source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/nn.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 3 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 27.8 KB
Line 
1# This file is distributed under the same license as the Tux Paint Config. package.
2#
3# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2009, 2014.
4msgid ""
5msgstr ""
6"Project-Id-Version: 0.0.12\n"
7"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8"POT-Creation-Date: 2014-07-09 20:09+0200\n"
9"PO-Revision-Date: 2014-07-09 20:09+0200\n"
10"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
11"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
12"Language: nn\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19#: ../about.h:10
20msgid ""
21"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
22"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
23"\n"
24"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
25"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
26"children.\n"
27"\n"
28"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
29"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
30"bottom.\n"
31"\n"
32"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
33"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
34"to write out a new configuration file.\n"
35"\n"
36"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
37msgstr ""
38"Velkommen til det grafiske oppsettverkøyet for Tux Paint, laga av Torsten "
39"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick og Martin Fuhrer.\n"
40"\n"
41"Her kan du endra alle innstillingane til Tux Paint. Du kan blant anna velja "
42"mellom vindaugs- og fullskjermmodus, du kan endra språket i "
43"brukargrensesnittet, og du kan forenkla programmet for dei yngste barna.\n"
44"\n"
45"Bruk rullegardinmenyen «Innstillingane gjeld» nede på skjermbiletet for å "
46"velja om innstillingane skal berre gjelda denne brukaren eller alle "
47"brukarane på maskina.\n"
48"\n"
49"Bruk fanene på toppen for å velja innstillingskategori, gjer så endringane "
50"du ønskjer, og trykk til slutt på «Bruk»-knappen heilt nede for å lagra "
51"innstillingane.\n"
52"\n"
53"Dei nye innstillingane trer i kraft neste gong du startar Tux Paint."
54
55#: ../tuxpaint-config.cxx:208
56msgid "(Use system's default)"
57msgstr "(Bruk systemstandard)"
58
59#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
60msgid "(Use system's setting)"
61msgstr "(Bruk systemstandard)"
62
63#: ../tuxpaint-config2.cxx:1525 ../tuxpaint-config2.cxx:2129
64msgid "Default (no override)"
65msgstr "Standard (ikkje overstyr)"
66
67#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527
68msgid "Override: Small"
69msgstr "Overstyr: liten"
70
71#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
72msgid "Override: Medium"
73msgstr "Overstyr: middels"
74
75#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
76msgid "Override: Large"
77msgstr "Overstyr: stor"
78
79#: ../tuxpaint-config2.cxx:1636
80msgid "Save Directory?"
81msgstr "Lagringsmappe"
82
83#: ../tuxpaint-config2.cxx:1670
84msgid "Data Directory?"
85msgstr "Datamappe"
86
87#: ../tuxpaint-config2.cxx:1703
88msgid "Color Palette File?"
89msgstr "Fargepalettfil"
90
91#: ../tuxpaint-config2.cxx:1742
92msgid "Quit without applying changes?"
93msgstr "Vil du avslutta utan å lagra endringane?"
94
95#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
96msgid "&No"
97msgstr "&Nei"
98
99#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
100msgid "&Yes"
101msgstr "&Ja"
102
103#: ../tuxpaint-config2.cxx:1779
104msgid "current user"
105msgstr "denne brukaren"
106
107#: ../tuxpaint-config2.cxx:1782
108msgid "all users"
109msgstr "alle brukarane"
110
111#: ../tuxpaint-config2.cxx:1786
112#, c-format
113msgid "Apply changes you made to %s?"
114msgstr "Vil du lagra endringane til %s?"
115
116#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
117msgid "No"
118msgstr "Nei"
119
120#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
121msgid "Yes"
122msgstr "Ja"
123
124#: ../tuxpaint-config2.cxx:1807 ../tuxpaint-config2.cxx:1810
125msgid "Tux Paint Config v"
126msgstr "Tux Paint-oppsett"
127
128#. TAB: ABOUT
129#: ../tuxpaint-config2.cxx:1819
130msgid "About"
131msgstr "Om"
132
133#: ../tuxpaint-config2.cxx:1826
134msgid "About Tux Paint Config."
135msgstr "Om oppsettprogrammet"
136
137#. TAB: VIDEO / SOUND
138#: ../tuxpaint-config2.cxx:1842
139msgid "Video/Sound"
140msgstr "Bilete og lyd"
141
142#: ../tuxpaint-config2.cxx:1849
143msgid "Video:"
144msgstr "Bilete:"
145
146#: ../tuxpaint-config2.cxx:1853
147msgid "&Fullscreen"
148msgstr "&Fullskjerm"
149
150#: ../tuxpaint-config2.cxx:1858
151msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
152msgstr "Køyr Tux Paint i fullskjermmodus i staden for i eit vindauge."
153
154#: ../tuxpaint-config2.cxx:1864
155msgid "&Native"
156msgstr "&Hovudoppløysing"
157
158#: ../tuxpaint-config2.cxx:1868
159msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
160msgstr "Bruk standard hovudoppløysing i fullskjermmodus."
161
162#: ../tuxpaint-config2.cxx:1874
163msgid "Window size : "
164msgstr "Storleik på vindauget: "
165
166#: ../tuxpaint-config2.cxx:1898
167msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
168msgstr "Storleiken på vindauget, eller oppløysinga i fullskjermmodus."
169
170#: ../tuxpaint-config2.cxx:1904
171msgid "&Rotate Orientation"
172msgstr "&Drei skjermbiletet"
173
174#: ../tuxpaint-config2.cxx:1908
175msgid ""
176"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
177"a tablet PC)"
178msgstr "Byt breidd og høgd, for å rotera 90 gradar (nyttig for tavle-PC-ar)."
179
180#: ../tuxpaint-config2.cxx:1914
181msgid "Allow S&creensaver"
182msgstr "&Tillat pauseskjerm"
183
184#: ../tuxpaint-config2.cxx:1918
185msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
186msgstr "Ikkje slå av pauseskjermen når Tux Paint køyrer."
187
188#: ../tuxpaint-config2.cxx:1927
189msgid "Sound:"
190msgstr "Lyd:"
191
192#: ../tuxpaint-config2.cxx:1931
193msgid "Enable &Sound Effects"
194msgstr "Bruk &lydeffektar"
195
196#: ../tuxpaint-config2.cxx:1936
197msgid "Enable/disable sound effects."
198msgstr "Bruk eller ikkje bruk lydeffektar."
199
200#: ../tuxpaint-config2.cxx:1945 ../tuxpaint-config2.cxx:1959
201msgid "Color Palette File:"
202msgstr "Fargepalett:"
203
204#: ../tuxpaint-config2.cxx:1949
205msgid "Use &Alternative Color Palette"
206msgstr "Bruk &alternativ fargepalett"
207
208#: ../tuxpaint-config2.cxx:1954
209msgid ""
210"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
211msgstr "Ikkje bruk standard fargepalett, men heller fargane definerte i fila:"
212
213#: ../tuxpaint-config2.cxx:1964 ../tuxpaint-config2.cxx:2507
214#: ../tuxpaint-config2.cxx:2592
215msgid "Browse..."
216msgstr "Bla gjennom …"
217
218#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
219#: ../tuxpaint-config2.cxx:1975
220msgid "Mouse/Keyboard"
221msgstr "Mus og tastatur"
222
223#: ../tuxpaint-config2.cxx:1983
224msgid "Cursor:"
225msgstr "Peikar:"
226
227#: ../tuxpaint-config2.cxx:1987
228msgid "&Fancy Cursor Shapes"
229msgstr "&Flotte peikarformer"
230
231#: ../tuxpaint-config2.cxx:1992
232msgid ""
233"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
234"what you are doing."
235msgstr "Byt peikarform etter kor peikaren står og kva du gjer."
236
237#: ../tuxpaint-config2.cxx:1998
238msgid "&Hide Cursor"
239msgstr "&Gøym peikaren"
240
241#: ../tuxpaint-config2.cxx:2003
242msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
243msgstr "Gøym peikaren. (Nyttig for peikeskjermar.)"
244
245#. Fl_Group* o
246#: ../tuxpaint-config2.cxx:2012 ../tuxpaint-config2.cxx:2630
247msgid "Keyboard:"
248msgstr "Tastatur:"
249
250#: ../tuxpaint-config2.cxx:2016
251msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
252msgstr "&Bruk snøggtastar"
253
254#: ../tuxpaint-config2.cxx:2021
255msgid ""
256"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
257"Control+S to Save)"
258msgstr "Tillatt snøggtastar for visse kommandoar (som «Ctrl +S» for å lagra)."
259
260#: ../tuxpaint-config2.cxx:2033 ../tuxpaint-config2.cxx:2615
261msgid "Mouse:"
262msgstr "Mus:"
263
264#: ../tuxpaint-config2.cxx:2037
265msgid "&Grab Mouse Pointer"
266msgstr "F&ang inn musepeikaren"
267
268#: ../tuxpaint-config2.cxx:2042
269msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
270msgstr "Hindra musepeikaren å forlata Tux Paint-vindauget."
271
272#: ../tuxpaint-config2.cxx:2047
273msgid "Mouse &Wheel Support"
274msgstr "&Støtte for mushjul"
275
276#: ../tuxpaint-config2.cxx:2052
277msgid ""
278"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
279"stamps)"
280msgstr ""
281"Tillat bruk av mushjulet til å rulla gjennom for eksempel penslar og stempel."
282
283#: ../tuxpaint-config2.cxx:2057
284msgid "No &Button Distinction"
285msgstr "&Ikkje skil mellom knappane"
286
287#: ../tuxpaint-config2.cxx:2061
288msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
289msgstr "Tillat å bruka midtknappen og høgreknappen på musa til å klikka."
290
291#. TAB: SIMPLIFCIATION
292#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
293#: ../tuxpaint-config2.cxx:2074
294msgid "Simplification"
295msgstr "Forenkling"
296
297#: ../tuxpaint-config2.cxx:2082
298msgid "Interface Simplification:"
299msgstr "Forenkling av grensesnittet:"
300
301#: ../tuxpaint-config2.cxx:2086
302msgid "Disable Shape &Rotation"
303msgstr "&Slå av dreiing av figurane"
304
305#: ../tuxpaint-config2.cxx:2091
306msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
307msgstr "Slå av dreiing av figurane. Kan vera greitt for dei aller yngste."
308
309#: ../tuxpaint-config2.cxx:2096
310msgid "Simple Stamp &Outlines"
311msgstr "&Enkle stempelomriss"
312
313#: ../tuxpaint-config2.cxx:2101
314msgid ""
315"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
316"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
317msgstr ""
318"Teikn ein firkant rundt peikaren ved plassering av stempel, i staden for eit "
319"detaljert omriss. (Nyttig for trege maskiner og tynnklientar.)"
320
321#: ../tuxpaint-config2.cxx:2106
322msgid "Show &Uppercase Text Only"
323msgstr "&Vis berre store bokstavar"
324
325#: ../tuxpaint-config2.cxx:2111
326msgid ""
327"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
328"UPPERCASE rather than Mixed Case."
329msgstr ""
330"Vis all teksten i Tux Paint (på knappar og i dialogvindauge) med STORE "
331"BOKSTAVAR."
332
333#: ../tuxpaint-config2.cxx:2120
334msgid "Initial Stamp Size:"
335msgstr "Startstorleik for stempel:"
336
337#: ../tuxpaint-config2.cxx:2137
338msgid "Control Simplification:"
339msgstr "Forenkling av kontrollane:"
340
341#: ../tuxpaint-config2.cxx:2141
342msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
343msgstr "&Uverksam «Avslutt»-knapp og «Escape»-tast"
344
345#: ../tuxpaint-config2.cxx:2146
346msgid ""
347"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
348"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
349msgstr ""
350"Du kan framleis avslutta Tux Paint ved å klikka på lukkeknappen («X») i "
351"tittellinja, eller ved å trykkja «Alt + F4» eller «Shift + Ctrl + Escape»."
352
353#: ../tuxpaint-config2.cxx:2151
354msgid "Disable '&Stamps' Tool"
355msgstr "Fjern av s&tempelverktøyet"
356
357#: ../tuxpaint-config2.cxx:2156
358msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
359msgstr ""
360"Ikkje last stempla ved oppstart, slik at stempelverktøyet vert uverksamt."
361
362#: ../tuxpaint-config2.cxx:2161
363msgid "Disable Stamp &Controls"
364msgstr "F&jern stempelkontrollane"
365
366#: ../tuxpaint-config2.cxx:2166
367msgid ""
368"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
369"Grow, Mirror and Flip)."
370msgstr ""
371"Forenkla stempelverktøyet ved å fjerna knappane for endringa av storleik og "
372"retning til stempel."
373
374#: ../tuxpaint-config2.cxx:2171
375msgid "Disable &Magic Controls"
376msgstr "Fjern &magikontrollane"
377
378#: ../tuxpaint-config2.cxx:2176
379msgid ""
380"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
381"and fullscreen modes."
382msgstr ""
383"Forenkla magiverktøya ved å fjerna knappane for å byta mellom pensel- og "
384"heilteikningsfunksjonane."
385
386#: ../tuxpaint-config2.cxx:2181
387msgid "Disable '&Label' Tool"
388msgstr "Fjern &merkelappverktøyet"
389
390#: ../tuxpaint-config2.cxx:2186
391msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
392msgstr ""
393"Slå av «merkelapp»-tekstverktøyet (berre det vanlege tekstverktøyet står att)"
394
395#. TAB: LANGUAGES
396#: ../tuxpaint-config2.cxx:2197
397msgid "Languages"
398msgstr "Språk"
399
400#: ../tuxpaint-config2.cxx:2203
401msgid "Language:"
402msgstr "Språk:"
403
404#: ../tuxpaint-config2.cxx:2207
405msgid "Language : "
406msgstr "Språk: "
407
408#: ../tuxpaint-config2.cxx:2222
409msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
410msgstr "Køyr Tux Paint på dette språket (og overstyr systeminnstillingane)."
411
412#: ../tuxpaint-config2.cxx:2227
413msgid "&Mirror Stamps"
414msgstr "&Spegelvend stempla"
415
416#: ../tuxpaint-config2.cxx:2232
417msgid ""
418"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
419"prefer things appearing right-to-left."
420msgstr ""
421"Spegelvend alle stempla som kan spegelvendast. (Nyttig for dei som "
422"føretrekkjer at ting går frå høgre til venstre.)"
423
424#: ../tuxpaint-config2.cxx:2241
425msgid "Fonts:"
426msgstr "Skrifter:"
427
428#: ../tuxpaint-config2.cxx:2245
429msgid "Load System &Fonts"
430msgstr "&Last systemskriftene"
431
432#: ../tuxpaint-config2.cxx:2250
433msgid ""
434"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
435"cause instability!)"
436msgstr ""
437"Prøv å lasta inn alle skriftene som finst på maskina. Merk at dette kan føra "
438"til stabilitetsproblem."
439
440#: ../tuxpaint-config2.cxx:2255
441msgid "Load All &Locale Fonts"
442msgstr "Last alle &lokale-skriftene"
443
444#: ../tuxpaint-config2.cxx:2260
445msgid ""
446"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
447"locale Tux Paint is being run under."
448msgstr ""
449"Last inn alle lokale-spesifikke skriftene installert i Tux Paint, uavhengig "
450"av kva lokale Tux Paint vert køyrd under."
451
452#. TAB: PRINTING
453#: ../tuxpaint-config2.cxx:2271
454msgid "Printing"
455msgstr "Utskrift"
456
457#: ../tuxpaint-config2.cxx:2277
458msgid "Print Permissions:"
459msgstr "Utskriftsløyve:"
460
461#: ../tuxpaint-config2.cxx:2281
462msgid "Allow &Printing"
463msgstr "Tillat &utskrift"
464
465#: ../tuxpaint-config2.cxx:2286
466msgid "Let users print from within Tux Paint."
467msgstr "Lat brukarane skriva ut frå Tux Paint."
468
469#: ../tuxpaint-config2.cxx:2291
470msgid "Print Delay : "
471msgstr "Ventetid mellom utskrifter:"
472
473#: ../tuxpaint-config2.cxx:2297
474msgid "seconds"
475msgstr "sekund"
476
477#: ../tuxpaint-config2.cxx:2301
478msgid ""
479"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
480"printing.)"
481msgstr ""
482"Tillat berre utskrift kvart n-te sekund. (Skriv inn 0 for inga grense.)"
483
484#: ../tuxpaint-config2.cxx:2309
485msgid "Show Printer Dialog:"
486msgstr "Vis utskriftsdialog:"
487
488#: ../tuxpaint-config2.cxx:2314
489msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
490msgstr "&Berre når «Alt»-tasten er halden inne"
491
492#: ../tuxpaint-config2.cxx:2321
493msgid "Always &show printer dialog"
494msgstr "Vis &alltid utskriftsvindauget"
495
496#: ../tuxpaint-config2.cxx:2328
497msgid "&Never show printer dialog"
498msgstr "Vis a&ldri utskriftsvindauget"
499
500#: ../tuxpaint-config2.cxx:2335
501msgid "(Even when [Alt] is held.)"
502msgstr "(Sjølv når «Alt» er inne.)"
503
504#: ../tuxpaint-config2.cxx:2349
505msgid "Save printer configuration"
506msgstr "Lagra skrivaroppsett"
507
508#: ../tuxpaint-config2.cxx:2358
509msgid "Print Commands:"
510msgstr "Utskriftskommandoar:"
511
512#: ../tuxpaint-config2.cxx:2362
513msgid "Use &Alternative Print Command"
514msgstr "B&ruk alternativ utskriftskommando"
515
516#: ../tuxpaint-config2.cxx:2367
517msgid ""
518"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
519"(Advanced! Unix/Linux only!)"
520msgstr ""
521"Overstyr kommandoen som vert brukt til utskrift (som standard «lpr»). "
522"(Avansert, og berre for Unix og Linux.)"
523
524#: ../tuxpaint-config2.cxx:2377
525msgid ""
526"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
527"standard input (STDIN)."
528msgstr ""
529"Skriv inn utskriftskommandoen. Han må kunna lesa PostScript-formatet som "
530"standard inn («STDIN»)."
531
532#: ../tuxpaint-config2.cxx:2388
533msgid "Use &Alternative Print Dialog"
534msgstr "Bruk al&ternativ utskriftsvindauge"
535
536#: ../tuxpaint-config2.cxx:2393
537msgid ""
538"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
539"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
540msgstr ""
541"Overstyr kommandoen som vert brukt til utskriftvindauget (som standard "
542"«kprinter»). (Avansert, og berre for Unix og Linux.)"
543
544#: ../tuxpaint-config2.cxx:2403
545msgid ""
546"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
547"standard input (STDIN)."
548msgstr ""
549"Skriv inn utskriftvindaugekommandoen. Han må kunna lesa PostScript-formatet "
550"som standard inn («STDIN»)."
551
552#: ../tuxpaint-config2.cxx:2410
553msgid "Paper Size : "
554msgstr "Papirstorleik:"
555
556#. TAB: SAVING
557#: ../tuxpaint-config2.cxx:2431
558msgid "Saving"
559msgstr "Lagring"
560
561#: ../tuxpaint-config2.cxx:2438
562msgid "Save Over Earlier Work:"
563msgstr "Lagra over gamle teikningar:"
564
565#: ../tuxpaint-config2.cxx:2442
566msgid "&Ask Before Overwriting"
567msgstr "&Spør før overskriving"
568
569#: ../tuxpaint-config2.cxx:2447
570msgid ""
571"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
572"make a new file."
573msgstr ""
574"Spør om teikninga skal overskriva den gamle eller lagrast som ei ny teikning."
575
576#: ../tuxpaint-config2.cxx:2452
577msgid "Always &Overwrite Older Version"
578msgstr "S&kriv alltid over den gamle teikninga"
579
580#: ../tuxpaint-config2.cxx:2457
581msgid ""
582"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
583"Potential for lost work!)"
584msgstr ""
585"Skriv alltid over den gamle versjonen av teikninga ved lagring. (Åtvaring: "
586"Kan føra til tapt arbeid!)"
587
588#: ../tuxpaint-config2.cxx:2462
589msgid "Always Save &New Picture"
590msgstr "&Lagra alltid som ny teikning"
591
592#: ../tuxpaint-config2.cxx:2467
593msgid ""
594"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
595"lots of files!)"
596msgstr ""
597"Lagra alltid som ei ny teikning ved lagring. (Åtvaring: Kan føra til mange "
598"filer!)"
599
600#: ../tuxpaint-config2.cxx:2474
601msgid "Start Blank:"
602msgstr "Ny teikning:"
603
604#: ../tuxpaint-config2.cxx:2479
605msgid "Start with &Blank Canvas"
606msgstr "Start &med blankt ark"
607
608#: ../tuxpaint-config2.cxx:2488
609msgid "Save Directory:"
610msgstr "Lagringsmappe:"
611
612#: ../tuxpaint-config2.cxx:2492
613msgid "Use &Alternative Save Directory"
614msgstr "&Bruk alternativ lagringsmappe"
615
616#: ../tuxpaint-config2.cxx:2497
617msgid ""
618"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
619msgstr "Ikkje lagra teikningane i standardmappe, men lagra dei i:"
620
621#: ../tuxpaint-config2.cxx:2502
622msgid "Alternative Save Directory:"
623msgstr "Alternativ lagringsmappe:"
624
625#: ../tuxpaint-config2.cxx:2514
626msgid "More Saving Options:"
627msgstr "Fleire lagringsval:"
628
629#: ../tuxpaint-config2.cxx:2519
630msgid "Disable '&Save' Button"
631msgstr "Slå &av «Lagra»-knappen"
632
633#: ../tuxpaint-config2.cxx:2524
634msgid ""
635"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
636"paper.'"
637msgstr ""
638"Ikkje tillat lagring av teikningar. Tux Paint fungerer då berre som eit "
639"kladdeark."
640
641#: ../tuxpaint-config2.cxx:2530
642msgid "&Auto-save on Quit"
643msgstr "La&gra automatisk ved avslutting"
644
645#: ../tuxpaint-config2.cxx:2535
646msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
647msgstr ""
648"Ikkje spør om teikninga skal lagrast ved avslutting; lagra ho automatisk."
649
650#. TAB: DATA
651#: ../tuxpaint-config2.cxx:2547
652msgid "Data"
653msgstr "Data"
654
655#. FIXME: Looks awful:
656#: ../tuxpaint-config2.cxx:2555
657msgid "Lockfile:"
658msgstr "Låsefil:"
659
660#: ../tuxpaint-config2.cxx:2559
661msgid "&Don't use lockfile"
662msgstr "&Ikkje bruk låsefil"
663
664#: ../tuxpaint-config2.cxx:2563
665msgid ""
666"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
667"(May be necessary in a networked environment.)"
668msgstr ""
669"Ikkje sjå om det finst ei låsefil. Det vert då mogleg å starta Tux Paint "
670"fleire gongar. (Dette kan vera nødvendig i eit nettverksmiljø.)"
671
672#: ../tuxpaint-config2.cxx:2573
673msgid "Data Directory:"
674msgstr "Datamappe:"
675
676#: ../tuxpaint-config2.cxx:2577
677msgid "Use &Alternative Data Directory"
678msgstr "&Bruk alternativ datamappe"
679
680#: ../tuxpaint-config2.cxx:2582
681msgid ""
682"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
683"following location:"
684msgstr ""
685"Ikkje last inn penslar, stempel og liknande frå standardmappa, men heller "
686"frå mappa:"
687
688#: ../tuxpaint-config2.cxx:2587
689msgid "Alternative Data Directory:"
690msgstr "Alternativ datamappe:"
691
692#: ../tuxpaint-config2.cxx:2609
693msgid "Accessibility"
694msgstr "Tilgjenge"
695
696#: ../tuxpaint-config2.cxx:2619
697msgid "Sticky mouse clicks"
698msgstr "Trege museklikk"
699
700#. Fl_Check_Button* o
701#: ../tuxpaint-config2.cxx:2623
702msgid ""
703"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
704"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
705"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
706"pointer controls."
707msgstr ""
708"Nyttig for brukarar som har vanskar med å klikka og dra. Når dette er slått "
709"på, kan du klikka og sleppa for å starta å måla, flytta peikaren for måla, "
710"og så klikka og slepp att for å stoppa. Kan også kombinerast med styrespak- "
711"og tastaturbaserte kontrollar."
712
713#: ../tuxpaint-config2.cxx:2634
714msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
715msgstr "Tastaturet kontrollerer musepeikaren"
716
717#. Fl_Check_Button* o
718#: ../tuxpaint-config2.cxx:2638
719msgid ""
720"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
721"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
722"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
723"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
724"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
725"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
726msgstr ""
727"Når dette er slått på, kan pil- eller taltastane brukast til å flytta "
728"peikaren. Bruk taltasten «5», mellomromstasten, «Insert» eller «F5» for å "
729"klikka. (I tekst- eller merkelappmodus, kan du ikkje bruka taltastane eller "
730"mellomromstasten.) Du kan også bruka «F4» til å byta mellom verktøy-, farge- "
731"og teikningspanelet, «F7» og «F8» til å flytta ned og opp i verktøypanelet, "
732"og «F11» og «F12» til å flytta til venstre og høgre i verktøy- og "
733"fargepanela."
734
735#: ../tuxpaint-config2.cxx:2646
736msgid "Onscreen keyboard:"
737msgstr "Skjermtastatur:"
738
739#: ../tuxpaint-config2.cxx:2650
740msgid "Show a keyboard on the screen"
741msgstr "Vis eit tastatur på skjermen"
742
743#. Fl_Check_Button* o
744#: ../tuxpaint-config2.cxx:2654
745msgid ""
746"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
747"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
748msgstr ""
749"Viser eit tastatur på skjermen når du brukar tekst- eller merkelappverktøya, "
750"slik at du kan «skriva» med musepeikaren."
751
752#. Fl_Box* o
753#: ../tuxpaint-config2.cxx:2659
754msgid "Layout"
755msgstr "Tastaturoppsett"
756
757#. Fl_Choice* o
758#: ../tuxpaint-config2.cxx:2671
759msgid "How are keys organized in the keyboard"
760msgstr "Korleis tastane er organisert på tastaturet"
761
762#. Fl_Box* o
763#: ../tuxpaint-config2.cxx:2676
764msgid "Disable layout changes"
765msgstr "Slå av oppsettendringar"
766
767#. Fl_Check_Button* o
768#: ../tuxpaint-config2.cxx:2681
769msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
770msgstr "Fjern knappane som lèt deg endra tastaturoppsett."
771
772#. Fl_Group* o
773#. TAB: JOYSTICK
774#: ../tuxpaint-config2.cxx:2699
775msgid "Joystick"
776msgstr "Styrespak"
777
778#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
779#: ../tuxpaint-config2.cxx:2710
780msgid "Main device:"
781msgstr "Hovudeining:"
782
783#. Fl_Spinner* o
784#: ../tuxpaint-config2.cxx:2720
785msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
786msgstr "Einingsnummer å bruka. (SDL startar nummereringa på 0.)"
787
788#. Fl_Spinner* o
789#: ../tuxpaint-config2.cxx:2731
790msgid ""
791"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
792"(0-500; default value is 15)"
793msgstr ""
794"Styrespak-saktheit. Auk denne verdien for folk som har treg reaksjonsevne. "
795"(0–500 – standard er 15.)"
796
797#. Fl_Spinner* o
798#: ../tuxpaint-config2.cxx:2743
799msgid ""
800"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
801"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
802msgstr ""
803"SDL-hendingar under grensa vert forkasta. Nyttig for å unngå enkle "
804"feilrørsler. (0–32766 – standard er 3200.)"
805
806#. Fl_Spinner* o
807#: ../tuxpaint-config2.cxx:2753
808msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
809msgstr "Avgrens rørslefarten. (1–7 – standard er 7.)"
810
811#. Fl_Group* o
812#: ../tuxpaint-config2.cxx:2760
813msgid "Hat:"
814msgstr "Hatt:"
815
816#. Fl_Spinner* o
817#: ../tuxpaint-config2.cxx:2769
818msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
819msgstr "Hatt-saktheit. (0–500 – standard er 15.)"
820
821#. Fl_Spinner* o
822#: ../tuxpaint-config2.cxx:2781
823msgid ""
824"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
825"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
826msgstr ""
827"Talet på millisekund programmet skal venta før peikaren startar å røra på "
828"seg kontinuerleg. (0–3000 – standard er 1000.)"
829
830#. Fl_Group* o
831#: ../tuxpaint-config2.cxx:2792
832msgid "Buttons to disable:"
833msgstr "Knappar å slå av:"
834
835#. Fl_Input* o
836#: ../tuxpaint-config2.cxx:2808
837msgid ""
838"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
839"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
840"g. 2,3,5)"
841msgstr ""
842"Viss nokre av knappane på styrespaken medfører problem, kan du slå dei av "
843"her, ved å oppgje ei kommadelt liste over knappar (eksempelvis. «2,3,5»)."
844
845#: ../tuxpaint-config2.cxx:2817
846msgid "Button shortcuts:"
847msgstr "Knappsnarvegar:"
848
849#: ../tuxpaint-config2.cxx:2821
850msgid ""
851"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
852"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
853msgstr ""
854"Her kan du setja opp snarvegar for dei ulike knappane på styrespaken. (Pass "
855"å ikkje tildela ein snarveg til teikneknappen.)"
856
857#. Fl_Box* o
858#: ../tuxpaint-config2.cxx:2826
859msgid "Button number for the Escape key."
860msgstr "Knappnummer for «Escape»-tasten."
861
862#. Fl_Spinner* o
863#: ../tuxpaint-config2.cxx:2834
864msgid "Button number for the Brush tool."
865msgstr "Knappnummer for penselverktøyet."
866
867#. Fl_Spinner* o
868#: ../tuxpaint-config2.cxx:2842
869msgid "Button number for the Stamps tool."
870msgstr "Knappnummer for stempelverktøyet."
871
872#. Fl_Spinner* o
873#: ../tuxpaint-config2.cxx:2850
874msgid "Button number for the Lines tool."
875msgstr "Knappnummer for linjeverktøyet."
876
877#. Fl_Spinner* o
878#: ../tuxpaint-config2.cxx:2858
879msgid "Button number for the Shapes tool."
880msgstr "Knappnummer for figurverktøyet."
881
882#. Fl_Spinner* o
883#: ../tuxpaint-config2.cxx:2866
884msgid "Button number for the Text tool."
885msgstr "Knappnummer for tekstverktøyet."
886
887#. Fl_Spinner* o
888#: ../tuxpaint-config2.cxx:2874
889msgid "Button number for the Label tool."
890msgstr "Knappnummer for merkelappverktøyet."
891
892#. Fl_Spinner* o
893#: ../tuxpaint-config2.cxx:2882
894msgid "Button number for the Magic tool."
895msgstr "Knappnummer for magiverktøyet."
896
897#. Fl_Spinner* o
898#: ../tuxpaint-config2.cxx:2890
899msgid "Button number for Undo."
900msgstr "Knappnummer for å angra."
901
902#. Fl_Spinner* o
903#: ../tuxpaint-config2.cxx:2898
904msgid "Button number for Redo."
905msgstr "Knappnummer for å gjera om ei angring."
906
907#. Fl_Spinner* o
908#: ../tuxpaint-config2.cxx:2906
909msgid "Button number for the Eraser tool."
910msgstr "Knappnummer for viskelêrverktøyet."
911
912#. Fl_Spinner* o
913#: ../tuxpaint-config2.cxx:2914
914msgid "Button number for the New tool."
915msgstr "Knappnummer for «ny teikning»-verktøyet."
916
917#. Fl_Spinner* o
918#: ../tuxpaint-config2.cxx:2922
919msgid "Button number for the Open tool."
920msgstr "Knappnummer for «opna teikning»-verktøyet."
921
922#. Fl_Spinner* o
923#: ../tuxpaint-config2.cxx:2930
924msgid "Button number for saving."
925msgstr "Knappnummer for lagringsverktøyet."
926
927#. Fl_Spinner* o
928#: ../tuxpaint-config2.cxx:2938
929msgid "Button number for Page Setup."
930msgstr "Knappnummer for sideoppsettverktøyet."
931
932#. Fl_Spinner* o
933#: ../tuxpaint-config2.cxx:2946
934msgid "Button number for printing."
935msgstr "Knappnummer for utskriftsverktøyet."
936
937#: ../tuxpaint-config2.cxx:2968
938msgid "Settings for : "
939msgstr "Innstillingane gjeld:"
940
941#: ../tuxpaint-config2.cxx:2972
942msgid "Current User"
943msgstr "Gjeldande brukar"
944
945#: ../tuxpaint-config2.cxx:2973
946msgid "All Users"
947msgstr "Alle brukarane"
948
949#: ../tuxpaint-config2.cxx:2979
950msgid "Use \"All Users\" Settings"
951msgstr "Bruk «alle brukarar»-innstillingane"
952
953#: ../tuxpaint-config2.cxx:2983
954msgid "Apply"
955msgstr "Bruk"
956
957#: ../tuxpaint-config2.cxx:2991
958msgid "Reset"
959msgstr "Nullstill"
960
961#: ../tuxpaint-config2.cxx:2998
962msgid "Defaults"
963msgstr "Standard"
964
965#: ../tuxpaint-config2.cxx:3005
966msgid "Quit"
967msgstr "Avslutt"
968
969#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
970msgid "Tux Paint Config."
971msgstr "Tux Paint-oppsett."
972
973#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
974msgid "Configure Tux Paint"
975msgstr "Set opp Tux Paint"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.