source: squid-ssl/trunk/fuentes/errors/hy/ERR_AGENT_WPAD @ 5495

Last change on this file since 5495 was 5495, checked in by Juanma, 2 years ago

Initial release

File size: 1.8 KB
Line 
1
2<html><head>
3<meta type="copyright" content="Copyright (C) 1996-2015 The Squid Software Foundation and contributors">
4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5<title>Վեբ բրաուզերի կարգաբերումներ</title>
6<style type="text/css"><!--
7 %l
8
9body
10:lang(fa) { direction: rtl; font-size: 100%; font-family: Tahoma, Roya, sans-serif; float: right; }
11:lang(he) { direction: rtl; }
12 --></style>
13</head><body id="%c">
14<div id="titles">
15<h1>ՍԽԱԼ</h1>
16<h2>Վեբ բրաուզերի կարգաբերումներ</h2>
17</div>
18<hr>
19
20<div id="content"> <blockquote id="error">
21<p>Այս ցանցից օգտվելու համար Ձեր բրաուզերը անհրաժեշտ է կարգաբերել</p>
22</blockquote>
23
24<p>Ինչպես փնտրել այս կարգաբերումները քո բրաուզերում:</p>
25
26<div id="firefox"> For Firefox browsers go to: <ul>
27<li>Գործիքներ -&gt; Կարգաբերումներ -&gt; Լրացուցիչ -&gt; Ցանց -&gt; Կապի կարգաբերումներ</li>
28<li>Ընտրեք Auto-detect proxy settings for this network</li>
29</ul>
30</div>
31
32<div id="microsoft"> For Internet Explorer browsers go to: <ul>
33<li>Գործիքներ -&gt; Ինտերնետ կարգաբերումներ -&gt; Կապ -&gt; LAN կարգաբերումներ -&gt;Պրոքսի</li>
34<li>Ընտրեք Automatically detect settings</li>
35</ul>
36</div>
37
38<div id="opera"> For Opera browsers go to: <ul>
39<li>Գործիքներ -&gt; Նախընտրություններ -&gt; Լրացուցիչ -&gt; Ցանց -&gt; Պրոքսի սերվերներ</li>
40<li>Ընտրեք Use Automatic proxy configuration</li>
41</ul>
42</div>
43
44<p>Ձեր քեշի կառավարիչը <a href="mailto:%w%W">%w</a> է.</p>
45<br>
46</div>
47
48<hr>
49<div id="footer">
50<p>Ստեղծված է %T by %h (%s)</p>
51<!-- %c -->
52</div>
53</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.