source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/bg.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 3 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 31.6 KB
Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: cvs-2010-12-20\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2014-07-06 07:46+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-01-12 00:24+0100\n"
12"Last-Translator: Todor Stoyanov <EMAIL@ADDRESS>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <bu@li.org>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: ../about.h:10
20msgid ""
21"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
22"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
23"\n"
24"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
25"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
26"children.\n"
27"\n"
28"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
29"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
30"bottom.\n"
31"\n"
32"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
33"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
34"to write out a new configuration file.\n"
35"\n"
36"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
37msgstr ""
38"Добре дошли в графичен инструмент за конфигуриране на Tux Paint, създаден о "
39"тorsten  Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
40"\n"
41"Този инструмент ви дава възможност да променя настройките на Tux Paint, като "
42"например режима на цял екран, интерфейса на езика и на възможноста за "
43"опростяване на Tux Paint за по-младите деца.\n"
44"\n"
45"Тези настройки могат да бъдат определени за текущия потребител или за всички "
46"потребители на компютъра, като направят избор в \"Настройки за\" падащото "
47"меню в долната част.И зползвайте раздела в горния край, за да изберете "
48"различни категории настройки, променете опциите, които желаете и натиснете "
49"бутона \"Прилагане\"в долната част да напишат нов конфигурационен файл.\n"
50"\n"
51"Следващият път, когато пуснете Tux Paint новите настройки ще са включени."
52
53#: ../tuxpaint-config.cxx:208
54msgid "(Use system's default)"
55msgstr "(Използвай системните настройки по подразбиране)"
56
57#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
58msgid "(Use system's setting)"
59msgstr "(Използвай системните настройки)"
60
61#: ../tuxpaint-config2.cxx:1525 ../tuxpaint-config2.cxx:2129
62msgid "Default (no override)"
63msgstr "По подразбиране (без приоритет)"
64
65#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527
66msgid "Override: Small"
67msgstr "Приоритет: Малък"
68
69#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
70msgid "Override: Medium"
71msgstr "Приоритет: Среден"
72
73#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
74msgid "Override: Large"
75msgstr "Приоритет: Голям"
76
77#: ../tuxpaint-config2.cxx:1636
78msgid "Save Directory?"
79msgstr "Запази в папка?"
80
81#: ../tuxpaint-config2.cxx:1670
82msgid "Data Directory?"
83msgstr "Директория за данни?"
84
85#: ../tuxpaint-config2.cxx:1703
86msgid "Color Palette File?"
87msgstr "Файл с цветова палитра?"
88
89#: ../tuxpaint-config2.cxx:1742
90msgid "Quit without applying changes?"
91msgstr "Излез без да записваш промените?"
92
93#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
94msgid "&No"
95msgstr "&Не"
96
97#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
98msgid "&Yes"
99msgstr "&Да"
100
101#: ../tuxpaint-config2.cxx:1779
102msgid "current user"
103msgstr "текущ потребител"
104
105#: ../tuxpaint-config2.cxx:1782
106msgid "all users"
107msgstr "всички потребители"
108
109#: ../tuxpaint-config2.cxx:1786
110#, c-format
111msgid "Apply changes you made to %s?"
112msgstr "Запомни промените направини на %s"
113
114#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
115msgid "No"
116msgstr "Не"
117
118#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
119msgid "Yes"
120msgstr "Да"
121
122#: ../tuxpaint-config2.cxx:1807 ../tuxpaint-config2.cxx:1810
123msgid "Tux Paint Config v"
124msgstr "Конфигурация на версията на Tux Paint"
125
126#. TAB: ABOUT
127#: ../tuxpaint-config2.cxx:1819
128msgid "About"
129msgstr "За"
130
131#: ../tuxpaint-config2.cxx:1826
132msgid "About Tux Paint Config."
133msgstr "За конфигурацията на версията на Tux Paint "
134
135#. TAB: VIDEO / SOUND
136#: ../tuxpaint-config2.cxx:1842
137#, fuzzy
138#| msgid "Video / Sound"
139msgid "Video/Sound"
140msgstr "Видео / Звук"
141
142#: ../tuxpaint-config2.cxx:1849
143msgid "Video:"
144msgstr "Видео:"
145
146#: ../tuxpaint-config2.cxx:1853
147msgid "&Fullscreen"
148msgstr "&Цял екран"
149
150#: ../tuxpaint-config2.cxx:1858
151msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
152msgstr ""
153"Включвай Tux Paint в режим на цял екран, отколкото в режим на прозорец."
154
155#: ../tuxpaint-config2.cxx:1864
156msgid "&Native"
157msgstr "&Местен"
158
159#: ../tuxpaint-config2.cxx:1868
160msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
161msgstr ""
162"Използвай локалната резолюция на монитора, когато си в режим на цял екран."
163
164#: ../tuxpaint-config2.cxx:1874
165msgid "Window size : "
166msgstr "Размер на прозореца: "
167
168#: ../tuxpaint-config2.cxx:1898
169msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
170msgstr "Размер на прозореца или резолюция в рецим на цял екран"
171
172#: ../tuxpaint-config2.cxx:1904
173msgid "&Rotate Orientation"
174msgstr "&Завърти ориентацията"
175
176#: ../tuxpaint-config2.cxx:1908
177msgid ""
178"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
179"a tablet PC)"
180msgstr ""
181"Смени височината и ширината за да се завърти на 90 градуса (полезно при "
182"работа с  таблети-PC)"
183
184#: ../tuxpaint-config2.cxx:1914
185#, fuzzy
186#| msgid "Allow Screensaver"
187msgid "Allow S&creensaver"
188msgstr "Позволи скрийнсейвър"
189
190#: ../tuxpaint-config2.cxx:1918
191msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
192msgstr ""
193"Не изключвайте системният ви скрийнсейвър докато Tux Paint все още работи."
194
195#: ../tuxpaint-config2.cxx:1927
196msgid "Sound:"
197msgstr "Звук:"
198
199#: ../tuxpaint-config2.cxx:1931
200msgid "Enable &Sound Effects"
201msgstr "Включи &Звукови Ефекти"
202
203#: ../tuxpaint-config2.cxx:1936
204msgid "Enable/disable sound effects."
205msgstr "Включи/изключи звукови ефекти"
206
207#: ../tuxpaint-config2.cxx:1945 ../tuxpaint-config2.cxx:1959
208msgid "Color Palette File:"
209msgstr "Фай с цветнна палитра:"
210
211#: ../tuxpaint-config2.cxx:1949
212msgid "Use &Alternative Color Palette"
213msgstr "Използвай &Алтернативна Палитра с Цветове"
214
215#: ../tuxpaint-config2.cxx:1954
216msgid ""
217"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
218msgstr ""
219"НЕ използвай палитрата по подразбиране, използвай цвето дефинирани в "
220"следният файл:"
221
222#: ../tuxpaint-config2.cxx:1964 ../tuxpaint-config2.cxx:2507
223#: ../tuxpaint-config2.cxx:2592
224msgid "Browse..."
225msgstr "Разгледай..."
226
227#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
228#: ../tuxpaint-config2.cxx:1975
229#, fuzzy
230#| msgid "Mouse / Keyboard"
231msgid "Mouse/Keyboard"
232msgstr "Мишка / Клавиатура"
233
234#: ../tuxpaint-config2.cxx:1983
235msgid "Cursor:"
236msgstr "Курсор"
237
238#: ../tuxpaint-config2.cxx:1987
239msgid "&Fancy Cursor Shapes"
240msgstr "&Готини Модели за Курсора"
241
242#: ../tuxpaint-config2.cxx:1992
243msgid ""
244"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
245"what you are doing."
246msgstr ""
247"Промени формата на показалеца на мишката, в зависимост от това къде е "
248"мишката и какво прави в момента. "
249
250#: ../tuxpaint-config2.cxx:1998
251msgid "&Hide Cursor"
252msgstr "&Скрий Курсора"
253
254#: ../tuxpaint-config2.cxx:2003
255msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
256msgstr ""
257"Скрий напълно курсора (полезно при използването на устройства с тъчскрийн)"
258
259#. Fl_Group* o
260#: ../tuxpaint-config2.cxx:2012 ../tuxpaint-config2.cxx:2630
261msgid "Keyboard:"
262msgstr "Клавиатура"
263
264#: ../tuxpaint-config2.cxx:2016
265msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
266msgstr "Включи &Бързите Комбинации от Клавиатурата"
267
268#: ../tuxpaint-config2.cxx:2021
269msgid ""
270"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
271"Control+S to Save)"
272msgstr ""
273"Позволява комбинациите от бутони да се използват като кратки пътища до "
274"определени команди (като например Control+S за Запази)"
275
276#: ../tuxpaint-config2.cxx:2033 ../tuxpaint-config2.cxx:2615
277msgid "Mouse:"
278msgstr "Мишка"
279
280#: ../tuxpaint-config2.cxx:2037
281msgid "&Grab Mouse Pointer"
282msgstr "&Хвани Показалеца на Мишката"
283
284#: ../tuxpaint-config2.cxx:2042
285msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
286msgstr "Забрани на показалеца на мишката да напуска прозореца на Tux Paint"
287
288#: ../tuxpaint-config2.cxx:2047
289msgid "Mouse &Wheel Support"
290msgstr "Поддръжка на Колелцето на Мишката"
291
292#: ../tuxpaint-config2.cxx:2052
293msgid ""
294"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
295"stamps)"
296msgstr ""
297"Позволи на колелцето на мишката да може да скролва между предмети (като "
298"четки,печати и тн.)."
299
300#: ../tuxpaint-config2.cxx:2057
301msgid "No &Button Distinction"
302msgstr "Без &Разлика в Бутоните"
303
304#: ../tuxpaint-config2.cxx:2061
305msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
306msgstr ""
307"Позволи средният и десният бутон на мишката да се използват за кликане."
308
309#. TAB: SIMPLIFCIATION
310#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
311#: ../tuxpaint-config2.cxx:2074
312msgid "Simplification"
313msgstr "Опростяване"
314
315#: ../tuxpaint-config2.cxx:2082
316msgid "Interface Simplification:"
317msgstr "Опростяване на Интерфейса"
318
319#: ../tuxpaint-config2.cxx:2086
320msgid "Disable Shape &Rotation"
321msgstr "Изключи Ротацията на Формите"
322
323#: ../tuxpaint-config2.cxx:2091
324msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
325msgstr ""
326"Ротацията на инструмента за форми е изключен. Полезно за по-млади деца."
327
328#: ../tuxpaint-config2.cxx:2096
329msgid "Simple Stamp &Outlines"
330msgstr "Прост Печат и &Структора"
331
332#: ../tuxpaint-config2.cxx:2101
333msgid ""
334"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
335"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
336msgstr ""
337"Чертай правоъгълник около курсора когато слагаш печати, отколкото детайлни "
338"структори."
339
340#: ../tuxpaint-config2.cxx:2106
341msgid "Show &Uppercase Text Only"
342msgstr "Показвай Текст с Главни букви само"
343
344#: ../tuxpaint-config2.cxx:2111
345msgid ""
346"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
347"UPPERCASE rather than Mixed Case."
348msgstr ""
349"Покажи всеки текст в Tux Paint (бутони,диалогови прозорци и тн.) да се "
350"показват с главни букви, отколкото със смесени."
351
352#: ../tuxpaint-config2.cxx:2120
353msgid "Initial Stamp Size:"
354msgstr "Избери размер на печата:"
355
356#: ../tuxpaint-config2.cxx:2137
357msgid "Control Simplification:"
358msgstr "Контрлирай Опростяването:"
359
360#: ../tuxpaint-config2.cxx:2141
361msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
362msgstr "Изклщчи бутона 'Излез' и клавишът [Escape]"
363
364#: ../tuxpaint-config2.cxx:2146
365msgid ""
366"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
367"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
368msgstr ""
369"Натискането на бутона, който затваря прозореца (Х) в заглавната лента, или "
370"натискането на бутона [Alt] +[F4] или [Shift]+[Ctrl]+[Escape]  също ще спрат "
371"Tux Paint "
372
373#: ../tuxpaint-config2.cxx:2151
374msgid "Disable '&Stamps' Tool"
375msgstr "Изключване на инструмента ‘Печат’"
376
377#: ../tuxpaint-config2.cxx:2156
378msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
379msgstr ""
380"Не зареждайте печати при стартиране, защото по този начин изключване на "
381"инструмент печат"
382
383#: ../tuxpaint-config2.cxx:2161
384msgid "Disable Stamp &Controls"
385msgstr "Изключване на Печат&Контрол"
386
387#: ../tuxpaint-config2.cxx:2166
388msgid ""
389"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
390"Grow, Mirror and Flip)."
391msgstr ""
392"Опростяването на инструмента ‘Печат’ става чрез премахването на бутоните за "
393"контрол на печата(Свиване, Увеличаване, Огледален ефект и Завъртане)"
394
395#: ../tuxpaint-config2.cxx:2171
396msgid "Disable &Magic Controls"
397msgstr " Изключване и ‘Magic’ управление"
398
399#: ../tuxpaint-config2.cxx:2176
400msgid ""
401"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
402"and fullscreen modes."
403msgstr ""
404"Опростяването на ‘Magic’ инструментите става като премахнете  бутоните за "
405"превключване между ‘Paint’ и ‘Цял екран’ режим на работа "
406
407#: ../tuxpaint-config2.cxx:2181
408msgid "Disable '&Label' Tool"
409msgstr "Изклчване и инструмент „Етикет” "
410
411#: ../tuxpaint-config2.cxx:2186
412msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
413msgstr ""
414"Изключване на\"Етикет \"въвеждане на текст инструмент (оставяйки само\" "
415"Текст \"инструмент)."
416
417#. TAB: LANGUAGES
418#: ../tuxpaint-config2.cxx:2197
419msgid "Languages"
420msgstr "Езици"
421
422#: ../tuxpaint-config2.cxx:2203
423msgid "Language:"
424msgstr "Език:"
425
426#: ../tuxpaint-config2.cxx:2207
427msgid "Language : "
428msgstr "Език : "
429
430#: ../tuxpaint-config2.cxx:2222
431msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
432msgstr ""
433"Стартирайте Tux Paint на определен език (отказване на системните настройки)"
434
435#: ../tuxpaint-config2.cxx:2227
436msgid "&Mirror Stamps"
437msgstr "Огледални печати"
438
439#: ../tuxpaint-config2.cxx:2232
440msgid ""
441"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
442"prefer things appearing right-to-left."
443msgstr ""
444"Автоматично дава огледален образ на всички марки. Полезно за потребители, "
445"които предпочитат нещата да се появяват отдясно наляво."
446
447#: ../tuxpaint-config2.cxx:2241
448msgid "Fonts:"
449msgstr "Шрифтове"
450
451#: ../tuxpaint-config2.cxx:2245
452#, fuzzy
453#| msgid "L oad System &Fonts"
454msgid "Load System &Fonts"
455msgstr "Заредете системата „Шрифтове”"
456
457#: ../tuxpaint-config2.cxx:2250
458msgid ""
459"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
460"cause instability!)"
461msgstr ""
462"Опитайте да заредите повече шрифтове, намерени из вашия компютър. "
463"(Забележка: може да предизвика „несигурност”)"
464
465#: ../tuxpaint-config2.cxx:2255
466msgid "Load All &Locale Fonts"
467msgstr "Заредете всички и локални шрифтове"
468
469#: ../tuxpaint-config2.cxx:2260
470msgid ""
471"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
472"locale Tux Paint is being run under."
473msgstr ""
474"Зареждане на всички дадени специфични шрифтове инсталирани в Tux Paint, "
475"въпреки че Tux Paint е отворена"
476
477#. TAB: PRINTING
478#: ../tuxpaint-config2.cxx:2271
479msgid "Printing"
480msgstr "Принтиране"
481
482#: ../tuxpaint-config2.cxx:2277
483msgid "Print Permissions:"
484msgstr "Позволение за принтиране"
485
486#: ../tuxpaint-config2.cxx:2281
487msgid "Allow &Printing"
488msgstr "Разреши принтиране"
489
490#: ../tuxpaint-config2.cxx:2286
491msgid "Let users print from within Tux Paint."
492msgstr "Позволи на потребителя да принтира от Tux Paint "
493
494#: ../tuxpaint-config2.cxx:2291
495msgid "Print Delay : "
496msgstr "Отлагане на принтирането"
497
498#: ../tuxpaint-config2.cxx:2297
499msgid "seconds"
500msgstr "секунди"
501
502#: ../tuxpaint-config2.cxx:2301
503msgid ""
504"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
505"printing.)"
506msgstr ""
507"Ограничаване на печат до веднъж на секунда N. (Въведете\"0 \" за да бъде "
508"разрешено неограничен печат). "
509
510#: ../tuxpaint-config2.cxx:2309
511msgid "Show Printer Dialog:"
512msgstr "Покажи диалоговия прозорец на принтера"
513
514#: ../tuxpaint-config2.cxx:2314
515msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
516msgstr "Само когато бутоните [Alt] и модификатор са натиснати "
517
518#: ../tuxpaint-config2.cxx:2321
519msgid "Always &show printer dialog"
520msgstr "Винаги показвай диалоговия прозорец на принтера"
521
522#: ../tuxpaint-config2.cxx:2328
523msgid "&Never show printer dialog"
524msgstr "Никога не показвай диалоговия прозорец на принтера"
525
526#: ../tuxpaint-config2.cxx:2335
527msgid "(Even when [Alt] is held.)"
528msgstr "(Дори когато [Alt] е натиснат)"
529
530#: ../tuxpaint-config2.cxx:2349
531msgid "Save printer configuration"
532msgstr "Запази конфигурацията на принтера"
533
534#: ../tuxpaint-config2.cxx:2358
535msgid "Print Commands:"
536msgstr "Управление на принтера"
537
538#: ../tuxpaint-config2.cxx:2362
539msgid "Use &Alternative Print Command"
540msgstr "Използвай алтернативни команди за принтера"
541
542#: ../tuxpaint-config2.cxx:2367
543msgid ""
544"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
545"(Advanced! Unix/Linux only!)"
546msgstr ""
547"Промени стандартната настройка на Tux Paint за принтиране (‘lpr’ ) с друга "
548"(Само за напреднали Unix/Linux) "
549
550#: ../tuxpaint-config2.cxx:2377
551msgid ""
552"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
553"standard input (STDIN)."
554msgstr ""
555" Въведете команда за печат. Трябва да приеме формата PostScript на "
556"стандартния вход (STDIN)  "
557
558#: ../tuxpaint-config2.cxx:2388
559msgid "Use &Alternative Print Dialog"
560msgstr "Употреба на алтернативен диалогов печат"
561
562#: ../tuxpaint-config2.cxx:2393
563msgid ""
564"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
565"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
566msgstr ""
567"Откажете настойките по подразбиране на Tux Panit за принтиране пр. "
568"('kprinter') за други (Само за напреднали Unix/Linux) "
569
570#: ../tuxpaint-config2.cxx:2403
571msgid ""
572"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
573"standard input (STDIN)."
574msgstr ""
575"Въведете командата диалоговия прозорец за печат. Той трябва да приеме формат "
576"PostScript на своя стандартен вход (STDIN)."
577
578#: ../tuxpaint-config2.cxx:2410
579msgid "Paper Size : "
580msgstr "Размер на хартията"
581
582#. TAB: SAVING
583#: ../tuxpaint-config2.cxx:2431
584msgid "Saving"
585msgstr "Запазване"
586
587#: ../tuxpaint-config2.cxx:2438
588msgid "Save Over Earlier Work:"
589msgstr "Запази на мястото на предишния файл"
590
591#: ../tuxpaint-config2.cxx:2442
592msgid "&Ask Before Overwriting"
593msgstr "Попитай преди замяна"
594
595#: ../tuxpaint-config2.cxx:2447
596msgid ""
597"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
598"make a new file."
599msgstr ""
600"Преди повторно запазване на изображение попитай дали да замени или да "
601"създаде нов файл"
602
603#: ../tuxpaint-config2.cxx:2452
604msgid "Always &Overwrite Older Version"
605msgstr "Винаги заменяй старата версия"
606
607#: ../tuxpaint-config2.cxx:2457
608msgid ""
609"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
610"Potential for lost work!)"
611msgstr ""
612"Когато презаписва изображение, винаги да заменя с него старото "
613"(Предупреждение: Възможно е да загубите файл)"
614
615#: ../tuxpaint-config2.cxx:2462
616msgid "Always Save &New Picture"
617msgstr "Винаги запаметявай като ново изображение"
618
619#: ../tuxpaint-config2.cxx:2467
620msgid ""
621"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
622"lots of files!)"
623msgstr ""
624"При презаписване на изображение винаги създавай нов файл (Предупреждение: "
625"Възможно е създаване на прекалено много файлове)"
626
627#: ../tuxpaint-config2.cxx:2474
628msgid "Start Blank:"
629msgstr "Започване на празно поле"
630
631#: ../tuxpaint-config2.cxx:2479
632msgid "Start with &Blank Canvas"
633msgstr "Започване с бяло платно"
634
635#: ../tuxpaint-config2.cxx:2488
636msgid "Save Directory:"
637msgstr "Запазване категория"
638
639#: ../tuxpaint-config2.cxx:2492
640msgid "Use &Alternative Save Directory"
641msgstr "Използване на алтернативни & Избиране на всички"
642
643#: ../tuxpaint-config2.cxx:2497
644msgid ""
645"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
646msgstr "Не пази снимки в стандартната директория, използвай следния адрес:"
647
648#: ../tuxpaint-config2.cxx:2502
649msgid "Alternative Save Directory:"
650msgstr "Алтернативна директория за запазване"
651
652#: ../tuxpaint-config2.cxx:2514
653msgid "More Saving Options:"
654msgstr "Повече възможности за запаметяване"
655
656#: ../tuxpaint-config2.cxx:2519
657msgid "Disable '&Save' Button"
658msgstr "Изключване на бутона за запазване"
659
660#: ../tuxpaint-config2.cxx:2524
661msgid ""
662"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
663"paper.'"
664msgstr ""
665"Не позволявай запазването на изображения. В такъв случай Tux Paint действа "
666"само като чернова за записки "
667
668#: ../tuxpaint-config2.cxx:2530
669msgid "&Auto-save on Quit"
670msgstr "Автоматично запазване при затваряне на програмата"
671
672#: ../tuxpaint-config2.cxx:2535
673msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
674msgstr "Не питай за запазване на файла, при затваряне автоматично запазване"
675
676#. TAB: DATA
677#: ../tuxpaint-config2.cxx:2547
678msgid "Data"
679msgstr "Данни"
680
681#. FIXME: Looks awful:
682#: ../tuxpaint-config2.cxx:2555
683msgid "Lockfile:"
684msgstr "Заключване на файл"
685
686#: ../tuxpaint-config2.cxx:2559
687msgid "&Don't use lockfile"
688msgstr "Не използвай заключване на файл"
689
690#: ../tuxpaint-config2.cxx:2563
691msgid ""
692"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
693"(May be necessary in a networked environment.)"
694msgstr ""
695"Не проверявай за заключени файлове.Позволяване на Tux Paint  да бъде "
696"отваряна многократно "
697
698#: ../tuxpaint-config2.cxx:2573
699msgid "Data Directory:"
700msgstr "Директория на данните"
701
702#: ../tuxpaint-config2.cxx:2577
703msgid "Use &Alternative Data Directory"
704msgstr "Използвай алтернативна директория на данните"
705
706#: ../tuxpaint-config2.cxx:2582
707msgid ""
708"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
709"following location:"
710msgstr ""
711"Не зареждай четки печати и тн. от стандартната директория, а използвай "
712"следната:"
713
714#: ../tuxpaint-config2.cxx:2587
715msgid "Alternative Data Directory:"
716msgstr "Алтернативна Директория на Данните"
717
718#: ../tuxpaint-config2.cxx:2609
719msgid "Accessibility"
720msgstr ""
721
722#: ../tuxpaint-config2.cxx:2619
723msgid "Sticky mouse clicks"
724msgstr ""
725
726#. Fl_Check_Button* o
727#: ../tuxpaint-config2.cxx:2623
728msgid ""
729"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
730"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
731"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
732"pointer controls."
733msgstr ""
734
735#: ../tuxpaint-config2.cxx:2634
736msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
737msgstr ""
738
739#. Fl_Check_Button* o
740#: ../tuxpaint-config2.cxx:2638
741msgid ""
742"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
743"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
744"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
745"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
746"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
747"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
748msgstr ""
749
750#: ../tuxpaint-config2.cxx:2646
751msgid "Onscreen keyboard:"
752msgstr ""
753
754#: ../tuxpaint-config2.cxx:2650
755msgid "Show a keyboard on the screen"
756msgstr ""
757
758#. Fl_Check_Button* o
759#: ../tuxpaint-config2.cxx:2654
760msgid ""
761"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
762"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
763msgstr ""
764
765#. Fl_Box* o
766#: ../tuxpaint-config2.cxx:2659
767msgid "Layout"
768msgstr ""
769
770#. Fl_Choice* o
771#: ../tuxpaint-config2.cxx:2671
772msgid "How are keys organized in the keyboard"
773msgstr ""
774
775#. Fl_Box* o
776#: ../tuxpaint-config2.cxx:2676
777msgid "Disable layout changes"
778msgstr ""
779
780#. Fl_Check_Button* o
781#: ../tuxpaint-config2.cxx:2681
782msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
783msgstr ""
784
785#. Fl_Group* o
786#. TAB: JOYSTICK
787#: ../tuxpaint-config2.cxx:2699
788msgid "Joystick"
789msgstr ""
790
791#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
792#: ../tuxpaint-config2.cxx:2710
793msgid "Main device:"
794msgstr ""
795
796#. Fl_Spinner* o
797#: ../tuxpaint-config2.cxx:2720
798msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
799msgstr ""
800
801#. Fl_Spinner* o
802#: ../tuxpaint-config2.cxx:2731
803msgid ""
804"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
805"(0-500; default value is 15)"
806msgstr ""
807
808#. Fl_Spinner* o
809#: ../tuxpaint-config2.cxx:2743
810msgid ""
811"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
812"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
813msgstr ""
814
815#. Fl_Spinner* o
816#: ../tuxpaint-config2.cxx:2753
817msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
818msgstr ""
819
820#. Fl_Group* o
821#: ../tuxpaint-config2.cxx:2760
822msgid "Hat:"
823msgstr ""
824
825#. Fl_Spinner* o
826#: ../tuxpaint-config2.cxx:2769
827msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
828msgstr ""
829
830#. Fl_Spinner* o
831#: ../tuxpaint-config2.cxx:2781
832msgid ""
833"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
834"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
835msgstr ""
836
837#. Fl_Group* o
838#: ../tuxpaint-config2.cxx:2792
839msgid "Buttons to disable:"
840msgstr ""
841
842#. Fl_Input* o
843#: ../tuxpaint-config2.cxx:2808
844msgid ""
845"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
846"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
847"g. 2,3,5)"
848msgstr ""
849
850#: ../tuxpaint-config2.cxx:2817
851msgid "Button shortcuts:"
852msgstr ""
853
854#: ../tuxpaint-config2.cxx:2821
855msgid ""
856"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
857"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
858msgstr ""
859
860#. Fl_Box* o
861#: ../tuxpaint-config2.cxx:2826
862msgid "Button number for the Escape key."
863msgstr ""
864
865#. Fl_Spinner* o
866#: ../tuxpaint-config2.cxx:2834
867msgid "Button number for the Brush tool."
868msgstr ""
869
870#. Fl_Spinner* o
871#: ../tuxpaint-config2.cxx:2842
872msgid "Button number for the Stamps tool."
873msgstr ""
874
875#. Fl_Spinner* o
876#: ../tuxpaint-config2.cxx:2850
877msgid "Button number for the Lines tool."
878msgstr ""
879
880#. Fl_Spinner* o
881#: ../tuxpaint-config2.cxx:2858
882msgid "Button number for the Shapes tool."
883msgstr ""
884
885#. Fl_Spinner* o
886#: ../tuxpaint-config2.cxx:2866
887msgid "Button number for the Text tool."
888msgstr ""
889
890#. Fl_Spinner* o
891#: ../tuxpaint-config2.cxx:2874
892msgid "Button number for the Label tool."
893msgstr ""
894
895#. Fl_Spinner* o
896#: ../tuxpaint-config2.cxx:2882
897msgid "Button number for the Magic tool."
898msgstr ""
899
900#. Fl_Spinner* o
901#: ../tuxpaint-config2.cxx:2890
902msgid "Button number for Undo."
903msgstr ""
904
905#. Fl_Spinner* o
906#: ../tuxpaint-config2.cxx:2898
907msgid "Button number for Redo."
908msgstr ""
909
910#. Fl_Spinner* o
911#: ../tuxpaint-config2.cxx:2906
912msgid "Button number for the Eraser tool."
913msgstr ""
914
915#. Fl_Spinner* o
916#: ../tuxpaint-config2.cxx:2914
917msgid "Button number for the New tool."
918msgstr ""
919
920#. Fl_Spinner* o
921#: ../tuxpaint-config2.cxx:2922
922msgid "Button number for the Open tool."
923msgstr ""
924
925#. Fl_Spinner* o
926#: ../tuxpaint-config2.cxx:2930
927msgid "Button number for saving."
928msgstr ""
929
930#. Fl_Spinner* o
931#: ../tuxpaint-config2.cxx:2938
932msgid "Button number for Page Setup."
933msgstr ""
934
935#. Fl_Spinner* o
936#: ../tuxpaint-config2.cxx:2946
937msgid "Button number for printing."
938msgstr ""
939
940#: ../tuxpaint-config2.cxx:2968
941msgid "Settings for : "
942msgstr "Настройки за:"
943
944#: ../tuxpaint-config2.cxx:2972
945msgid "Current User"
946msgstr "Сегашен Потребител"
947
948#: ../tuxpaint-config2.cxx:2973
949msgid "All Users"
950msgstr "Всички Потребители"
951
952#: ../tuxpaint-config2.cxx:2979
953msgid "Use \"All Users\" Settings"
954msgstr "Използвай настрйките на \"Всички Потребители\""
955
956#: ../tuxpaint-config2.cxx:2983
957msgid "Apply"
958msgstr "Приложи"
959
960#: ../tuxpaint-config2.cxx:2991
961msgid "Reset"
962msgstr "Нулиране"
963
964#: ../tuxpaint-config2.cxx:2998
965msgid "Defaults"
966msgstr "По подразбиране"
967
968#: ../tuxpaint-config2.cxx:3005
969msgid "Quit"
970msgstr "Излез"
971
972#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
973msgid "Tux Paint Config."
974msgstr "Конфигурирай на Tux Paint"
975
976#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
977msgid "Configure Tux Paint"
978msgstr "Конфигуриране на Tux Paint"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.