Changeset 2582


Ignore:
Timestamp:
Oct 7, 2016, 2:16:08 PM (5 years ago)
Author:
joamuran
Message:

Added import/export/clone and edit options for image capabilities

Location:
lmd/trunk/fuentes
Files:
10 added
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/module.json

  r1388 r2582  
  1616     "id":"llx-ltsconf",
  1717     "main":"llx-ltsconf.html"
   18    },
   19    {
   20     "menuEntry":"Exported Images",
   21     "id":"llx-exported",
   22     "main":"exported.html"
  1823    }
  1924  ]
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r2061 r2582  
  2828    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crea una nova imatge de client lleuger."],
  2929    "llx.ltsp.go.forward" : ["Endavant >"],
  30     "" : [""]
   30    "lmd.warning.refresh.image" : ["Aneu a regenerar la imatge "],
   31    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". N'esteu segurs?"],
   32    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Escriviu el nom i la descripció per a la nova imatge: "],
   33    "llx_clone_img_names_equal" : ["El nom de la imatge clonada no ha de ser igual al de la imatge original"],
   34    "lmd.clonehere":["Clona al servidor"],
   35    "lmd.clone_title": ["Clona o exporta la imatge"],
   36    "lmd.clone_message":["Desitgeu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per exportar-lo a atre servidor?"],
   37    "lmd.clone":["Clona"],
   38    "lmd.export":["Exporta"],
   39    "lmd.exportfile": ["Exportar a un firxer"],
   40    "lmd.cancel":["Cancel·la"],
   41    "lmd.image.options.client.type":["Tipus de client"],
   42    "lmd.image.options.client.type.help":["Llança la imatge com a client lleuger o semilleuger"],
   43    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Per omissió"],
   44    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Client lleuger"],
   45    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Client semilleuger"],
   46    "lmd.image.options.client.language.help":["Idioma de la pantalla d'inici i la interfície d'usuari"],
   47    "lmd.image.options.client.language":["Idioma"],
   48    "lmd.image.options.client.language.default":["Per defecte"],
   49    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valencià"],
   50    "lmd.image.options.client.language.en":["Anglès"],
   51    "lmd.image.options.client.language.es":["Castellà"],
   52    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["Llindar de RAM"],
   53    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a cliente lleuger quan la memoria siga inferior al llindar indicat."],
   54    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["No s'aplica"],
   55    "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplicar canvis"],
   56    "lmd_client_options_dialog.success":["Els canvis s'han aplicat per a aqyuesta imatge"],
   57    "lmd_client_options_dialog_title":["Opcions de la imatge"],
   58    "lmd_options_image_name_label":["Nom"],
   59    "lmd_options_image_name_help":["Nom de la imatge"],
   60    "lmd_options_image_desc_label":["Descripció"],
   61    "lmd_options_image_desc_help":["Descripció de la imatge"],
   62    "lmd_options_image_adv_label":["Avançat"],
   63    "lmd_options_image_adv_help":["Opcions avançades de LTSP"]
  3164  }
  3265}
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/en-US/messages.json

  r2061 r2582  
  2828    "Create.New.LTSP.Image" : ["Create a new thin client Image."],
  2929    "llx.ltsp.go.forward" : ["Next >"],
  30     "" : [""]
   30    "lmd.warning.refresh.image" : ["You are going to refresh image "],
   31    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". Are you sure?"],
   32    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Write name and description for new image: "],
   33    "llx_clone_img_names_equal" : ["Image cloned name should not be equal to original image"],
   34    "lmd.clone_title": ["Clone or export image"],
   35    "lmd.clonehere":["Clone in this server"],
   36    "lmd.clone_message":["Clone into this server or prepare a file to export?"],
   37    "lmd.exportfile":["Export to file"],
   38    "lmd.clone":["Clone"],
   39    "lmd.export":["Export"],
   40    "lmd.cancel":["Cancel"],
   41    "lmd.image.options.client.type":["Client Type"],
   42    "lmd.image.options.client.type.help":["Rus this image as a thin or fat client."],
   43    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Default"],
   44    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Thin Client"],
   45    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Fat Client"],
   46    "lmd.image.options.client.language.help":["Language for display manager and user interface."],
   47    "lmd.image.options.client.language":["Language"],
   48    "lmd.image.options.client.language.default":["Default"],
   49    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valencian"],
   50    "lmd.image.options.client.language.en":["English"],
   51    "lmd.image.options.client.language.es":["Spanish"],
   52    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["RAM Threshold"],
   53    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Run this image as a thin client, if the client has less RAM memory than this threshold."],
   54    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["Do not apply"],
   55    "lmd_client_options_dialog.apply":["Apply"],
   56    "lmd_client_options_dialog.success":["Changes has been applied for this image"],
   57    "lmd_client_options_dialog_title":["Image Options"],
   58    "lmd_options_image_name_label":["Name"],
   59    "lmd_options_image_name_help":["Image Name"],
   60    "lmd_options_image_desc_label":["Description"],
   61    "lmd_options_image_desc_help":["Image Description"],
   62    "lmd_options_image_adv_label":["Advanced"],
   63    "lmd_options_image_adv_help":["Advanced options for LTSP"]
   64   
  3165  }
  3266}
   67
   68
   69
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/es-ES/messages.json

  r2061 r2582  
  2828    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crear una nueva imagen de cliente ligero."],
  2929    "llx.ltsp.go.forward" : ["Adelante >"],
  30     "" : [""]
   30    "lmd.warning.refresh.image" : ["Se va a refresca la imagen  "],
   31    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". ¿Está seguro?"],
   32    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Escriba el nombre y la descripción para la nueva imagen"],
   33    "llx_clone_img_names_equal" : ["El nombre de la imagen clonada ha de ser diferente al de la imagen original"],
   34    "lmd.clonehere":["Clonar en el servidor"],
   35    "lmd.clone_title": ["Clonar o exportar imagen"],
   36    "lmd.clone_message":["Desea clonar la imagen en este servidor o crear un fichero per exportarlo a otro?"],
   37    "lmd.exportfile":["Exportar a fichero"],
   38    "lmd.clone":["Clonar"],
   39    "lmd.export":["Exportar"],
   40    "lmd.cancel":["Cancelar"],
   41    "lmd.image.options.client.type":["Tipo de cliente"],
   42    "lmd.image.options.client.type.help":["Lanza la imagen como cliente ligero o semiligero"],
   43    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Por defecto"],
   44    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Cliente ligero"],
   45    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Cliente semiligero"],
   46    "lmd.image.options.client.language.help":["Idioma para mostrar en la pantalla de inicio y la interfaz de usuario"],
   47    "lmd.image.options.client.language":["Idioma"],
   48    "lmd.image.options.client.language.default":["Por defecto"],
   49    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valenciano"],
   50    "lmd.image.options.client.language.en":["Inglés"],
   51    "lmd.image.options.client.language.es":["Castellano"],
   52    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["Umbral de RAM"],
   53    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Ejectuta esta imagen como cliente ligero cuando la memoria del cliente sea inferior a este umbral."],
   54    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["No se aplica"],
   55    "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplicar cambios"],
   56    "lmd_client_options_dialog.success":["Los cambios se han aplicado para esta imagen"],
   57    "lmd_client_options_dialog_title":["Opciones de la imagen"],
   58    "lmd_options_image_name_label":["Nombre"],
   59    "lmd_options_image_name_help":["Nombre de la imagen"],
   60    "lmd_options_image_desc_label":["Descripción"],
   61    "lmd_options_image_desc_help":["Descripción de la imagen"],
   62    "lmd_options_image_adv_label":["Avanzado"],
   63    "lmd_options_image_adv_help":["Opciones avanzadas de LTSP"]
  3164  }
  3265}
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/images.html

  r2061 r2582  
  33<!--div id="LtspImageManagerContainer" class="jumbotron  col-lg-12"-->
  44
   5<div class="container">
  56<div class="panel panel-default">
  67<div class="panel-heading"><h2  i18n>lmd.Image.List</h2></div>
   
  126127
  127128
  128 </div></div>
   129</div></div></div>
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/js/imageManager.js

  r2061 r2582  
  232232
  233233//ImageManager.prototype.renderImage=function renderImage(imagefile, callback=null){
   234
   235ImageManager.prototype.exportDialog=function exportDialog(targetid, is_export){
   236    var self=this;
   237    // is_export=true -> Export operation
   238    // is_export=false -> Clone operation
   239   
   240    var clone_export_button=self._("lmd.clone");
   241    if (is_export) clone_export_button=self._("lmd.export");
   242   
   243    var text=self._("lmd.info.modal.clone.image");
   244    var form="<label for='ltsp_clone_new_name'>"+self._("lmd.image.assistant.Name")+"</label><input type='text' name='ltsp_clone_new_name' class='form-control is-empty' id='ltsp_clone_new_name' value='"+targetid+"'>";
   245    form+='<label for="llx_ltsp_clone_new_desc">'+self._("lmd.image.assistant.Description")+'</label><textarea class="form-control" id="llx_ltsp_clone_new_desc" type="text"></textarea>';
   246   
   247    var dialog=bootbox.dialog({
   248        message: form,
   249        title: text,
   250        buttons:{
   251            "Ok":{
   252                label:clone_export_button,
   253                className: "btn-success btn-raised",
   254                callback: function (){
   255                var newLabel=$('#ltsp_clone_new_name').val();
   256                var newDesc=$('#llx_ltsp_clone_new_desc').val();
   257                if (newLabel==targetid && !is_export ) {
   258                    bootbox.alert(self._("llx_clone_img_names_equal"));
   259                    return false;
   260                    } else {
   261                        //alert("Export: "+is_export+" for "+targetid+" as "+newLabel+ "with desc: " + newDesc);
   262                        var credentials=[sessionStorage.username , sessionStorage.password];
   263                        var n4dclass="LmdServer";
   264                        var n4dmethod="CloneOrExportWS";
   265                       
   266                        var newid=newLabel.replace(/([^a-z0-9]+)/gi, '');
   267                        var arglist=[targetid, newid, newLabel, newDesc, is_export];
   268                        //arglist.push(id);
   269                        Utils.n4dWithLog(credentials, n4dclass, n4dmethod, arglist, function(){}); // no callback is needed
   270                       
   271                       
   272                   
   273                       }
   274                    }
   275                },
   276            cancel:{
   277                label:self._("lmd.cancel"),
   278                className: "btn-cancel btn-raised"
   279                }
   280                }
   281            });
   282           
   283           
   284            $.material.init();
   285            dialog.modal("show");
   286   
   287};
   288
   289
   290/*ImageManager.prototype.createSelect=function createSelect(item){
   291    var sel='<div class="form-group" title="'+item.help+'"  style="margin-top:30;">';
   292    sel+='<label for="'+item.id+'" class="col-md-2 control-label">'+item.label+'</label>';
   293    sel+='<div class="col-md-10">';
   294    sel+='<select id="'+item.id+'" class="form-control">';
   295    for (var i in item.options){
   296        sel+="<option value="+item.options[i].value+">"+item.options[i].label+"</option>";
   297    }
   298   
   299    sel+="</select></div></div>";
   300   
   301    return sel;
   302}*/
   303
   304ImageManager.prototype.EditImageOptions=function EditImageOptions(image){
   305    var self=this;
   306    var imagejson=JSON.parse(image);
   307    /*alert(imagejson.fat_ram_threshold);
   308    alert(imagejson.ldm_session);
   309    alert(imagejson.ldm_language);
   310    alert(imagejson.lmd_extra_params);*/
   311   
   312    // Setting up if is fat client
   313    var fatclient="default";
   314    if(imagejson.ltsp_fatclient=="false") fatclient="thin";
   315    else if (imagejson.ltsp_fatclient=="true") fatclient="fat";
   316   
   317    // Setting Up Language
   318    var imglang="default";
   319    if(imagejson.ldm_language=="ca_ES.UTF-8@valencia") imglang="ca";
   320    else if(imagejson.ldm_language=="es_ES.UTF-8") imglang="es";
   321   
   322    // Setting up local apps
   323    var use_local_apps="";
   324    if(imagejson.use_local_apps=="true") use_local_apps="checked";
   325   
   326   
   327   
   328    var content="";
   329    /*
   330    {"status": "edited", "fat_ram_threshold": "default", "name": "Client", "img": "llx-client16.png", "ldm_session": "default", "taskid": "14751445423", "template": "lliurex-ltsp-client.conf", "ltsp_fatclient": "undefined", "task_status": "DONE", "id": "Client", "lmd_extra_params": "", "desc": "Client de model d'aula LliureX (32 bits)."}
   331
   332    {"fat_ram_threshold": "256", "name": "Client", "img": "llx-client16.png", "ldm_session": "default", "ldm_language": "ca_ES.UTF-8@valencia", "use_local_apps": "true", "template": "lliurex-ltsp-client.conf", "local_apps_text": "firefox", "ltsp_fatclient": "false", "task_status": "DONE", "id": "Client", "lmd_extra_params": "Param1=\"Hola\"<br/>Param3=\"kkk\"", "desc": "Client de model d'aula LliureX (32 bits)."}
   333    */
   334   
   335    content+=Utils.formFactory.createText({"id":"ltsp_image_options_client_name",
   336                                        "label": self._("lmd_options_image_name_label"),
   337                                        "help":self._("lmd_options_image_name_help"),
   338                                        "value":imagejson.name});
   339   
   340    content+=Utils.formFactory.createTextArea({"id":"ltsp_image_options_client_desc",
   341                                        "label": self._("lmd_options_image_desc_label"),
   342                                        "help": self._("lmd_options_image_desc_help"),
   343                                        "value":imagejson.desc});
   344   
   345    content+=Utils.formFactory.createSelect({"id":"ltsp_image_options_client_type",
   346                               "label":self._("lmd.image.options.client.type"),
   347                               "help":self._("lmd.image.options.client.type.help"),
   348                               "default":fatclient,
   349                               "options":[
   350                                {"value":"default", "label":self._("lmd.image.options.client.type.label.default")},
   351                                {"value":"thin", "label":self._("lmd.image.options.client.type.label.thin")},
   352                                {"value":"fat", "label":self._("lmd.image.options.client.type.label.fat")}  ]});
   353   
   354    content+=Utils.formFactory.createSelect({"id":"ltsp_image_options_client_lang",
   355                               "help":self._("lmd.image.options.client.language.help"),
   356                               "label":self._("lmd.image.options.client.language"),
   357                               "default":imglang,
   358                               "options":[
   359                                {"value":"default", "label":self._("lmd.image.options.client.language.default")},
   360                                {"value":"ca", "label":self._("lmd.image.options.client.language.ca")},
   361                                {"value":"es", "label":self._("lmd.image.options.client.language.es")},
   362                                {"value":"en", "label":self._("lmd.image.options.client.language.en")} ]});
   363                       
   364    content+=Utils.formFactory.createSelect({"id":"ltsp_image_options_client_run_as_thin",
   365                               "help":self._("lmd.image.options.client.ram.threshold.help"),
   366                               "label":self._("lmd.image.options.client.ram.threshold"),
   367                               "default":imagejson.fat_ram_threshold,
   368                               "options":[
   369                                {"value":"default", "label":self._("lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply")},
   370                                {"value":"128", "label":"128 Mb"},
   371                                {"value":"256", "label":"256 Mb"},
   372                                {"value":"512", "label":"512 Mb"} ]});
   373                                               
   374    content+=Utils.formFactory.createCheckbox({"id":"ltsp_image_options_localapps",
   375                                                "label":"Use Local Apps",
   376                                                "default":use_local_apps,
   377                                                "help":"Run some apps like Firefox or Chrome as local apps."});
   378   
   379    content+=Utils.formFactory.createTextArea({"id":"lmd_options_image_advanced",
   380                                        "label": self._("lmd_options_image_adv_label"),
   381                                        "help": self._("lmd_options_image_adv_help"),
   382                                        "value":imagejson.lmd_extra_params.replace("<br/>","\n")});
   383   
   384   
   385    var dialog=bootbox.dialog({
   386        message: content,
   387        title: self._("lmd_client_options_dialog_title"),
   388        buttons:{
   389            "Apply":{
   390            label:self._("lmd_client_options_dialog.apply"),
   391            className: "btn-success btn-raised",
   392                            callback: function (){
   393                               
   394                                var name=$("#ltsp_image_options_client_name").val();
   395                                var id=imagejson.id;
   396                                var imgbg=imagejson.img;
   397                                var template=imagejson.template;
   398                                var desc=$("#ltsp_image_options_client_desc").val();
   399                                var ltsp_fatclient="undefined";
   400                                if ($("#ltsp_image_options_client_type").val()=="fat") ltsp_fatclient="true";
   401                                else if ($("#ltsp_image_options_client_type").val()=="thin") ltsp_fatclient="false";
   402                                var ldm_session="default";
   403                               
   404                                var ldm_language="en_US.UTF-8";
   405                                if ($("#ltsp_image_options_client_lang").val()=="ca") ldm_language="ca_ES.UTF-8@valencia";
   406                                else if ($("#ltsp_image_options_client_lang").val()=="es") ldm_language="es_ES.UTF-8";
   407                               
   408                                var use_local_apps="false"; // Check if ltsp_fatclient is false to avoid localapps in fat clients
   409                                if ($("#ltsp_image_options_localapps").val()=="on" && ltsp_fatclient=="false")  use_local_apps="true";
   410                               
   411                                var local_apps_text="firefox, google-chrome-stable, chromium-browser";
   412                               
   413                                var fat_ram_threshold=$("#ltsp_image_options_client_run_as_thin").val();
   414                                var lmd_extra_params=$("#lmd_options_image_advanced").val();
   415                               
   416                     
   417                                       
   418                                /*var data="{'desc': '"+desc+"',\n";
   419                                        data=data+"'id': '"+id+"',\n";
   420                                        data=data+"'template': '"+template+"',\n";
   421                                        data=data+"'name': '"+name+"',\n";
   422                                        data=data+"'img': '"+imgbg+"',\n";
   423                                        data=data+"'ltsp_fatclient': '"+ltsp_fatclient+"',\n";
   424                                        data=data+"'ldm_session': '"+ldm_session+"',\n";
   425                                        data=data+"'ldm_language': '"+ldm_language+"',\n";
   426                                        data=data+"'fat_ram_threshold': '"+fat_ram_threshold+"',\n";
   427                                        data=data+"'use_local_apps': '"+use_local_apps+"',\n";
   428                                        data=data+"'local_apps_text': '"+local_apps_text+"',\n";
   429                                        data=data+"'lmd_extra_params': '"+lmd_extra_params.replace(/"/g, '\\\"').replace(/\n/g, "<br/>")+"'\n}";
   430                                  */
   431                               
   432                                var data='{"desc": "'+desc+'",\n';
   433                                        data=data+'"id": "'+id+'",\n';
   434                                        data=data+'"template": "'+template+'",\n';
   435                                        data=data+'"name": "'+name+'",\n';
   436                                        data=data+'"img": "'+imgbg+'",\n';
   437                                        data=data+'"ltsp_fatclient": "'+ltsp_fatclient+'",\n';
   438                                        data=data+'"ldm_session": "'+ldm_session+'",\n';
   439                                        data=data+'"ldm_language": "'+ldm_language+'",\n';
   440                                        data=data+'"fat_ram_threshold": "'+fat_ram_threshold+'",\n';
   441                                        data=data+'"use_local_apps": "'+use_local_apps+'",\n';
   442                                        data=data+'"local_apps_text": "'+local_apps_text+'",\n';
   443                                        data=data+'"lmd_extra_params": "'+lmd_extra_params.replace(/"/g, '\\\"').replace(/\n/g, '<br/>')+'"\n}';
   444                                       
   445                                // PERFORM N4d CALL
   446   
   447                                var credentials=[sessionStorage.username , sessionStorage.password];
   448                                var n4dclass="LmdImageManager";
   449                                var n4dmethod="setImage";
   450                                var arglist=[];
   451                                arglist.push(id);
   452                                arglist.push(data);
   453                                try {
   454                                    Utils.n4d(credentials, n4dclass, n4dmethod, arglist, function(response){
   455                                        console.log(response);
   456                                        message=self._("lmd_client_options_dialog.success");
   457                                        Utils.msg(message, MSG_SUCCESS);
   458                                        console.log("Removing .llx-ltsp-image-file[target_id='"+id+"']");
   459                                        $.when($(".llx-ltsp-image-file[target_id='"+id+"']").remove()).then(function(){
   460                                            self.getImageList();
   461                                            });
   462                                       
   463                                       
   464                                    },0);
   465                                   }
   466                                   catch (error){
   467                                     Utils.msg(message+" "+error, MSG_ERROR);
   468                                }
   469                               
   470                               
   471                                /* PERFORM N4d CALL
   472
   473                                        $.xmlrpc({
   474                                                url: 'https://'+sessionStorage.server+':9779',
   475                                                methodName: 'setImage',
   476                                                params: [[sessionStorage.username, sessionStorage.password], "LmdImageManager", id, data],
   477                                                success: function(response,status,jqXHR){
   478                                                        self.showMe();
   479                                                        title="LMD";
   480                                                        content=i18n.gettext("imagemanager.image.info.saved");
   481                                                        CustomNofity(title, content);
   482
   483                                                        $("#dialog-edit-image-info").empty();
   484                                                        $("#dialog-edit-image-info").dialog( "close" );
   485
   486                                                },
   487                                                error: function(jqXHR, status, error) {
   488
   489                                */
   490                               
   491                               
   492                               
   493                            }
   494                        },
   495            cancel:{
   496                    label:self._("lmd.cancel"),
   497                    className: "btn-cancel btn-raised" }
   498                }
   499            });
   500               
   501             
   502        $.material.init();
   503        dialog.modal("show");
   504   
   505   
   506};
   507
  234508ImageManager.prototype.renderImage=function renderImage(imagefile){
  235509    // Creates a container for thin client image, with buttons and status   
   
  330604                //alert("Regenerate "+$(this).attr("target_id"));
  331605                var targetid=$(this).attr("target_id");
  332                 var text="You are going to refresh image "+targetid+". Are you sure?";
   606                var text=self._("lmd.warning.refresh.image")+targetid+self._("lmd.warning.refresh.image.sure");
  333607                bootbox.confirm(text, function(res){
  334608                    // Removing image with targetid
   
  338612               
  339613            $(imgOptsBt).on("click", function(){
  340                 alert("Show options for "+$(this).attr("target_id"));
   614                //alert("Show options for "+$(this).attr("target_id"));
   615               
   616                var credentials="";
   617                var n4dclass="LmdImageManager";
   618                var n4dmethod="getImage";
   619                var arglist=[$(this).attr("target_id")+".json"];
   620 
   621                Utils.n4d(credentials, n4dclass, n4dmethod, arglist, function(response){
   622                    self.EditImageOptions(response);
  341623                });
   624           });
  342625               
  343626            $(cloneImgBt).on("click", function(){
  344                 alert("Clone "+$(this).attr("target_id"));
   627                //alert("Clonerrr "+$(this).attr("target_id"));
   628                var targetid=$(this).attr("target_id");
   629               
   630                //var text=self._("Clone into this serever or export to another machine?");
   631               
   632           
   633                var txt_lmd_clone_message=self._("lmd.clone_message");
   634                var lmd_clone_title=self._("lmd.clone_title");
   635                var lmd_clonehere=self._("lmd.clonehere");
   636                var lmd_exportfile=self._("lmd.exportfile");
   637           
   638                console.log(self);
   639                console.log(self._("llx_clone_img_names_equal")+"!!");
   640                console.log(txt_lmd_clone_message+"****");
   641               
   642                var dialog=bootbox.dialog({
   643                    message: txt_lmd_clone_message,
   644                    title: lmd_clone_title,
   645                    buttons:{
   646                        "Clone":{
   647                            label:lmd_clonehere,
   648                            className: "btn-success btn-raised",
   649                            callback: function (){
   650                                self.exportDialog(targetid, false);
   651                            }
   652                        },
   653                        "Export":{
   654                            label:lmd_exportfile,
   655                            className: "btn-raised",
   656                            callback: function(){
   657                                self.exportDialog(targetid, true);
   658                            }
   659                        }
   660                    }
  345661                });
   662               
   663             
   664                $.material.init();
   665                dialog.modal("show");
   666            });
  346667                       
  347668            $(removeImgBt).on("click", function(){
   
  8911212                        "arch": arch};
  8921213   
  893         console.log("111111111111111");
   1214        //console.log("111111111111111");
  8941215        console.log(info_image);
  8951216       
 • lmd/trunk/fuentes/debian/changelog

  r2531 r2582  
   1lmd (2.4.51) UNRELEASED; urgency=hugh
   2
   3  * Added some lmd scripts for clone, export and improt images
   4  * Added export and importa capabilities from gui
   5  * Added options per ltsp image for booting
   6
   7 --  <joamuran@gmail.com>  Fri, 07 Oct 2016 14:13:03 +0200
   8
  19lmd (2.4.50) xenial; urgency=high
  210
 • lmd/trunk/fuentes/lmd-server.install/usr/share/n4d/python-plugins/LmdServer.py

  r2486 r2582  
  251251       
  252252        def export_image(self, ip, port, imgid, srv_ip='127.0.0.1'):
   253                # Deprecated: Replaced by CloneOrExportWS
  253254                try:
  254255                        # creates an image from an specified template
   
  269270
  270271        def import_image(self, ip, port, imgid, path, srv_ip='127.0.0.1'):
   272                # Deprecated: Replaced by CloneOrExportWS and extra apps...
  271273                try:
  272274                       
   
  275277                        n4d_server_ip=client.get_variable("", "VariablesManager", "SRV_IP")
  276278
  277                
  278279                        #if(ip==srv_ip)
  279280                        print ("COMPARING: "+lliurex.net.get_ip_from_host(ip)+ "and "+ n4d_server_ip);
   
  319320                        print "Except: "+str(e)
  320321                        return {"status": False, "msg": str(e)}
   322
   323
   324        def CreateImgJSON(self, imgid, newLabel, newid, description, path):
   325                #self.CreateImgJSON(targetid, newLabel, newid, newDesc, new_json_descriptor_file);
   326                try:
   327                       
   328                        # Removing previous .json into image
   329                        files=os.listdir('/opt/ltsp/'+imgid );
   330                        for i in files:
   331                                f,ext=os.path.splitext(i)
   332                                if (ext==".json"):
   333                                        os.remove('/opt/ltsp/' +imgid+"/"+i);
   334
   335                        # Create and copy new json
   336                        json_file = open('/etc/ltsp/images/' + imgid + '.json','r')
   337                        jsonClient=json.loads(json_file.read());
   338                        json_file.close();             
   339                        #print jsonClient;
   340                        jsonClient['name']=newLabel;
   341                        jsonClient['id']=newid;
   342                        jsonClient['desc']=description;
   343                       
   344                        json_file = open(path,'w')
   345                        metadata_string = unicode(json.dumps(jsonClient,indent=4,encoding="utf-8",ensure_ascii=False)).encode("utf-8")
   346                        json_file.write(metadata_string);
   347                        json_file.close();
   348                       
   349                        return {"status": True, "msg": "Saved"}
   350               
   351                except Exception as e:
   352                        print "Except: "+str(e)
   353                        return {"status": False, "msg": str(e)}
   354               
   355       
   356        def CloneOrExportWS(self, targetid, newid, newLabel, newDesc, is_export):
   357                '''
   358                Export or Clone an image via web
   359                # New Version of import/export
   360                # Last Modification: 23/09/2016
   361                '''
   362               
   363                new_json_descriptor_file="/tmp/"+newid+".json";
   364                original_path_image="/opt/ltsp/"+targetid;
   365                self.CreateImgJSON(targetid, newLabel, newid, newDesc, new_json_descriptor_file);
   366               
   367                if str(is_export)=="True": #Export to a tar.gz with lmdimg extension
   368                        #command="lmd-export-img.sh "+targetid+" "+newLabel+" "+newDesc;
   369                       
   370                        command="lmd-export-img.sh "+new_json_descriptor_file+" "+original_path_image+" "+newid+".lmdimg"
   371                else:
   372                        #command="lmd-clone-img.sh "+targetid+" "+newLabel+" "+newDesc;
   373                       
   374                        command="echo "+targetid+" "+original_path_image+" "+newid;
   375                        command="lmd-clone-img.sh "+new_json_descriptor_file+" "+original_path_image+" "+newid;
   376                       
   377               
   378                try:
   379                        ret=objects['TaskMan'].newTask(command);
   380                        if ret["status"]==True: ## Task has launched ok
   381                                # Returns true and ret.msg, that is job id
   382                                print ("**********************************************");
   383                                return {"status": True, "msg": ret["msg"]}
   384                                pass
   385                       
   386                        else:
   387                                if ret["msg"]=="SERVER_BUSY":
   388                                        return {'status':False, 'msg':'SERVER_BUSY'}
   389                                else:
   390                                        return {'status':False, 'msg':'EXCEPTION'}
   391                except Exception as e:
   392                        print "Except: "+str(e)
   393                        return {"status": False, "msg": str(e)}
   394               
   395                return {"status": True, "msg": "Done"}
  321396       
  322397        def deploy_minimal_client(self, ip, port, srv_ip='127.0.0.1'):
   398                # DEPRECATED: Replaced by deploy_minimal_clientWS
  323399                try:
  324400                        command="/usr/sbin/mini-light-client.py";
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.