source: squid-ssl/trunk/fuentes/errors/hy/ERR_URN_RESOLVE @ 5495

Last change on this file since 5495 was 5495, checked in by Juanma, 2 years ago

Initial release

File size: 1.1 KB
Line 
1
2<html><head>
3<meta type="copyright" content="Copyright (C) 1996-2015 The Squid Software Foundation and contributors">
4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5<title>ՍԽԱԼ: Պահանջվող URL-ն հնարավոր չէ ստանալ</title>
6<style type="text/css"><!--
7 %l
8
9body
10:lang(fa) { direction: rtl; font-size: 100%; font-family: Tahoma, Roya, sans-serif; float: right; }
11:lang(he) { direction: rtl; }
12 --></style>
13</head><body id="%c">
14<div id="titles">
15<h1>ՍԽԱԼ</h1>
16<h2>Պահանջվող URN-ի համար URL-ն հնարավոր չէ ստանալ</h2>
17</div>
18<hr>
19
20<div id="content">
21<p>URN-ի ստացման ընթացքում առաջացավ հետևյալ սխալը: <a href="%U">%U</a></p>
22
23<blockquote id="error">
24<p><b>Չհաջողվեց մշակել URN հարցումը</b></p>
25</blockquote>
26
27<p>Չարժե շատ բան սպասել URN-ից %T -ի վրա :)</p>
28
29<p>Ձեր քեշի կառավարիչը <a href="mailto:%w%W">%w</a> է.</p>
30<br>
31</div>
32
33<hr>
34<div id="footer">
35<p>Ստեղծված է %T by %h (%s)</p>
36<!-- %c -->
37</div>
38</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.