source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/sv.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 3 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 28.7 KB
Line 
1# Swedish translation for Tux Paint Config.
2# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the tuxpaint-config package.
4# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2008.
5# Henrik Holst <henrik.holst@millistream.com>, 2014.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: tuxpaint-config\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: tuxpaint-i18n@lists.sourceforge.net\n"
11"POT-Creation-Date: 2014-07-19 21:57+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2014-07-20 16:26+0200\n"
13"Last-Translator: Henrik Holst <henrik.holst@millistream.com>\n"
14"Language-Team: Svenska <>\n"
15"Language: sv\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
20"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
21
22#: ../about.h:10
23msgid ""
24"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
25"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
26"\n"
27"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
28"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
29"children.\n"
30"\n"
31"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
32"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
33"bottom.\n"
34"\n"
35"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
36"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
37"to write out a new configuration file.\n"
38"\n"
39"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
40msgstr ""
41"Välkommen till Rita med Tux grafiska konfigurationsverktyg, skapat av "
42"Torsten Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick och Martin Fuhrer.\n"
43"\n"
44"Detta verktyg låter dig ändra inställningar för Rita med Tux, såsom "
45"helskärmsläget, gränssnittets språk eller alternativ för att förenkla Rita "
46"med Tux för yngre barn.\n"
47"\n"
48"Dessa inställningar kan ställas in för bara den aktuella användaren eller "
49"för alla användare på din dator genom att välja \"Inställningar för\" "
50"nederst i fönstret.\n"
51"\n"
52"Använd flikarna överst för att välja de olika inställningskategorierna, "
53"ändra de alternativ som du vill ändra på och klicka på knappen \"Verkställ\" "
54"nederst för att skriva den nya konfigurationsfilen.\n"
55"\n"
56"Nästa gång som Rita med Tux startas så kommer de nya inställningarna vara "
57"aktiva."
58
59#: ../tuxpaint-config.cxx:208
60msgid "(Use system's default)"
61msgstr "(Använd systemets standard)"
62
63#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
64msgid "(Use system's setting)"
65msgstr "(Använd systemets inställning)"
66
67#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527 ../tuxpaint-config2.cxx:2131
68msgid "Default (no override)"
69msgstr "Standard (åsidosätt inte)"
70
71#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
72msgid "Override: Small"
73msgstr "Åsidosätt: Liten"
74
75#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
76msgid "Override: Medium"
77msgstr "Åsidosätt: Medium"
78
79#: ../tuxpaint-config2.cxx:1533
80msgid "Override: Large"
81msgstr "Åsidosätt: Stor"
82
83#: ../tuxpaint-config2.cxx:1638
84msgid "Save Directory?"
85msgstr "Katalog att spara i?"
86
87#: ../tuxpaint-config2.cxx:1672
88msgid "Data Directory?"
89msgstr "Katalog för data?"
90
91#: ../tuxpaint-config2.cxx:1705
92msgid "Color Palette File?"
93msgstr "Färgpalettfil?"
94
95#: ../tuxpaint-config2.cxx:1744
96msgid "Quit without applying changes?"
97msgstr "Avsluta utan att verkställa ändringar?"
98
99#: ../tuxpaint-config2.cxx:1745
100msgid "&No"
101msgstr "&Nej"
102
103#: ../tuxpaint-config2.cxx:1745
104msgid "&Yes"
105msgstr "&Ja"
106
107#: ../tuxpaint-config2.cxx:1781
108msgid "current user"
109msgstr "aktuell användare"
110
111#: ../tuxpaint-config2.cxx:1784
112msgid "all users"
113msgstr "alla användare"
114
115#: ../tuxpaint-config2.cxx:1788
116#, c-format
117msgid "Apply changes you made to %s?"
118msgstr "Tillämpa ändringarna du gjorde till %s?"
119
120#: ../tuxpaint-config2.cxx:1789
121msgid "No"
122msgstr "Nej"
123
124#: ../tuxpaint-config2.cxx:1789
125msgid "Yes"
126msgstr "Ja"
127
128#: ../tuxpaint-config2.cxx:1809 ../tuxpaint-config2.cxx:1812
129msgid "Tux Paint Config v"
130msgstr "Konfigurera Rita med Tux v"
131
132#. TAB: ABOUT
133#: ../tuxpaint-config2.cxx:1821
134msgid "About"
135msgstr "Om"
136
137#: ../tuxpaint-config2.cxx:1828
138msgid "About Tux Paint Config."
139msgstr "Om Konfigurera Rita med Tux."
140
141#. TAB: VIDEO / SOUND
142#: ../tuxpaint-config2.cxx:1844
143#| msgid "Video / Sound"
144msgid "Video/Sound"
145msgstr "Bild/Ljud"
146
147#: ../tuxpaint-config2.cxx:1851
148msgid "Video:"
149msgstr "Bild:"
150
151#: ../tuxpaint-config2.cxx:1855
152msgid "&Fullscreen"
153msgstr "&Helskärm"
154
155#: ../tuxpaint-config2.cxx:1860
156msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
157msgstr "Kör Rita med Tux i helskärmsläget istället för i ett fönster."
158
159#: ../tuxpaint-config2.cxx:1866
160msgid "&Native"
161msgstr "&Ursprunglig"
162
163#: ../tuxpaint-config2.cxx:1870
164msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
165msgstr "Använd ursprunglig skärmupplösning i helskärmsläget."
166
167#: ../tuxpaint-config2.cxx:1876
168msgid "Window size : "
169msgstr "Fönsterstorlek: "
170
171#: ../tuxpaint-config2.cxx:1900
172msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
173msgstr "Storlek på fönstret eller upplösningen i helskärm."
174
175#: ../tuxpaint-config2.cxx:1906
176msgid "&Rotate Orientation"
177msgstr "&Roterad orientering"
178
179#: ../tuxpaint-config2.cxx:1910
180msgid ""
181"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
182"a tablet PC)"
183msgstr ""
184"Växla bredd och höljd för att rotera 90 grader (användbart för "
185"porträttvisning på en tablet PC)"
186
187#: ../tuxpaint-config2.cxx:1916
188msgid "Allow S&creensaver"
189msgstr "Tillåt s&kärmsläckare"
190
191#: ../tuxpaint-config2.cxx:1920
192msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
193msgstr "Inaktivera inte skärmsläckaren för ditt system när Rita med Tux körs."
194
195#: ../tuxpaint-config2.cxx:1929
196msgid "Sound:"
197msgstr "Ljud:"
198
199#: ../tuxpaint-config2.cxx:1933
200msgid "Enable &Sound Effects"
201msgstr "Aktivera &ljudeffekter"
202
203#: ../tuxpaint-config2.cxx:1938
204msgid "Enable/disable sound effects."
205msgstr "Aktivera/inaktivera ljudeffekter."
206
207#: ../tuxpaint-config2.cxx:1947 ../tuxpaint-config2.cxx:1961
208msgid "Color Palette File:"
209msgstr "Färgpalettfil:"
210
211#: ../tuxpaint-config2.cxx:1951
212msgid "Use &Alternative Color Palette"
213msgstr "Använd &alternativ färgpalett"
214
215#: ../tuxpaint-config2.cxx:1956
216msgid ""
217"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
218msgstr ""
219"Använd inte standardfärgpaletten, använd färger definierade i följande fil:"
220
221#: ../tuxpaint-config2.cxx:1966 ../tuxpaint-config2.cxx:2509
222#: ../tuxpaint-config2.cxx:2594
223msgid "Browse..."
224msgstr "Bläddra..."
225
226#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
227#: ../tuxpaint-config2.cxx:1977
228#| msgid "Mouse / Keyboard"
229msgid "Mouse/Keyboard"
230msgstr "Mus/Tangentbord"
231
232#: ../tuxpaint-config2.cxx:1985
233msgid "Cursor:"
234msgstr "Muspekare:"
235
236#: ../tuxpaint-config2.cxx:1989
237msgid "&Fancy Cursor Shapes"
238msgstr "&Snygga pekarformer"
239
240#: ../tuxpaint-config2.cxx:1994
241msgid ""
242"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
243"what you are doing."
244msgstr "Ändra formen på muspekaren beroende på var musen är och vad du gör."
245
246#: ../tuxpaint-config2.cxx:2000
247msgid "&Hide Cursor"
248msgstr "&Dölj muspekare"
249
250#: ../tuxpaint-config2.cxx:2005
251msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
252msgstr "Döljer muspekaren helt (användbart på pekskärmar)."
253
254#. Fl_Group* o
255#: ../tuxpaint-config2.cxx:2014 ../tuxpaint-config2.cxx:2632
256msgid "Keyboard:"
257msgstr "Tangentbord:"
258
259#: ../tuxpaint-config2.cxx:2018
260msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
261msgstr "Aktivera &tangentbordsgenvägar"
262
263#: ../tuxpaint-config2.cxx:2023
264msgid ""
265"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
266"Control+S to Save)"
267msgstr ""
268"Tillåter tangentkombinationer att användas som genvägar för vissa kommandon. "
269"(t.ex., Control+S för Spara)"
270
271#: ../tuxpaint-config2.cxx:2035 ../tuxpaint-config2.cxx:2617
272msgid "Mouse:"
273msgstr "Mus:"
274
275#: ../tuxpaint-config2.cxx:2039
276msgid "&Grab Mouse Pointer"
277msgstr "&Fånga muspekare"
278
279#: ../tuxpaint-config2.cxx:2044
280msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
281msgstr "Förhindrar att muspekaren lämnar Rita med Tux-fönstret."
282
283#: ../tuxpaint-config2.cxx:2049
284msgid "Mouse &Wheel Support"
285msgstr "Stöd för mus&hjul"
286
287#: ../tuxpaint-config2.cxx:2054
288msgid ""
289"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
290"stamps)"
291msgstr ""
292"Tillåter att mushjulet används för att rulla genom objekt. (t.ex., penslar, "
293"stämplar)"
294
295#: ../tuxpaint-config2.cxx:2059
296msgid "No &Button Distinction"
297msgstr "Ingen skillnad på &knappar"
298
299#: ../tuxpaint-config2.cxx:2063
300msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
301msgstr ""
302"Tillåter att mellersta och högra musknapparna även kan användas för att "
303"klicka."
304
305#. TAB: SIMPLIFCIATION
306#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
307#: ../tuxpaint-config2.cxx:2076
308msgid "Simplification"
309msgstr "Förenkling"
310
311#: ../tuxpaint-config2.cxx:2084
312msgid "Interface Simplification:"
313msgstr "Förenkling av gränssnittet:"
314
315#: ../tuxpaint-config2.cxx:2088
316msgid "Disable Shape &Rotation"
317msgstr "Inaktivera form&rotering"
318
319#: ../tuxpaint-config2.cxx:2093
320msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
321msgstr ""
322"Formverktygets roteringssteg är inaktiverade. Användbart för yngre barn."
323
324#: ../tuxpaint-config2.cxx:2098
325msgid "Simple Stamp &Outlines"
326msgstr "Enkla stämpel&konturer"
327
328#: ../tuxpaint-config2.cxx:2103
329msgid ""
330"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
331"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
332msgstr ""
333"Rita en rektangel runt pekaren när stämplar placeras ut, istället för en "
334"detaljerad kontur. (För långsamma datorer och tunna klienter.)"
335
336#: ../tuxpaint-config2.cxx:2108
337msgid "Show &Uppercase Text Only"
338msgstr "Visa endast &versal text"
339
340#: ../tuxpaint-config2.cxx:2113
341msgid ""
342"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
343"UPPERCASE rather than Mixed Case."
344msgstr ""
345"Gör så att all text i Rita med Tux (knappetiketter, dialogrutor, etc.) visas "
346"med VERSALER istället för blandat med gemener."
347
348#: ../tuxpaint-config2.cxx:2122
349msgid "Initial Stamp Size:"
350msgstr "Initial stämpelstorlek:"
351
352#: ../tuxpaint-config2.cxx:2139
353msgid "Control Simplification:"
354msgstr "Kontrollförenkling:"
355
356#: ../tuxpaint-config2.cxx:2143
357msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
358msgstr "Inaktivera \"&Avsluta\"-knappen och [Escape]-tangenten"
359
360#: ../tuxpaint-config2.cxx:2148
361msgid ""
362"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
363"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
364msgstr ""
365"Klicka på fönstret stängningsknapp (X) i titellisten eller trycka på "
366"[Alt]+[F4] eller [Shift]+[Ctrl]+[Escape] kommer fortfarande att avsluta Rita "
367"med Tux."
368
369#: ../tuxpaint-config2.cxx:2153
370msgid "Disable '&Stamps' Tool"
371msgstr "Inaktivera \"&Stämplar\"-verktyget"
372
373#: ../tuxpaint-config2.cxx:2158
374msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
375msgstr ""
376"Läs inte in stämplar vid uppstart, vilket inaktiverar verktyget Stämplar."
377
378#: ../tuxpaint-config2.cxx:2163
379msgid "Disable Stamp &Controls"
380msgstr "Inaktivera stämpel&kontroll"
381
382#: ../tuxpaint-config2.cxx:2168
383msgid ""
384"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
385"Grow, Mirror and Flip)."
386msgstr ""
387"Förenkla verktyget \"Stämplar\" genom att ta bort knapparna för "
388"stämpelkontroll (Minska, Öka, Spegla och Vänd)."
389
390#: ../tuxpaint-config2.cxx:2173
391msgid "Disable &Magic Controls"
392msgstr "Inaktivera \"Magi\"-ver&ktyget."
393
394#: ../tuxpaint-config2.cxx:2178
395msgid ""
396"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
397"and fullscreen modes."
398msgstr ""
399"Förenkla \"Magi\"-verktygen genom att ta bort knapparna som växlar mellan "
400"målnings- och helskärmlägen."
401
402#: ../tuxpaint-config2.cxx:2183
403msgid "Disable '&Label' Tool"
404msgstr "Inaktivera \"&Rubrik\"-verktyget"
405
406#: ../tuxpaint-config2.cxx:2188
407msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
408msgstr ""
409"Inaktivera \"Rubrik\"-verktyget (enbart \"Text\"-verktyget finns kvar)."
410
411#. TAB: LANGUAGES
412#: ../tuxpaint-config2.cxx:2199
413msgid "Languages"
414msgstr "Språk"
415
416#: ../tuxpaint-config2.cxx:2205
417msgid "Language:"
418msgstr "Språk:"
419
420#: ../tuxpaint-config2.cxx:2209
421msgid "Language : "
422msgstr "Språk: "
423
424#: ../tuxpaint-config2.cxx:2224
425msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
426msgstr ""
427"Kör Rita med Tux i ett specifikt språk (åsidosätt systemets inställningar)."
428
429#: ../tuxpaint-config2.cxx:2229
430msgid "&Mirror Stamps"
431msgstr "S&pegla stämplar"
432
433#: ../tuxpaint-config2.cxx:2234
434msgid ""
435"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
436"prefer things appearing right-to-left."
437msgstr ""
438"Speglar automatiskt alla speglingsbara stämplar. Användbart för användare "
439"som föredrar att saker visas höger till vänster."
440
441#: ../tuxpaint-config2.cxx:2243
442msgid "Fonts:"
443msgstr "Typsnitt:"
444
445#: ../tuxpaint-config2.cxx:2247
446msgid "Load System &Fonts"
447msgstr "Läs in systemt&ypsnitt"
448
449#: ../tuxpaint-config2.cxx:2252
450msgid ""
451"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
452"cause instability!)"
453msgstr ""
454"Försök att läsa in fler typsnitt som hittas någon annanstans på din dator. "
455"(Observera: kan orsaka instabilitet!)"
456
457#: ../tuxpaint-config2.cxx:2257
458msgid "Load All &Locale Fonts"
459msgstr "Ladda alla t&ypsnitt."
460
461#: ../tuxpaint-config2.cxx:2262
462msgid ""
463"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
464"locale Tux Paint is being run under."
465msgstr ""
466"Ladda alla språkspecifika typsnitt installerade med Tux Paint, oavsett "
467"vilket språk Tux Paint körs med."
468
469#. TAB: PRINTING
470#: ../tuxpaint-config2.cxx:2273
471msgid "Printing"
472msgstr "Utskrifter"
473
474#: ../tuxpaint-config2.cxx:2279
475msgid "Print Permissions:"
476msgstr "Utskriftsrättigheter:"
477
478#: ../tuxpaint-config2.cxx:2283
479msgid "Allow &Printing"
480msgstr "Tillåt &utskrifter"
481
482#: ../tuxpaint-config2.cxx:2288
483msgid "Let users print from within Tux Paint."
484msgstr "Låt användare skriva ut från Rita med Tux."
485
486#: ../tuxpaint-config2.cxx:2293
487msgid "Print Delay : "
488msgstr "Utskriftsfördröjning : "
489
490#: ../tuxpaint-config2.cxx:2299
491msgid "seconds"
492msgstr "sekunder"
493
494#: ../tuxpaint-config2.cxx:2303
495msgid ""
496"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
497"printing.)"
498msgstr ""
499"Begränsa utskrifter till en gång var N sekund. (Ange '0' för att inte "
500"begränsa utskrifter.)"
501
502#: ../tuxpaint-config2.cxx:2311
503msgid "Show Printer Dialog:"
504msgstr "Visa skrivardialogen:"
505
506#: ../tuxpaint-config2.cxx:2316
507msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
508msgstr "Endast när [Alt]-&modifierartangenten hålls ner"
509
510#: ../tuxpaint-config2.cxx:2323
511msgid "Always &show printer dialog"
512msgstr "Visa &alltid skrivardialogen"
513
514#: ../tuxpaint-config2.cxx:2330
515msgid "&Never show printer dialog"
516msgstr "Visa al&drig skrivardialogen"
517
518#: ../tuxpaint-config2.cxx:2337
519msgid "(Even when [Alt] is held.)"
520msgstr "(Även när [Alt] hålls ner.)"
521
522#: ../tuxpaint-config2.cxx:2351
523msgid "Save printer configuration"
524msgstr "Spara skrivarkonfiguration"
525
526#: ../tuxpaint-config2.cxx:2360
527msgid "Print Commands:"
528msgstr "Utskriftskommandon:"
529
530#: ../tuxpaint-config2.cxx:2364
531msgid "Use &Alternative Print Command"
532msgstr "Använd a&lternativt utskriftskommando"
533
534#: ../tuxpaint-config2.cxx:2369
535msgid ""
536"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
537"(Advanced! Unix/Linux only!)"
538msgstr ""
539"Åsidosätt Rita med Tux standardinställning för utskriftskommando (\"lpr\") "
540"med ett annat. (Avancerat! Endast Unix/Linux!)"
541
542#: ../tuxpaint-config2.cxx:2379
543msgid ""
544"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
545"standard input (STDIN)."
546msgstr ""
547"Ange kommandot för utskrifter. Det måste kunna ta emot ett PostScript-format "
548"på dess standard in (STDIN)."
549
550#: ../tuxpaint-config2.cxx:2390
551msgid "Use &Alternative Print Dialog"
552msgstr "Använd &alternativ skrivardialog"
553
554#: ../tuxpaint-config2.cxx:2395
555msgid ""
556"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
557"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
558msgstr ""
559"Åsidorsätt standardinställningen i Rita med Tux för skrivardialogen "
560"('kprinter') bland andra. (Avancerat! Endast Unix/Linux!)"
561
562#: ../tuxpaint-config2.cxx:2405
563msgid ""
564"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
565"standard input (STDIN)."
566msgstr ""
567"Ange utskriftskommandot. Det måste kunna ta emot ett PostScript-format på "
568"dess standard in (STDIN)."
569
570#: ../tuxpaint-config2.cxx:2412
571msgid "Paper Size : "
572msgstr "Pappersstorlek: "
573
574#. TAB: SAVING
575#: ../tuxpaint-config2.cxx:2433
576msgid "Saving"
577msgstr "Spara"
578
579#: ../tuxpaint-config2.cxx:2440
580msgid "Save Over Earlier Work:"
581msgstr "Spara över tidigare arbete:"
582
583#: ../tuxpaint-config2.cxx:2444
584msgid "&Ask Before Overwriting"
585msgstr "&Fråga innan överskrivning"
586
587#: ../tuxpaint-config2.cxx:2449
588msgid ""
589"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
590"make a new file."
591msgstr ""
592"När en bild sparas igen, fråga huruvida den ska skriva över den tidigare "
593"versionen eller skapa en ny fil."
594
595#: ../tuxpaint-config2.cxx:2454
596msgid "Always &Overwrite Older Version"
597msgstr "Skriv alltid &över äldre version"
598
599#: ../tuxpaint-config2.cxx:2459
600msgid ""
601"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
602"Potential for lost work!)"
603msgstr ""
604"När en bild sparas igen, skriv alltid över den tidigare versionen. (Varning: "
605"Potentiell risk för förlorat arbete!)"
606
607#: ../tuxpaint-config2.cxx:2464
608msgid "Always Save &New Picture"
609msgstr "Spara alltid en &ny bild"
610
611#: ../tuxpaint-config2.cxx:2469
612msgid ""
613"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
614"lots of files!)"
615msgstr ""
616"När en bild sparas igen, skapa alltid en ny fil. (Varning: Potentiell risk "
617"för många filer!)"
618
619#: ../tuxpaint-config2.cxx:2476
620msgid "Start Blank:"
621msgstr "Starta tom:"
622
623#: ../tuxpaint-config2.cxx:2481
624msgid "Start with &Blank Canvas"
625msgstr "Starta med &tom ritduk"
626
627#: ../tuxpaint-config2.cxx:2490
628msgid "Save Directory:"
629msgstr "Katalog att spara i:"
630
631#: ../tuxpaint-config2.cxx:2494
632msgid "Use &Alternative Save Directory"
633msgstr "Använd &alternativ katalog för att spara"
634
635#: ../tuxpaint-config2.cxx:2499
636msgid ""
637"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
638msgstr "Spara inte bilder i standardkatalogen. Använd följande plats:"
639
640#: ../tuxpaint-config2.cxx:2504
641msgid "Alternative Save Directory:"
642msgstr "Alternativ katalog att spara i:"
643
644#: ../tuxpaint-config2.cxx:2516
645msgid "More Saving Options:"
646msgstr "Fler alternativ för att spara:"
647
648#: ../tuxpaint-config2.cxx:2521
649msgid "Disable '&Save' Button"
650msgstr "Inaktivera \"&Spara\"-knappen"
651
652#: ../tuxpaint-config2.cxx:2526
653msgid ""
654"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
655"paper.'"
656msgstr ""
657"Tillåt inte att bilder sparas. Rita med Tux fungerar som ett temporärt "
658"\"anteckningsblock\"."
659
660#: ../tuxpaint-config2.cxx:2532
661msgid "&Auto-save on Quit"
662msgstr "Spara &automatiskt vid avslut"
663
664#: ../tuxpaint-config2.cxx:2537
665msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
666msgstr "Fråga inte om att spara aktuell bild vid avsluta; spara alltid."
667
668#. TAB: DATA
669#: ../tuxpaint-config2.cxx:2549
670msgid "Data"
671msgstr "Data"
672
673#. FIXME: Looks awful:
674#: ../tuxpaint-config2.cxx:2557
675msgid "Lockfile:"
676msgstr "Låsfil:"
677
678#: ../tuxpaint-config2.cxx:2561
679msgid "&Don't use lockfile"
680msgstr "&Använd ingen låsfil"
681
682#: ../tuxpaint-config2.cxx:2565
683msgid ""
684"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
685"(May be necessary in a networked environment.)"
686msgstr ""
687"Kontrollera inte om en låsfil finns. Tillåter att Rita med Tux kan startas "
688"flera gånger. (Kan vara nödvändigt i en nätverksmiljö.)"
689
690#: ../tuxpaint-config2.cxx:2575
691msgid "Data Directory:"
692msgstr "Datakatalog:"
693
694#: ../tuxpaint-config2.cxx:2579
695msgid "Use &Alternative Data Directory"
696msgstr "Använd a&lternativ datakatalog"
697
698#: ../tuxpaint-config2.cxx:2584
699msgid ""
700"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
701"following location:"
702msgstr ""
703"Läs inte in penslar, stämplar, etc. från standardkatalogen. Använd följande "
704"plats:"
705
706#: ../tuxpaint-config2.cxx:2589
707msgid "Alternative Data Directory:"
708msgstr "Alternativ datakatalog:"
709
710#: ../tuxpaint-config2.cxx:2611
711msgid "Accessibility"
712msgstr "Tillgänglighet"
713
714#: ../tuxpaint-config2.cxx:2621
715msgid "Sticky mouse clicks"
716msgstr "Klistriga musklick"
717
718#. Fl_Check_Button* o
719#: ../tuxpaint-config2.cxx:2625
720msgid ""
721"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
722"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
723"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
724"pointer controls."
725msgstr ""
726"Användbart för användare som har svårt att klicka och dra. När den är "
727"aktiverad, klicka och släpp för att börja måla, flytta för att måla, och "
728"klicka och släpp igen för att stoppa. Den kan också kombineras med joystick- "
729"och tangentbordsbaserade pekarkontroller."
730
731#: ../tuxpaint-config2.cxx:2636
732msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
733msgstr "Tangentbord kontrollerar muspekaren"
734
735#. Fl_Check_Button* o
736#: ../tuxpaint-config2.cxx:2640
737msgid ""
738"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
739"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
740"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
741"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
742"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
743"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
744msgstr ""
745"När den är aktiverad kan piltangenterna eller siffertangenterna användas för "
746"att flytta muspekaren. Siffran 5, mellanslag, 'Insert' eller F5 kan användas "
747"för att klicka. (När du använder \"Text\" eller \"Rubrik\"-verktyget, så kan "
748"inte siffrorna eller mellanslag användas) F4 cyklar pekaren mellan \"Verktyg"
749"\", \"Färger\" och arbetsytan. F8 och F7 flytta upp/ner bland verktygen, och "
750"F11 och F12 flytta vänster/höger bland verktygen/färgerna."
751
752#: ../tuxpaint-config2.cxx:2648
753msgid "Onscreen keyboard:"
754msgstr "Skärmtangentbord:"
755
756#: ../tuxpaint-config2.cxx:2652
757msgid "Show a keyboard on the screen"
758msgstr "Visa ett visuellt tangentbord på skärmen"
759
760#. Fl_Check_Button* o
761#: ../tuxpaint-config2.cxx:2656
762msgid ""
763"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
764"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
765msgstr ""
766"Visar ett tangentbord på skärmen när \"Text\"- och \"Rubrik\"-verktygen "
767"används så att du kan 'skriva' med muspekaren."
768
769#. Fl_Box* o
770#: ../tuxpaint-config2.cxx:2661
771msgid "Layout"
772msgstr "Layout"
773
774#. Fl_Choice* o
775#: ../tuxpaint-config2.cxx:2673
776msgid "How are keys organized in the keyboard"
777msgstr "Hur tangenterna är organiserade på tangentbordet"
778
779#. Fl_Box* o
780#: ../tuxpaint-config2.cxx:2678
781msgid "Disable layout changes"
782msgstr "Inaktivera layoutförändringar"
783
784#. Fl_Check_Button* o
785#: ../tuxpaint-config2.cxx:2683
786msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
787msgstr "Inaktivera knapparna som tillåter ändring av tangentbordslayout."
788
789#. Fl_Group* o
790#. TAB: JOYSTICK
791#: ../tuxpaint-config2.cxx:2701
792msgid "Joystick"
793msgstr "Joystick"
794
795#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
796#: ../tuxpaint-config2.cxx:2712
797msgid "Main device:"
798msgstr "Huvudenhet:"
799
800#. Fl_Spinner* o
801#: ../tuxpaint-config2.cxx:2722
802msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
803msgstr "Enhetsnummer att använda. (SDL börjar på '0')"
804
805#. Fl_Spinner* o
806#: ../tuxpaint-config2.cxx:2733
807msgid ""
808"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
809"(0-500; default value is 15)"
810msgstr ""
811"Joystick långsamhet. Öka detta värde för människor med långsamma reaktioner. "
812"(0-500; standardvärdet är 15)"
813
814#. Fl_Spinner* o
815#: ../tuxpaint-config2.cxx:2745
816msgid ""
817"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
818"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
819msgstr ""
820"SDL händelser under tröskelvärdet kommer att ignoreras, användbart för att "
821"undvika oavsiktliga oönskade rörelser. (0-32766; standardvärdet är 3200)"
822
823#. Fl_Spinner* o
824#: ../tuxpaint-config2.cxx:2755
825msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
826msgstr "Begränsa hastigheten vid rörelse. (1-7; Standardvärdet är 7)"
827
828#. Fl_Group* o
829#: ../tuxpaint-config2.cxx:2762
830msgid "Hat:"
831msgstr "Hat-Switch:"
832
833#. Fl_Spinner* o
834#: ../tuxpaint-config2.cxx:2771
835msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
836msgstr "Hat-Switch långsamhet. (0-500; standardvärdet är 15)"
837
838#. Fl_Spinner* o
839#: ../tuxpaint-config2.cxx:2783
840msgid ""
841"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
842"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
843msgstr ""
844"Hat-Switch timeout, antalet millisekunder att vänta innan kontinuerlig "
845"rörelse. (0-3000; standardvärdet är 1000)"
846
847#. Fl_Group* o
848#: ../tuxpaint-config2.cxx:2794
849msgid "Buttons to disable:"
850msgstr "Inaktivera knappar:"
851
852#. Fl_Input* o
853#: ../tuxpaint-config2.cxx:2810
854msgid ""
855"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
856"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
857"g. 2,3,5)"
858msgstr ""
859"Om en eller flera knappar i joysticken skapar problem, så kan du stänga av "
860"dem här med en kommaseparerad lista med knappnummer. (t.ex. 2,3,5)"
861
862#: ../tuxpaint-config2.cxx:2819
863msgid "Button shortcuts:"
864msgstr "Knappgenvägar:"
865
866#: ../tuxpaint-config2.cxx:2823
867msgid ""
868"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
869"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
870msgstr ""
871"Här kan du konfigurera genvägar till de olika knapparna på joysticken. (Se "
872"upp så att du inte tilldelar en genväg till knappen som används för att "
873"rita.)"
874
875#. Fl_Box* o
876#: ../tuxpaint-config2.cxx:2828
877msgid "Button number for the Escape key."
878msgstr "Knappnummer för Escape-tangenten."
879
880#. Fl_Spinner* o
881#: ../tuxpaint-config2.cxx:2836
882msgid "Button number for the Brush tool."
883msgstr "Knappnummer för \"Penslar\"-verktyget."
884
885#. Fl_Spinner* o
886#: ../tuxpaint-config2.cxx:2844
887msgid "Button number for the Stamps tool."
888msgstr "Knappnummer för \"Stämplar\"-verktyget."
889
890#. Fl_Spinner* o
891#: ../tuxpaint-config2.cxx:2852
892msgid "Button number for the Lines tool."
893msgstr "Knappnummer för \"Linjer\"-verktyget."
894
895#. Fl_Spinner* o
896#: ../tuxpaint-config2.cxx:2860
897msgid "Button number for the Shapes tool."
898msgstr "Knappnummer för \"Former\"-verktyget."
899
900#. Fl_Spinner* o
901#: ../tuxpaint-config2.cxx:2868
902msgid "Button number for the Text tool."
903msgstr "Knappnummer för \"Text\"-verktyget."
904
905#. Fl_Spinner* o
906#: ../tuxpaint-config2.cxx:2876
907msgid "Button number for the Label tool."
908msgstr "Knappnummer för \"Rubrik\"-verktyget."
909
910#. Fl_Spinner* o
911#: ../tuxpaint-config2.cxx:2884
912msgid "Button number for the Magic tool."
913msgstr "Knappnummer för \"Magi\"-verktyget."
914
915#. Fl_Spinner* o
916#: ../tuxpaint-config2.cxx:2892
917msgid "Button number for Undo."
918msgstr "Knappnummer för \"Ångra\"."
919
920#. Fl_Spinner* o
921#: ../tuxpaint-config2.cxx:2900
922msgid "Button number for Redo."
923msgstr "Knappnummer för \"Gör om\"."
924
925#. Fl_Spinner* o
926#: ../tuxpaint-config2.cxx:2908
927msgid "Button number for the Eraser tool."
928msgstr "Knappnummer för \"Suddgummi\"-verktyget."
929
930#. Fl_Spinner* o
931#: ../tuxpaint-config2.cxx:2916
932msgid "Button number for the New tool."
933msgstr "Knappnummer för \"Ny\"-verktyget."
934
935#. Fl_Spinner* o
936#: ../tuxpaint-config2.cxx:2924
937msgid "Button number for the Open tool."
938msgstr "Knappnummer för \"Öppna\"-verktyget."
939
940#. Fl_Spinner* o
941#: ../tuxpaint-config2.cxx:2932
942msgid "Button number for saving."
943msgstr "Knappnummer för att spara."
944
945#. Fl_Spinner* o
946#: ../tuxpaint-config2.cxx:2940
947msgid "Button number for Page Setup."
948msgstr "Knappnummer för Sidinställningar."
949
950#. Fl_Spinner* o
951#: ../tuxpaint-config2.cxx:2948
952msgid "Button number for printing."
953msgstr "Knappnummer för utskrift."
954
955#: ../tuxpaint-config2.cxx:2970
956msgid "Settings for : "
957msgstr "Inställningar för: "
958
959#: ../tuxpaint-config2.cxx:2974
960msgid "Current User"
961msgstr "Aktuell användare"
962
963#: ../tuxpaint-config2.cxx:2975
964msgid "All Users"
965msgstr "Alla användare"
966
967#: ../tuxpaint-config2.cxx:2981
968msgid "Use \"All Users\" Settings"
969msgstr "Använd \"Alla användare\"-inställningar"
970
971#: ../tuxpaint-config2.cxx:2985
972msgid "Apply"
973msgstr "Tillämpa"
974
975#: ../tuxpaint-config2.cxx:2993
976msgid "Reset"
977msgstr "Återställ"
978
979#: ../tuxpaint-config2.cxx:3000
980msgid "Defaults"
981msgstr "Standardvärden"
982
983#: ../tuxpaint-config2.cxx:3007
984msgid "Quit"
985msgstr "Avsluta"
986
987#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
988msgid "Tux Paint Config."
989msgstr "Konfigurera Rita med Tux."
990
991#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
992msgid "Configure Tux Paint"
993msgstr "Konfigurera Rita med Tux"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.