització:
234preferences.pdf.stamp.position.title=Posició de la signatura
235preferences.pdf.stamp.dialog.position.ask.help=Seleccione la posición de la firma y pulse el boton Aceptar.
236preferences.pdf.stamp.dialog.fields.ask.help=El documento dispone de varios campos predefinidos para posicionar la firma. Seleccione en cual desea firmar y pulse el boton Aceptar.
237preferences.pdf.stamp.dialog.anterior=Anterior
238preferences.pdf.stamp.dialog.siguiente=Siguiente
239preferences.pdf.certified=Certificació:
240preferences.pdf.page.location=Localitzaci\u00F3\:
241preferences.pdf.first.page=Primera pàgina
242preferences.pdf.last.page=Última pàgina
243preferences.pdf.select.page=Seleccionar pàgina...
244preferences.pdf.combo.not.certified=No certificar
245preferences.pdf.combo.no.changes.allowed=No permetre canvis
246preferences.pdf.combo.form.filling=Permetre completar formularis
247preferences.pdf.combo.form.filling.and.annotations=Permetre completar formularis i notes
248preferences.pdf.image.position=Posición y tamaño:
249
250#
251# Xades preferences
252#
253preferences.xades.title=Documents
254preferences.xades.description=Configuració dels paràmetres que s'apliquen al signar documents (qualsevol tipus de documents exceptuant PDFs).
255preferences.xades.archive=Generar un empaquetat amb la signatura i el document original adjunt.
256preferences.xades.xl.ocsp.add_all=Incluir las respuestas ocsp indirectas en las firmas XAdES XL (recomendado). 
257
258#
259# Validation preferences
260#
261preferences.validation.title=Validació
262preferences.validation.description=Configuración de los parámetros que se aplican al validar las firmas.
263preferences.validation.check_revocation=Habilitar la validación online del estado de los certificados (recomendado).
264preferences.validation.check_policy=Habilitar la validación de la política de firma (recomendado).
265
266#
267# Trusted certs preferences
268#
269preferences.trusted.title=Confian\u00E7a
270preferences.trusted.description=Gesti\u00F3 dels certificats de confian\u00E7a. Aquests certificats s\u00F3n utilizats per a la validaci\u00F3 de les signatures.
271preferences.trusted.show.subject=DADES DEL SUBJECTE:
272preferences.trusted.show.valid=VALIDESA:
273preferences.trusted.show.valid.from=Des de:
274preferences.trusted.show.valid.until=Fins:
275preferences.trusted.show.uses=USOS PERMESOS:
276preferences.trusted.show.issuer=DADES DE L'EMISSOR:
277
278#
279# Cache certs preferences
280#
281preferences.cache.title=Memòria cau
282preferences.cache.description=Gestió de la memòria cau de certificats. Aquesta s'utilitza per a la construcció de les cadenes de certificats.
283
284#
285# DOCUMENTATION
286#
287
288#
289# ABOUT DIALOG
290#
291about.windowtitle=Sobre Sinadura
292about.descripcion=Sinadura és un software per a signar documents digitalment
293about.licencia=Llicència
294about.copyright=Copyright  2012 - zylk.net
295about.creditsbutton=Crèdits
296
297#
298# CREDITS DIALOG
299#
300credits.windowtitle=Crèdits
301credits.writed=Escrit per:
302credits.documented=Documentat per:
303credits.translated=Traduït per:
304
305#
306# NEWS DIALOG
307#
308news.windowtitle=Noticies
309news.browser=Llegiu tota la noticia
310
311#
312# VALIDATION DIALOG
313#
314validation.windowtitle=Propietats de la signatura
315validation.signer=Signant:
316validation.date=Data:
317validation.show.certificate=Ensenyar certificat...
318validation.signer.unknown=Desconocido
319
320#
321# LOADING DIALOG
322#
323loading.windowtitle=Carregant
324loading.checking.conection=Inicializant l'aplicació...
325loading.new.version=Existeix una nova versió de Sinadura disponible en {0}
326
327#
328# CHAIN INFO DIALOG
329#
330chain.info.windowtitle=Visor del certificat
331chain.info.valid.from=Vàlid des de:
332chain.info.valid.until=Vàlid fins:
333chain.info.key.usage=Usos permesos:
334chain.info.issuer=Emissor:
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.