Ignore:
Timestamp:
Oct 7, 2016, 2:16:08 PM (5 years ago)
Author:
joamuran
Message:

Added import/export/clone and edit options for image capabilities

Location:
lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r2061 r2582  
  2828    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crea una nova imatge de client lleuger."],
  2929    "llx.ltsp.go.forward" : ["Endavant >"],
  30     "" : [""]
   30    "lmd.warning.refresh.image" : ["Aneu a regenerar la imatge "],
   31    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". N'esteu segurs?"],
   32    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Escriviu el nom i la descripció per a la nova imatge: "],
   33    "llx_clone_img_names_equal" : ["El nom de la imatge clonada no ha de ser igual al de la imatge original"],
   34    "lmd.clonehere":["Clona al servidor"],
   35    "lmd.clone_title": ["Clona o exporta la imatge"],
   36    "lmd.clone_message":["Desitgeu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per exportar-lo a atre servidor?"],
   37    "lmd.clone":["Clona"],
   38    "lmd.export":["Exporta"],
   39    "lmd.exportfile": ["Exportar a un firxer"],
   40    "lmd.cancel":["Cancel·la"],
   41    "lmd.image.options.client.type":["Tipus de client"],
   42    "lmd.image.options.client.type.help":["Llança la imatge com a client lleuger o semilleuger"],
   43    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Per omissió"],
   44    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Client lleuger"],
   45    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Client semilleuger"],
   46    "lmd.image.options.client.language.help":["Idioma de la pantalla d'inici i la interfície d'usuari"],
   47    "lmd.image.options.client.language":["Idioma"],
   48    "lmd.image.options.client.language.default":["Per defecte"],
   49    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valencià"],
   50    "lmd.image.options.client.language.en":["Anglès"],
   51    "lmd.image.options.client.language.es":["Castellà"],
   52    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["Llindar de RAM"],
   53    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a cliente lleuger quan la memoria siga inferior al llindar indicat."],
   54    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["No s'aplica"],
   55    "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplicar canvis"],
   56    "lmd_client_options_dialog.success":["Els canvis s'han aplicat per a aqyuesta imatge"],
   57    "lmd_client_options_dialog_title":["Opcions de la imatge"],
   58    "lmd_options_image_name_label":["Nom"],
   59    "lmd_options_image_name_help":["Nom de la imatge"],
   60    "lmd_options_image_desc_label":["Descripció"],
   61    "lmd_options_image_desc_help":["Descripció de la imatge"],
   62    "lmd_options_image_adv_label":["Avançat"],
   63    "lmd_options_image_adv_help":["Opcions avançades de LTSP"]
  3164  }
  3265}
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/en-US/messages.json

  r2061 r2582  
  2828    "Create.New.LTSP.Image" : ["Create a new thin client Image."],
  2929    "llx.ltsp.go.forward" : ["Next >"],
  30     "" : [""]
   30    "lmd.warning.refresh.image" : ["You are going to refresh image "],
   31    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". Are you sure?"],
   32    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Write name and description for new image: "],
   33    "llx_clone_img_names_equal" : ["Image cloned name should not be equal to original image"],
   34    "lmd.clone_title": ["Clone or export image"],
   35    "lmd.clonehere":["Clone in this server"],
   36    "lmd.clone_message":["Clone into this server or prepare a file to export?"],
   37    "lmd.exportfile":["Export to file"],
   38    "lmd.clone":["Clone"],
   39    "lmd.export":["Export"],
   40    "lmd.cancel":["Cancel"],
   41    "lmd.image.options.client.type":["Client Type"],
   42    "lmd.image.options.client.type.help":["Rus this image as a thin or fat client."],
   43    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Default"],
   44    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Thin Client"],
   45    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Fat Client"],
   46    "lmd.image.options.client.language.help":["Language for display manager and user interface."],
   47    "lmd.image.options.client.language":["Language"],
   48    "lmd.image.options.client.language.default":["Default"],
   49    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valencian"],
   50    "lmd.image.options.client.language.en":["English"],
   51    "lmd.image.options.client.language.es":["Spanish"],
   52    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["RAM Threshold"],
   53    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Run this image as a thin client, if the client has less RAM memory than this threshold."],
   54    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["Do not apply"],
   55    "lmd_client_options_dialog.apply":["Apply"],
   56    "lmd_client_options_dialog.success":["Changes has been applied for this image"],
   57    "lmd_client_options_dialog_title":["Image Options"],
   58    "lmd_options_image_name_label":["Name"],
   59    "lmd_options_image_name_help":["Image Name"],
   60    "lmd_options_image_desc_label":["Description"],
   61    "lmd_options_image_desc_help":["Image Description"],
   62    "lmd_options_image_adv_label":["Advanced"],
   63    "lmd_options_image_adv_help":["Advanced options for LTSP"]
   64   
  3165  }
  3266}
   67
   68
   69
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/es-ES/messages.json

  r2061 r2582  
  2828    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crear una nueva imagen de cliente ligero."],
  2929    "llx.ltsp.go.forward" : ["Adelante >"],
  30     "" : [""]
   30    "lmd.warning.refresh.image" : ["Se va a refresca la imagen  "],
   31    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". ¿Está seguro?"],
   32    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Escriba el nombre y la descripción para la nueva imagen"],
   33    "llx_clone_img_names_equal" : ["El nombre de la imagen clonada ha de ser diferente al de la imagen original"],
   34    "lmd.clonehere":["Clonar en el servidor"],
   35    "lmd.clone_title": ["Clonar o exportar imagen"],
   36    "lmd.clone_message":["Desea clonar la imagen en este servidor o crear un fichero per exportarlo a otro?"],
   37    "lmd.exportfile":["Exportar a fichero"],
   38    "lmd.clone":["Clonar"],
   39    "lmd.export":["Exportar"],
   40    "lmd.cancel":["Cancelar"],
   41    "lmd.image.options.client.type":["Tipo de cliente"],
   42    "lmd.image.options.client.type.help":["Lanza la imagen como cliente ligero o semiligero"],
   43    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Por defecto"],
   44    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Cliente ligero"],
   45    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Cliente semiligero"],
   46    "lmd.image.options.client.language.help":["Idioma para mostrar en la pantalla de inicio y la interfaz de usuario"],
   47    "lmd.image.options.client.language":["Idioma"],
   48    "lmd.image.options.client.language.default":["Por defecto"],
   49    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valenciano"],
   50    "lmd.image.options.client.language.en":["Inglés"],
   51    "lmd.image.options.client.language.es":["Castellano"],
   52    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["Umbral de RAM"],
   53    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Ejectuta esta imagen como cliente ligero cuando la memoria del cliente sea inferior a este umbral."],
   54    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["No se aplica"],
   55    "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplicar cambios"],
   56    "lmd_client_options_dialog.success":["Los cambios se han aplicado para esta imagen"],
   57    "lmd_client_options_dialog_title":["Opciones de la imagen"],
   58    "lmd_options_image_name_label":["Nombre"],
   59    "lmd_options_image_name_help":["Nombre de la imagen"],
   60    "lmd_options_image_desc_label":["Descripción"],
   61    "lmd_options_image_desc_help":["Descripción de la imagen"],
   62    "lmd_options_image_adv_label":["Avanzado"],
   63    "lmd_options_image_adv_help":["Opciones avanzadas de LTSP"]
  3164  }
  3265}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.