source: squid-ssl/trunk/fuentes/errors/hy/ERR_READ_TIMEOUT @ 5495

Last change on this file since 5495 was 5495, checked in by Juanma, 2 years ago

Initial release

File size: 1.4 KB
Line 
1
2<html><head>
3<meta type="copyright" content="Copyright (C) 1996-2015 The Squid Software Foundation and contributors">
4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5<title>ՍԽԱԼ: Պահանջվող URL-ն հնարավոր չէ ստանալ</title>
6<style type="text/css"><!--
7 %l
8
9body
10:lang(fa) { direction: rtl; font-size: 100%; font-family: Tahoma, Roya, sans-serif; float: right; }
11:lang(he) { direction: rtl; }
12 --></style>
13</head><body id="%c">
14<div id="titles">
15<h1>ՍԽԱԼ</h1>
16<h2>Պահանջվող URL-ն հնարավոր չէ ստանալ</h2>
17</div>
18<hr>
19
20<div id="content">
21<p>URL-ի ստացման ընթացքում առաջացավ հետևյալ սխալը: <a href="%U">%U</a></p>
22
23<blockquote id="error">
24<p><b>Պատասխան սպասելու առավելագույն ժամանակը գերազանցված է</b></p>
25</blockquote>
26
27<p id="sysmsg">Ստացված պատասխանը: <i>%E</i></p>
28
29<p>Ցանցից տվյալների ընթերցման ընթացքում սպասման առավելագույն ժամանակը գերազանցվեց․Ցանցը կամ հանգույցը չեն աշխատում կամ գերբեռնված են։ Խնդրվում է կրկնել հարցումը</p>
30
31<p>Ձեր քեշի կառավարիչը <a href="mailto:%w%W">%w</a> է.</p>
32<br>
33</div>
34
35<hr>
36<div id="footer">
37<p>Ստեղծված է %T by %h (%s)</p>
38<!-- %c -->
39</div>
40</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.