source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/vi.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 3 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 27.3 KB
Line 
1# Vietnamese translation for TuxPaint Configuration.
2# This file is distributed under the same license as the tuxpaint package.
3# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2009.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: tuxpaint-config 2.9.1\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2014-07-06 07:46+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2009-09-27 23:05+0930\n"
11"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13"Language: vi\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
19
20#: ../about.h:10
21msgid ""
22"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
23"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
24"\n"
25"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
26"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
27"children.\n"
28"\n"
29"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
30"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
31"bottom.\n"
32"\n"
33"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
34"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
35"to write out a new configuration file.\n"
36"\n"
37"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
38msgstr ""
39"Chào mừng đến công cụ cấu hình đồ họa của TuxPaint, được tạo bởi Torsten "
40"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick và Martin Fuhrer.\n"
41"\n"
42"Công cụ này cho bạn có khả năng sửa đổi thiết lập của TuxPaint, như chế độ "
43"toàn màn hình, ngôn ngữ giao diện hay tuỳ chọn để đơn giản hoá Tux Sơn cho "
44"đứa bé.\n"
45"\n"
46"Thiết lập này có thể được đặt chỉ cho người dùng hiện thời, hoặc cho mọi "
47"người dùng trên máy tính này, bằng cách chọn một mục trong trình đơn thả "
48"xuống « Thiết lập cho » ở dưới.\n"
49"\n"
50"Hãy sử dụng các thẻ ở đầu để chọn những phân loại thiết lập khác nhau, sửa "
51"đổi những tuỳ chọn bạn muốn thay đổi, sau đó nhấn vào cái nút « Áp dụng » ở "
52"dưới để ghi ra một tập tin cấu hình mới.\n"
53"\n"
54"Lần kế tiếp khởi chạy TuxPaint thì thiết lập mới nên có tác động."
55
56#: ../tuxpaint-config.cxx:208
57msgid "(Use system's default)"
58msgstr "(Dùng giá trị mặc định của hệ thống)"
59
60#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
61msgid "(Use system's setting)"
62msgstr "(Dùng thiết lập của hệ thống)"
63
64#: ../tuxpaint-config2.cxx:1525 ../tuxpaint-config2.cxx:2129
65msgid "Default (no override)"
66msgstr "Mặc định (không ghi đè)"
67
68#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527
69msgid "Override: Small"
70msgstr "Ghi đề: Nhỏ"
71
72#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
73msgid "Override: Medium"
74msgstr "Ghi đè: Vừa"
75
76#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
77msgid "Override: Large"
78msgstr "Ghi đề: Lớn"
79
80#: ../tuxpaint-config2.cxx:1636
81msgid "Save Directory?"
82msgstr "Thư mục lưu ?"
83
84#: ../tuxpaint-config2.cxx:1670
85msgid "Data Directory?"
86msgstr "Thư mục dữ liệu ?"
87
88#: ../tuxpaint-config2.cxx:1703
89msgid "Color Palette File?"
90msgstr "Tập tin bảng chọn màu ?"
91
92#: ../tuxpaint-config2.cxx:1742
93msgid "Quit without applying changes?"
94msgstr "Thoát mà không ghi nhớ các thay đổi ?"
95
96#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
97msgid "&No"
98msgstr "Khô&ng"
99
100#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
101msgid "&Yes"
102msgstr "&Có"
103
104#: ../tuxpaint-config2.cxx:1779
105msgid "current user"
106msgstr "người dùng hiện thời"
107
108#: ../tuxpaint-config2.cxx:1782
109msgid "all users"
110msgstr "mọi người dùng"
111
112#: ../tuxpaint-config2.cxx:1786
113#, c-format
114msgid "Apply changes you made to %s?"
115msgstr "Áp dụng các thay đổi bạn đã làm cho %s ?"
116
117#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
118msgid "No"
119msgstr "Không"
120
121#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
122msgid "Yes"
123msgstr "Có"
124
125#: ../tuxpaint-config2.cxx:1807 ../tuxpaint-config2.cxx:1810
126msgid "Tux Paint Config v"
127msgstr "Cấu hình Tux Sơn pb"
128
129#. TAB: ABOUT
130#: ../tuxpaint-config2.cxx:1819
131msgid "About"
132msgstr "Giới thiệu"
133
134#: ../tuxpaint-config2.cxx:1826
135msgid "About Tux Paint Config."
136msgstr "Giới thiệu Cấu hình Tux Sơn"
137
138#. TAB: VIDEO / SOUND
139#: ../tuxpaint-config2.cxx:1842
140#, fuzzy
141#| msgid "Video / Sound"
142msgid "Video/Sound"
143msgstr "Phim / Âm"
144
145#: ../tuxpaint-config2.cxx:1849
146msgid "Video:"
147msgstr "Phim:"
148
149#: ../tuxpaint-config2.cxx:1853
150msgid "&Fullscreen"
151msgstr "T&oàn màn hình"
152
153#: ../tuxpaint-config2.cxx:1858
154msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
155msgstr "Chạy TuxPaint ở chế độ toàn màn hình, hơn là trong một cửa sổ."
156
157#: ../tuxpaint-config2.cxx:1864
158msgid "&Native"
159msgstr "&Sở hữu"
160
161#: ../tuxpaint-config2.cxx:1868
162msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
163msgstr "Sử dụng độ phân giải sở hữu trong chế độ Toàn màn hình."
164
165#: ../tuxpaint-config2.cxx:1874
166msgid "Window size : "
167msgstr "Kích cỡ cửa sổ : "
168
169#: ../tuxpaint-config2.cxx:1898
170msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
171msgstr "Kích cỡ của cửa sổ, hoặc độ phân giải trên toàn màn hình."
172
173#: ../tuxpaint-config2.cxx:1904
174msgid "&Rotate Orientation"
175msgstr "&Xoay hướng"
176
177#: ../tuxpaint-config2.cxx:1908
178msgid ""
179"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
180"a tablet PC)"
181msgstr ""
182"Trao đổi chiều rộng và chiều cao, để xoay theo 90 độ (có ích để hiển thị "
183"thẳng đứng trên một màn hình nhỏ)."
184
185#: ../tuxpaint-config2.cxx:1914
186msgid "Allow S&creensaver"
187msgstr "&Bảo vệ màn hình"
188
189#: ../tuxpaint-config2.cxx:1918
190msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
191msgstr "Không tắt trình bảo vệ màn hình của hệ thống trong khi chạy TuxPaint."
192
193#: ../tuxpaint-config2.cxx:1927
194msgid "Sound:"
195msgstr "Âm thanh:"
196
197#: ../tuxpaint-config2.cxx:1931
198msgid "Enable &Sound Effects"
199msgstr "Bật &Hiệu ứng Âm thanh"
200
201#: ../tuxpaint-config2.cxx:1936
202msgid "Enable/disable sound effects."
203msgstr "Bật/tắt các hiệu ứng âm thanh."
204
205#: ../tuxpaint-config2.cxx:1945 ../tuxpaint-config2.cxx:1959
206msgid "Color Palette File:"
207msgstr "Tập tin bảng chọn màu :"
208
209#: ../tuxpaint-config2.cxx:1949
210msgid "Use &Alternative Color Palette"
211msgstr "Dùng bảng chọn màu &xen kẽ"
212
213#: ../tuxpaint-config2.cxx:1954
214msgid ""
215"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
216msgstr ""
217"Không sử dụng bảng chọn màu mặc định, nên sử dụng màu sắc được xác định "
218"trong tập tin theo đây:"
219
220#: ../tuxpaint-config2.cxx:1964 ../tuxpaint-config2.cxx:2507
221#: ../tuxpaint-config2.cxx:2592
222msgid "Browse..."
223msgstr "Duyệt..."
224
225#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
226#: ../tuxpaint-config2.cxx:1975
227#, fuzzy
228#| msgid "Mouse / Keyboard"
229msgid "Mouse/Keyboard"
230msgstr "Chuột / Bàn phím"
231
232#: ../tuxpaint-config2.cxx:1983
233msgid "Cursor:"
234msgstr "Con trỏ :"
235
236#: ../tuxpaint-config2.cxx:1987
237msgid "&Fancy Cursor Shapes"
238msgstr "Hình con t&rỏ khéo"
239
240#: ../tuxpaint-config2.cxx:1992
241msgid ""
242"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
243"what you are doing."
244msgstr ""
245"Sửa đổi hình của con trỏ chuột phụ thuộc vào vị trí của chuột và hành động "
246"đang được làm."
247
248#: ../tuxpaint-config2.cxx:1998
249msgid "&Hide Cursor"
250msgstr "Ẩ&n con trỏ"
251
252#: ../tuxpaint-config2.cxx:2003
253msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
254msgstr "Ẩn hoàn toàn con trỏ (có ích trên màn hình sờ)."
255
256#. Fl_Group* o
257#: ../tuxpaint-config2.cxx:2012 ../tuxpaint-config2.cxx:2630
258msgid "Keyboard:"
259msgstr "Bàn phím:"
260
261#: ../tuxpaint-config2.cxx:2016
262msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
263msgstr "Bật &phím tắt"
264
265#: ../tuxpaint-config2.cxx:2021
266msgid ""
267"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
268"Control+S to Save)"
269msgstr ""
270"Cho phép sử dụng tổ hợp phím thay cho một số lệnh riêng (v.d. Ctrl+L để Lưu)."
271
272#: ../tuxpaint-config2.cxx:2033 ../tuxpaint-config2.cxx:2615
273msgid "Mouse:"
274msgstr "Chuột:"
275
276#: ../tuxpaint-config2.cxx:2037
277msgid "&Grab Mouse Pointer"
278msgstr "&Lấy con trỏ chuột"
279
280#: ../tuxpaint-config2.cxx:2042
281msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
282msgstr "Ngăn cản con trỏ chuột đi ra cửa sổ TuxPaint."
283
284#: ../tuxpaint-config2.cxx:2047
285msgid "Mouse &Wheel Support"
286msgstr "Hỗ trợ &bánh chuột"
287
288#: ../tuxpaint-config2.cxx:2052
289msgid ""
290"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
291"stamps)"
292msgstr ""
293"Cho phép sử dụng một bánh chuột để cuộn qua các mục (v.d. các chổi, các dấu) "
294"khác nhau."
295
296#: ../tuxpaint-config2.cxx:2057
297msgid "No &Button Distinction"
298msgstr "Không phân &biệt nút"
299
300#: ../tuxpaint-config2.cxx:2061
301msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
302msgstr ""
303"Cũng cho phép sử dụng cái nút ở giữa và bên phải trên chuột, để nhấn vào."
304
305#. TAB: SIMPLIFCIATION
306#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
307#: ../tuxpaint-config2.cxx:2074
308msgid "Simplification"
309msgstr "Đơn giản hoá"
310
311#: ../tuxpaint-config2.cxx:2082
312msgid "Interface Simplification:"
313msgstr "Đơn giản hoá giao diện:"
314
315#: ../tuxpaint-config2.cxx:2086
316msgid "Disable Shape &Rotation"
317msgstr "Tắt &xoay hình"
318
319#: ../tuxpaint-config2.cxx:2091
320msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
321msgstr "Bước xoay của công cụ hình thì bị tắt. Có ích với đứa bé."
322
323#: ../tuxpaint-config2.cxx:2096
324msgid "Simple Stamp &Outlines"
325msgstr "Nét ng&oài dấu đơn giản"
326
327#: ../tuxpaint-config2.cxx:2101
328msgid ""
329"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
330"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
331msgstr ""
332"Vẽ một hình chữ nhật vòng quanh con trỏ khi đặt dấu, hơn là một nét ngoài "
333"chi tiết. (Cho máy tính chạy chậm, và ứng dụng khách mành.)"
334
335#: ../tuxpaint-config2.cxx:2106
336msgid "Show &Uppercase Text Only"
337msgstr "Hiển thị chỉ chữ &hoa"
338
339#: ../tuxpaint-config2.cxx:2111
340msgid ""
341"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
342"UPPERCASE rather than Mixed Case."
343msgstr ""
344"Gây ra mọi chữ trong TuxPaint (nhãn nút, hộp thoại v.v.) xuất hiện theo CHỮ "
345"HOA thay cho Chữ Hoa Bắt Đầu Mỗi Từ."
346
347#: ../tuxpaint-config2.cxx:2120
348msgid "Initial Stamp Size:"
349msgstr "Kích cỡ dấu đầu tiên:"
350
351#: ../tuxpaint-config2.cxx:2137
352msgid "Control Simplification:"
353msgstr "Đơn giản hoá điều khiển:"
354
355#: ../tuxpaint-config2.cxx:2141
356msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
357msgstr "Tắt nút « T&hoát » và phím [Escape]"
358
359#: ../tuxpaint-config2.cxx:2146
360msgid ""
361"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
362"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
363msgstr ""
364"Nhấn vào nút đóng (X) trong thanh tựa đề, hoặc bấm tổ hợp [Alt]+[F4] hay "
365"[Shift]+[Ctrl]+[Escape] vẫn còn thoát khỏi TuxPaint."
366
367#: ../tuxpaint-config2.cxx:2151
368msgid "Disable '&Stamps' Tool"
369msgstr "Tắt công cụ « &Dấu »"
370
371#: ../tuxpaint-config2.cxx:2156
372msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
373msgstr "Không nên nạp các dấu vào lúc khởi chạy, thì vô hiệu hoá công cụ Dấu."
374
375#: ../tuxpaint-config2.cxx:2161
376msgid "Disable Stamp &Controls"
377msgstr "Tắt điề&u khiển Dấu"
378
379#: ../tuxpaint-config2.cxx:2166
380msgid ""
381"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
382"Grow, Mirror and Flip)."
383msgstr ""
384"Đơn giản hoá công cụ « Dấu » bằng cách gỡ bỏ các cái nút điều khiển dấu (Nhỏ "
385"hơn, Lớn hơn, Phản chiếu và Lật)."
386
387#: ../tuxpaint-config2.cxx:2171
388#, fuzzy
389#| msgid "Disable Magic &Controls"
390msgid "Disable &Magic Controls"
391msgstr "Tắt điề&u khiển ma thuật"
392
393#: ../tuxpaint-config2.cxx:2176
394msgid ""
395"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
396"and fullscreen modes."
397msgstr ""
398"Đơn giản hoá công cụ « Ma thuật » bằng cách gỡ bỏ các cái nút chuyển đổi "
399"giữa chế độ sơn và chế độ toàn màn hình."
400
401#: ../tuxpaint-config2.cxx:2181
402#, fuzzy
403#| msgid "Disable '&Stamps' Tool"
404msgid "Disable '&Label' Tool"
405msgstr "Tắt công cụ « &Dấu »"
406
407#: ../tuxpaint-config2.cxx:2186
408msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
409msgstr ""
410
411#. TAB: LANGUAGES
412#: ../tuxpaint-config2.cxx:2197
413msgid "Languages"
414msgstr "Ngôn ngữ"
415
416#: ../tuxpaint-config2.cxx:2203
417msgid "Language:"
418msgstr "Ngôn ngữ :"
419
420#: ../tuxpaint-config2.cxx:2207
421msgid "Language : "
422msgstr "Ngôn ngữ : "
423
424#: ../tuxpaint-config2.cxx:2222
425msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
426msgstr ""
427"Chạy TuxPaint bằng một ngôn ngữ nào đó (có quyền cao hơn thiết lập của hệ "
428"thống)."
429
430#: ../tuxpaint-config2.cxx:2227
431msgid "&Mirror Stamps"
432msgstr "&Phản chiếu dấu"
433
434#: ../tuxpaint-config2.cxx:2232
435msgid ""
436"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
437"prefer things appearing right-to-left."
438msgstr ""
439"Tự động tạo một ảnh phản chiếu của mọi dấu có thể phản chiếu. Có ích cho "
440"người dùng thích thấy hướng trái-qua-phải."
441
442#: ../tuxpaint-config2.cxx:2241
443msgid "Fonts:"
444msgstr "Phông chữ :"
445
446#: ../tuxpaint-config2.cxx:2245
447msgid "Load System &Fonts"
448msgstr "Nạp các &phông hệ thống"
449
450#: ../tuxpaint-config2.cxx:2250
451msgid ""
452"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
453"cause instability!)"
454msgstr ""
455"Thử nạp thêm phông chữ, được tìm ở nơi khác trên máy tính. (Ghi chú : có thể "
456"gây ra một trường hợp không ổn định.)"
457
458#: ../tuxpaint-config2.cxx:2255
459msgid "Load All &Locale Fonts"
460msgstr "Nạp mọi phông &miền địa phương"
461
462#: ../tuxpaint-config2.cxx:2260
463msgid ""
464"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
465"locale Tux Paint is being run under."
466msgstr ""
467"Nạp tất cả các phông chữ đặc trưng cho miền địa phương (v.d. tất cả các "
468"phông chữ tiếng Việt) được cài đặt vào TuxPaint, bất chấp miền địa phương "
469"dưới đó TuxPaint đang chạy."
470
471#. TAB: PRINTING
472#: ../tuxpaint-config2.cxx:2271
473msgid "Printing"
474msgstr "In ấn"
475
476#: ../tuxpaint-config2.cxx:2277
477msgid "Print Permissions:"
478msgstr "Quyền hạn in ấn:"
479
480#: ../tuxpaint-config2.cxx:2281
481msgid "Allow &Printing"
482msgstr "Cho &phép in"
483
484#: ../tuxpaint-config2.cxx:2286
485msgid "Let users print from within Tux Paint."
486msgstr "Cho phép người dùng in ấn từ bên trong TuxPaint."
487
488#: ../tuxpaint-config2.cxx:2291
489msgid "Print Delay : "
490msgstr "Đợi in: "
491
492#: ../tuxpaint-config2.cxx:2297
493msgid "seconds"
494msgstr "giây"
495
496#: ../tuxpaint-config2.cxx:2301
497msgid ""
498"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
499"printing.)"
500msgstr ""
501"Cho phép một việc in trong mỗi N giây. (Gõ « 0 » để cho phép in ấn vô hạn.)"
502
503#: ../tuxpaint-config2.cxx:2309
504msgid "Show Printer Dialog:"
505msgstr "Hiện hộp thoại máy in:"
506
507#: ../tuxpaint-config2.cxx:2314
508msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
509msgstr "Chỉ khi ấn giữ  biến đổi [Alt]"
510
511#: ../tuxpaint-config2.cxx:2321
512msgid "Always &show printer dialog"
513msgstr "Lúc nào &cũng hiện hộp thoại máy in"
514
515#: ../tuxpaint-config2.cxx:2328
516msgid "&Never show printer dialog"
517msgstr "Khô&ng bao giờ hiện hộp thoại máy in"
518
519#: ../tuxpaint-config2.cxx:2335
520msgid "(Even when [Alt] is held.)"
521msgstr "(Ngay cả khi ấn giữ [Alt].)"
522
523#: ../tuxpaint-config2.cxx:2349
524msgid "Save printer configuration"
525msgstr "Lưu cấu hình máy in"
526
527#: ../tuxpaint-config2.cxx:2358
528msgid "Print Commands:"
529msgstr "Câu lệnh in:"
530
531#: ../tuxpaint-config2.cxx:2362
532msgid "Use &Alternative Print Command"
533msgstr "Dùng câu lệnh in ấn &xen kẽ"
534
535#: ../tuxpaint-config2.cxx:2367
536msgid ""
537"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
538"(Advanced! Unix/Linux only!)"
539msgstr ""
540"Ghi đè lên thiết lập mặc định của TuxPaint cho lệnh in (« lpr ») bằng một "
541"lệnh khác. (Chỉ cho người dùng UNIX/Linux cấp cao !)"
542
543#: ../tuxpaint-config2.cxx:2377
544msgid ""
545"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
546"standard input (STDIN)."
547msgstr ""
548"Hãy gõ lệnh để in ấn. Nó phải chấp nhận một định dạng PostScript trên đầu "
549"vào tiêu chuẩn."
550
551#: ../tuxpaint-config2.cxx:2388
552msgid "Use &Alternative Print Dialog"
553msgstr "Dùng hộp thoại in &xen kẽ"
554
555#: ../tuxpaint-config2.cxx:2393
556msgid ""
557"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
558"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
559msgstr ""
560"Ghi đè lên thiết lập mặc định của TuxPaint cho hộp thoại in (« kprinter ») "
561"bằng một lệnh khác. (Chỉ cho người dùng UNIX/Linux cấp cao !)"
562
563#: ../tuxpaint-config2.cxx:2403
564msgid ""
565"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
566"standard input (STDIN)."
567msgstr ""
568"Hãy gõ lệnh cho hộp thoại in ấn. Nó phải chấp nhận một định dạng PostScript "
569"trên đầu vào tiêu chuẩn."
570
571#: ../tuxpaint-config2.cxx:2410
572msgid "Paper Size : "
573msgstr "Kích cỡ giấy: "
574
575#. TAB: SAVING
576#: ../tuxpaint-config2.cxx:2431
577msgid "Saving"
578msgstr "Đang lưu"
579
580#: ../tuxpaint-config2.cxx:2438
581msgid "Save Over Earlier Work:"
582msgstr "Lưu lên việc trước:"
583
584#: ../tuxpaint-config2.cxx:2442
585msgid "&Ask Before Overwriting"
586msgstr "&Hỏi trước khi ghi đè"
587
588#: ../tuxpaint-config2.cxx:2447
589msgid ""
590"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
591"make a new file."
592msgstr ""
593"Khi lưu lại một ảnh, hỏi có nên ghi đè lên phiên bản trước, hoặc tạo một tập "
594"tin mới."
595
596#: ../tuxpaint-config2.cxx:2452
597msgid "Always &Overwrite Older Version"
598msgstr "Lúc nà&o cũng ghi đè lên phiên bản cũ"
599
600#: ../tuxpaint-config2.cxx:2457
601msgid ""
602"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
603"Potential for lost work!)"
604msgstr ""
605"Khi lưu lại một ảnh, lúc nào cũng ghi đè lên phiên bản trước. (Cảnh báo : có "
606"thể mất sự cố gắng !)"
607
608#: ../tuxpaint-config2.cxx:2462
609msgid "Always Save &New Picture"
610msgstr "Lúc &nào cũng lưu ảnh mới"
611
612#: ../tuxpaint-config2.cxx:2467
613msgid ""
614"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
615"lots of files!)"
616msgstr ""
617"Khi lưu lại một ảnh, lúc nào cũng một tập tin mới. (Cảnh báo : có thể làm "
618"rất nhiều tập tin !)"
619
620#: ../tuxpaint-config2.cxx:2474
621msgid "Start Blank:"
622msgstr "Bắt đầu trống:"
623
624#: ../tuxpaint-config2.cxx:2479
625msgid "Start with &Blank Canvas"
626msgstr "Khởi chạy với vùng vẽ t&rống"
627
628#: ../tuxpaint-config2.cxx:2488
629msgid "Save Directory:"
630msgstr "Thư mục lưu :"
631
632#: ../tuxpaint-config2.cxx:2492
633msgid "Use &Alternative Save Directory"
634msgstr "Dùng thư mục lưu &xen kẽ"
635
636#: ../tuxpaint-config2.cxx:2497
637msgid ""
638"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
639msgstr "Không nên lưu ảnh vào thư mục tiêu chuẩn, dùng vị trí theo đây:"
640
641#: ../tuxpaint-config2.cxx:2502
642msgid "Alternative Save Directory:"
643msgstr "Thư mục lưu xen kẽ:"
644
645#: ../tuxpaint-config2.cxx:2514
646msgid "More Saving Options:"
647msgstr "Tùy chọn lưu bổ sung:"
648
649#: ../tuxpaint-config2.cxx:2519
650msgid "Disable '&Save' Button"
651msgstr "Tắt nút « &Lưu »"
652
653#: ../tuxpaint-config2.cxx:2524
654msgid ""
655"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
656"paper.'"
657msgstr ""
658"Không cho phép lưu ảnh. Trong trường hợp này, TuxPaint chỉ là giấy nháp."
659
660#: ../tuxpaint-config2.cxx:2530
661msgid "&Auto-save on Quit"
662msgstr "&Tự động lưu khi Thoát"
663
664#: ../tuxpaint-config2.cxx:2535
665msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
666msgstr "Không cần hỏi lưu ảnh hiện thời khi thoát: chỉ tự động lưu."
667
668#. TAB: DATA
669#: ../tuxpaint-config2.cxx:2547
670msgid "Data"
671msgstr "Dữ liệu"
672
673#. FIXME: Looks awful:
674#: ../tuxpaint-config2.cxx:2555
675msgid "Lockfile:"
676msgstr "Tập tin khoá:"
677
678#: ../tuxpaint-config2.cxx:2559
679msgid "&Don't use lockfile"
680msgstr "Không &dùng tập tin khoá"
681
682#: ../tuxpaint-config2.cxx:2563
683msgid ""
684"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
685"(May be necessary in a networked environment.)"
686msgstr ""
687"Không nên kiểm tra có một tập tin khoá không. Cho phép TuxPaint được khởi "
688"chạy nhiều lần. (Có thể cần thiết trong một môi trường chạy mạng.)"
689
690#: ../tuxpaint-config2.cxx:2573
691msgid "Data Directory:"
692msgstr "Thư mục dữ liệu :"
693
694#: ../tuxpaint-config2.cxx:2577
695msgid "Use &Alternative Data Directory"
696msgstr "Dùng thư mục dữ liệu &xen kẽ"
697
698#: ../tuxpaint-config2.cxx:2582
699msgid ""
700"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
701"following location:"
702msgstr ""
703"Không nên nạp các chổi, dấu v.v. từ thư mục tiêu chuẩn, dùng vị trí theo đây:"
704
705#: ../tuxpaint-config2.cxx:2587
706msgid "Alternative Data Directory:"
707msgstr "Thư mục dữ liệu xen kẽ:"
708
709#: ../tuxpaint-config2.cxx:2609
710msgid "Accessibility"
711msgstr ""
712
713#: ../tuxpaint-config2.cxx:2619
714msgid "Sticky mouse clicks"
715msgstr ""
716
717#. Fl_Check_Button* o
718#: ../tuxpaint-config2.cxx:2623
719msgid ""
720"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
721"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
722"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
723"pointer controls."
724msgstr ""
725
726#: ../tuxpaint-config2.cxx:2634
727msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
728msgstr ""
729
730#. Fl_Check_Button* o
731#: ../tuxpaint-config2.cxx:2638
732msgid ""
733"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
734"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
735"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
736"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
737"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
738"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
739msgstr ""
740
741#: ../tuxpaint-config2.cxx:2646
742msgid "Onscreen keyboard:"
743msgstr ""
744
745#: ../tuxpaint-config2.cxx:2650
746msgid "Show a keyboard on the screen"
747msgstr ""
748
749#. Fl_Check_Button* o
750#: ../tuxpaint-config2.cxx:2654
751msgid ""
752"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
753"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
754msgstr ""
755
756#. Fl_Box* o
757#: ../tuxpaint-config2.cxx:2659
758msgid "Layout"
759msgstr ""
760
761#. Fl_Choice* o
762#: ../tuxpaint-config2.cxx:2671
763msgid "How are keys organized in the keyboard"
764msgstr ""
765
766#. Fl_Box* o
767#: ../tuxpaint-config2.cxx:2676
768msgid "Disable layout changes"
769msgstr ""
770
771#. Fl_Check_Button* o
772#: ../tuxpaint-config2.cxx:2681
773msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
774msgstr ""
775
776#. Fl_Group* o
777#. TAB: JOYSTICK
778#: ../tuxpaint-config2.cxx:2699
779msgid "Joystick"
780msgstr ""
781
782#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
783#: ../tuxpaint-config2.cxx:2710
784msgid "Main device:"
785msgstr ""
786
787#. Fl_Spinner* o
788#: ../tuxpaint-config2.cxx:2720
789msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
790msgstr ""
791
792#. Fl_Spinner* o
793#: ../tuxpaint-config2.cxx:2731
794msgid ""
795"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
796"(0-500; default value is 15)"
797msgstr ""
798
799#. Fl_Spinner* o
800#: ../tuxpaint-config2.cxx:2743
801msgid ""
802"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
803"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
804msgstr ""
805
806#. Fl_Spinner* o
807#: ../tuxpaint-config2.cxx:2753
808msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
809msgstr ""
810
811#. Fl_Group* o
812#: ../tuxpaint-config2.cxx:2760
813msgid "Hat:"
814msgstr ""
815
816#. Fl_Spinner* o
817#: ../tuxpaint-config2.cxx:2769
818msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
819msgstr ""
820
821#. Fl_Spinner* o
822#: ../tuxpaint-config2.cxx:2781
823msgid ""
824"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
825"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
826msgstr ""
827
828#. Fl_Group* o
829#: ../tuxpaint-config2.cxx:2792
830msgid "Buttons to disable:"
831msgstr ""
832
833#. Fl_Input* o
834#: ../tuxpaint-config2.cxx:2808
835msgid ""
836"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
837"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
838"g. 2,3,5)"
839msgstr ""
840
841#: ../tuxpaint-config2.cxx:2817
842msgid "Button shortcuts:"
843msgstr ""
844
845#: ../tuxpaint-config2.cxx:2821
846msgid ""
847"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
848"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
849msgstr ""
850
851#. Fl_Box* o
852#: ../tuxpaint-config2.cxx:2826
853msgid "Button number for the Escape key."
854msgstr ""
855
856#. Fl_Spinner* o
857#: ../tuxpaint-config2.cxx:2834
858msgid "Button number for the Brush tool."
859msgstr ""
860
861#. Fl_Spinner* o
862#: ../tuxpaint-config2.cxx:2842
863msgid "Button number for the Stamps tool."
864msgstr ""
865
866#. Fl_Spinner* o
867#: ../tuxpaint-config2.cxx:2850
868msgid "Button number for the Lines tool."
869msgstr ""
870
871#. Fl_Spinner* o
872#: ../tuxpaint-config2.cxx:2858
873msgid "Button number for the Shapes tool."
874msgstr ""
875
876#. Fl_Spinner* o
877#: ../tuxpaint-config2.cxx:2866
878msgid "Button number for the Text tool."
879msgstr ""
880
881#. Fl_Spinner* o
882#: ../tuxpaint-config2.cxx:2874
883msgid "Button number for the Label tool."
884msgstr ""
885
886#. Fl_Spinner* o
887#: ../tuxpaint-config2.cxx:2882
888msgid "Button number for the Magic tool."
889msgstr ""
890
891#. Fl_Spinner* o
892#: ../tuxpaint-config2.cxx:2890
893msgid "Button number for Undo."
894msgstr ""
895
896#. Fl_Spinner* o
897#: ../tuxpaint-config2.cxx:2898
898msgid "Button number for Redo."
899msgstr ""
900
901#. Fl_Spinner* o
902#: ../tuxpaint-config2.cxx:2906
903msgid "Button number for the Eraser tool."
904msgstr ""
905
906#. Fl_Spinner* o
907#: ../tuxpaint-config2.cxx:2914
908msgid "Button number for the New tool."
909msgstr ""
910
911#. Fl_Spinner* o
912#: ../tuxpaint-config2.cxx:2922
913msgid "Button number for the Open tool."
914msgstr ""
915
916#. Fl_Spinner* o
917#: ../tuxpaint-config2.cxx:2930
918msgid "Button number for saving."
919msgstr ""
920
921#. Fl_Spinner* o
922#: ../tuxpaint-config2.cxx:2938
923msgid "Button number for Page Setup."
924msgstr ""
925
926#. Fl_Spinner* o
927#: ../tuxpaint-config2.cxx:2946
928msgid "Button number for printing."
929msgstr ""
930
931#: ../tuxpaint-config2.cxx:2968
932msgid "Settings for : "
933msgstr "Thiết lập cho : "
934
935#: ../tuxpaint-config2.cxx:2972
936msgid "Current User"
937msgstr "Người dùng hiện thời"
938
939#: ../tuxpaint-config2.cxx:2973
940msgid "All Users"
941msgstr "Mọi người dùng"
942
943#: ../tuxpaint-config2.cxx:2979
944msgid "Use \"All Users\" Settings"
945msgstr "Dùng thiết lập « Mọi người dùng »"
946
947#: ../tuxpaint-config2.cxx:2983
948msgid "Apply"
949msgstr "Áp dụng"
950
951#: ../tuxpaint-config2.cxx:2991
952msgid "Reset"
953msgstr "Đặt lại"
954
955#: ../tuxpaint-config2.cxx:2998
956msgid "Defaults"
957msgstr "Mặc định"
958
959#: ../tuxpaint-config2.cxx:3005
960msgid "Quit"
961msgstr "Thoát"
962
963#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
964msgid "Tux Paint Config."
965msgstr "Cấu hình Tux Sơn"
966
967#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
968msgid "Configure Tux Paint"
969msgstr "Cấu hình TuxPaint"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.